روش توحیدی نسبت به تنوع بشری و تکثُّر اعتقادی
۵ رمضان ۱۴۴۲ - ۲۸ فروَردین ۱۴۰۰

وحیِ مُنزَل و حقایق ثابت و متغیِّر
۲۰ ربیع الثانی ۱۴۴۲ - ۱۵ آذر ۱۳۹۹

فراخنای قواعد توحیدی و مثال زدگی مسلمین
۱۲ ربیع الاوّل ۱۴۴۲ - ۸ آبان ۱۳۹۹

خداشناسی وَحیانی و مُلهم از آیات ربّانی
۴ ذو القِعده ۱۴۴۱ - ۵ تیر ۱۳۹۹

نماز مُنزَل و مُتکامِل: اِلحاق و اصطفاف و اختیار خط و رهبری
۲۳ شــــوّال ۱۴۴۰ - ۵ تیــــر ۱۳۹۸

خط و رهبری توحیدی، شاخصِ اسلامیت و مسلمانی
۲۸ ربیع الأول ۱۴۴۰ - ۱۵ آذر ۱۳۹۷

تنازع ذاتی بشر و غلبۀ بنی میمون بر بنی آدم!
۲ شــــوال ۱۴۳۸ – ۵ تیــــر ۱۳۹۶

مُعضل بی اخلاقی و راه و چارۀ توحیدی
۲۰ صفـر ۱۴۳۸ - ۳۰ آبـان ۱۳۹۵

عبادات فردی: تفَکُّر و تعَقُّل، ذِکر و تذَکُّر، دُعـا و طلَب
۲۰ ذوالحِجّه ۱۴۳۷ - ۱ مهر ۱۳۹۵ 

سه وجهِ ناهمخـوانِ دعـوت و مبـارزه
۲۳ صَفـر ۱۴۳۷ – ۱۵ آذر ۱۳۹۴

چهار منشاء کلام و عمل (هوی، جهل، جبر، عقیده)
۲۲ ذوالقِعده ۱۴۳۶ - ۱۵ شهریور ۱۳۹۴

آزادی رشد و ترقی و آزادی انحطاط و هرزگی
۹ رمضان ۱۴۳۶ - ۵ تیر ۱۳۹۴

کُفـر و کافِـر و تبیینِ تعـامل قـرآنی
۱۶ ذو القِعده ۱۴۳۵ - ۲۰ شهریور ۱۳۹۳

خروج و اِرتداد بنابر نصوصِ آیات
۱۸ رجب ۱۴۳۳ - ۱۸ خرداد ۱۳۹۱

راز ثباتِ عقیدتی - سیاسیِ موحدین آزادیخواه
۶ جمادی الثانی ۱۴۳۴ - ۲۸ فروردین ۱۳۹۲

خطابِ عام قرآن و مواضع فراگیر توحیدی
۸ ربیع الاول ۱۴۳۴ - ۱ بهمن ۱۳۹۱

بقای اسکلِت عبادات و غِیاب مقاصد آنها
۱۰ ذوالحجه ۱۴۳۳ - ۵ آبـان ۱۳۹۱

علی نقی از عُمر فاروق عزیزتر نیست؟!
۱۸ رجب ۱۴۳۳ - ۱۸ خرداد ۱۳۹۱

فرد و اجتماعی که نمی تواند وفادار باشد؟!
۱۰ ذو الحجه ۱۴۳۲ - ۱۵ آبان ۱۳۹۰

قِصاص توحیدی: اِحقاق حق و اَفسار انتقام جویی
۱۸ جمادی الثانی ۱۴۳۲ - ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۰

خواستند قرآن سوزی کنند؛ اما آن نور خالق یارانی داشت
۴ شوال ۱۴۳۱ - ۲۲ شهریور ۱۳۸۹

زیر نام قرآن؛ عبور از اسلام و اسلامیت؟!
۲۷ رمضان ۱۴۳۱ - ۱۵ شهریور ۱۳۸۹

ترابُط و همخوانیِ قرآنِ مُنزَل و سُنّتِ مُسلَم
۲۴ رمضان ۱۴۳۱ - ۱۲ شهریور ۱۳۸۹

قرآن کتابی مُبین و مَصدری قائِم به نفس
۲۰ رمضان ۱۴۳۱ - ۸ شهریور ۱۳۸۹ 

واقع بینی قرآن؛ مَبنای عمل گرایی توحیدی
۱۵ شعبان ۱۴۳۱ - ۵ مرداد ۱۳۸۹

روش عِلمی قرآن و علم گرایی اســلامی
۹ شعبان ۱۴۳۱ - ۳۰ تیر ۱۳۸۹

خَلقت مُختار بشر و مَنهج آزادیبخش قرآن
۲۹ رجب ۱۴۳۱ - ۲۰ تیر ۱۳۸۹

مـــــــاهیتِ مُخاطبـــــــانِ قـــــــــرآن
۱۹ رجب ۱۴۳۱ ۱۰ تیر ۱۳۸۹

دینداری توحیدی؛ یا اخلاقیاتِ بین الأدیان؟!
۳۰ جمادی الأول ۱۴۳۱ - ۲۴ اردیبهشت ۱۳۸۹

