بُهتان و جعل هویت؛ روش حُکام ولایت فقیهی
۱۷ ربیع الثانی ۱۴۳۹ – ۱۴ دی ۱۳۹۶

روشهای مبارزه: اصلاحی، براندازی، برکنارسازی
۱۶ جمادی الثانی ۱۴۳۵ - ۲۸ فروردین ۱۳۹۳

پُست مُدرنیسم: فوق مُدرنیسم؛ یا انحطاط مُدرنیسم!
۱۶ ربیع الثانی ۱۴۳۱ - ۱۰ فروردین ۱۳۸۹

شناخت و معرفت؛ اختصاص و تخصص؛ و عمل و اجراء
۳۰ ربیع الأول ۱۴۳۱ ۲۵ اسفند ۱۳۸۸

مَبانی علمی شناخت: تعرُف مصادر، سنجش موضوعات، و قیاس و مقایسه
۱۲ رجب ۱۴۲۹ - ۲۵ تیر ۱۳۸۷

منشـــــــاء فــــــــرقه و فـــــــرقه گــــــــــری
۲۸ صفــر ۱۴۲۹ – ۱۶ اسفنـد ۱۳۸۶

مَباحثی در شناخت افکار و مواضع اشخاص
۲۵ صفر ۱۴۲۹ - ۱۳ اسفند ۱۳۸۶

از هر چیزی مـی توان ســـوء استفاده کرد!
۳۰ محــرم ۱۴۲۹ ۱۸ بهمـن ۱۳۸۶

مَبانی اخلاقی شناخت: اِخلاص، آزاد اندیشی، و راهرَوی
۱۰ رمضان ۱۴۲۸ - ۳۱ شهریور ۱۳۸۶

نـه افراط نه تفریط نه اعتدال؛ بـل موضع متناسـب!

۱۶ جمادی الاول ۱۴۲۷ - ۲۲ خرداد ۱۳۸۵


ماهیــــت و محتــوای منابــع و کتــب اسلامــــی
٣٠ محرم ۱۴۲۷ - ١٠ اسفـند ۱۳۸۴

آخوندزدگى عوام سنتى و بدخواهان اسلام
۱۲ رمضان ۱۴۲۳ - ۲۶ آبان ١٣٨١

چگــونگى و طـــرُقِ شنـــاختِ رســـول «ص»
۱۴ رجب ۱۴۲۳ - ٣٠ شهريور ١٣٨١