نحـــوۀ رابطۀ مسلمیـن بـــــا غـیــــر مسلمیـن
۲۰ شوال ۱۴۳۰ ۱۷ مهر ۱۳۸۸

توضیح بیشترِ ضدیت با کمونیسم و اصطلاح کافِر
۱۹ شوال ۱۴۳۰ ۱۶ مهر ۱۳۸۸

ما اهل توحید و آزادی هستیم؛ نه ضد کمونیست!
۱۳ شوال ۱۴۳۰ ۱۰ مهر ۱۳۸۸

دین اسلام، مکاتب بشری، و ادیان تاریخی
۱۲ جمادی الثانی ۱۴۳۰ ۱۵ خرداد ۱۳۸۸

تبییناتی مختصر روی چند موضوع اساسی
۱۳ ذو الحجه ۱۴۲۹ ۲۱ آذر ۱۳۸۷

اســــلام اجتـهـــــادی و اصــول عـفــت جنـســــی
۲۲ ذو القعده ۱۴۲۹ ۳۰ آبان ۱۳۸۷

آیات مُتشابه و موضوعات معجزه ای در قرآن
۲۶ شوال ۱۴۲۹ - ۵ آبان ۱۳۸۷

مختصری از سازمـان مـوحدین آزادیخواه ایران
۲۲ صفر ۱۴۲۹ ۱۰ اسفند ۱۳۸۶

نحوۀ عبور از شیعه گری و سنی گری و معنای اُسوه بودن رسول
۱۶ صفــر ۱۴۲۹ - ۴ اسفند ۱۳۸۶

چرا مسلمین توقف کردند و عقب ماندند؟!
۱۱ صفر ۱۴۲۹ – ۲۹ بهمن ۱۳۸۶

ابــــر و بــــاران در آیـــــــات قـــــــــــرآن
۱ شوال ۱۴۲۷ - ۱ آبان ۱۳۸۵

مــوضــــع قــرآن نـسـبـــت بـــه اعــــراب
۱ رمضان ۱۴۲۷ - ۲ مهر ۱۳۸۵

ریشه های لعنت و نفرین صحابه و خلفای راشده در ایران
۱۰ محرم ۱۴۲۸ - ۸ بهمن ۱۳۸۵

عبور از شيعه گرى و سنى گرى و وصول به اسلام اجتهادى
٢٢ ربيع الاول ۱۴۲۷ - ٣١ فروردين ۱۳۸۵

مراحل تکوین قرآن و شبهه سازی مُنکران آن
۱۵ شعبـان ۱۴۲۶ - ٢٨ شهـريور ۱۳۸۴

اصـــــــول دیـــنـــــــدارى اســـــــلامی
١٩ محـــرم ۱۴۲۸ - ١٠ اسفنــــد ١٣٨٣

اســـلامیت اجتهــادی و اســـلامیت سُنتی
۲۲ جمــادی الاول ۱۴۲۵ - ۲۰ تیـــر ۱۳۸۳

اســــلام و  مُــــدرنیسم ( نـوگـرایی غربـی!)
۱۶ ربيع الثانى ۱۴۲۵- ۱۵ خرداد ۱۳۸۳

تقدير الله و ثبات و تغيير آن در قرآن
١٨ شوال ١۴٢۴ - ٢١ آذر ١٣٨٢

نحــوۀ ازدواج در فکـــر و فـــرهنگ تــوحیــدی
۲۵ رجب ۱۴۲۴ - ٣١ شهريور ١٣٨٢

عمل؛ نه اِلتماس؛ مِعیار سنجش در دنیا و آخرت
۱۸ ذوالقعدة ۱۴۲۳ - ۱ بهمن ۱۳۸۱

تقوی و صالح سازی نفس (جاری کردن انضباط دینی)
۱۸ شوال ۱۴۲۳ - ١ دى ١٣٨١

اســــــــلام اجـــتـــهـــــــادی چیست؟
۲ جمادی الثانی ۱۴۲۳ - ۲۰ مرداد ۱۳۸۱

اصـــــــــــــول پـــیـــــــــــــــــروزی
۱۲ صفر ۱۴۲۳ - ۵ ارديبهشت ١٣٨١

اِرهاب و قِتال از مَنظر قرآن و حقایق عیان
۷ ذوالحجه ۱۴۲۲ - ۳۰ بهمن ۱۳۸۰

ماهیتِ معکـوسِ دین و مِلل مسیحی و اسلامی؟!
۱۷ شوال ۱۴۲۲ - ١١ دى ١٣٨٠

شورای سقیفه و ظهور خلافت انتخابی
۱۲ ربيع الاول ۱۴۲۲ - ۱۱خرداد ۱۳۸۰