بسم الله الرحمن الرحيم

فرمان بى بى سى چـی رسـيــــــد؟!

      Date: 12/30/00 3:48:42 AM Pacific Standard Time 
      From: a.abdi@btinternet.com (a.abdi) 
      To: Movahhedinai@aol.com 

      to the leader of Sama, 

      On 21th Dec 2000, on 
http://www.samaa.org/news.htm 
      there was a disgusting analysis of BBC news regarding Iran. Please stop 
     spreading lies and bullshit regarding BBC. Your approach toward politics is 
     stupid and senseless and non-factual. Asghar


ترجمه: به رهبر سماء، در بيست و يکم دسامبر ٢٠٠٠ روى مکان اينترنتى سماء  http://www.samaa.org/news.htm يک تحليل مشمئز کننده و نفرت انگيز از اخبار بى بى سى که در رابطه با ايران بود وجود داشت. لطفاً اشاعه و انتشار دروغهاى رو به افزايش را راجع به بى بى سى متوقف کنيد. روش شما در جهت سياستهاى احمقانه و ابلهانه و غير واقعى است. اصغر

جواب به فرمان بى بى سى چی:

روش سازمان موحدين آزاديخواه ايران کمتر متوجه نقد و انتقاد از ديگران است، و کار سماء بيشتر روى ارائۀ افکار و عقايد خودش متمرکز میباشد، و آنهايى هم که مورد نقد و انتقاد قرار می گيرند، يا دشمنان مشترک بشريت هستند (مانند نظامهاى استبدادى و استعماری)، يا کسان و جريانات دوست و نزديک میباشند، و يا شخصيتها و جرياناتی که پر تحمل بوده و داراى سعۀ صدر بحساب می آیند. زيرا راه و روش سماء مبنى بر تغيير و تکامل و آزادسازى است، نه ايجاد عداوت و خصومت و تشتت. و سماء با تکیه بر آیات قرآن و ماهیت توحیدی اش معتقد به جدل احسن است، که ثمر بخش و تفاهم آفرين است، و خاصتا نقد و انتقاد سماء، مقايسه اى و در زمان و مکان صورت می گيرد.

قطعاً و بدون ترديد سماء مخالف نظامهاى استبدادى و مخالف سلطۀ جهانى استعمار و امپرياليسم است، و سماء معتقد است که نظامهاى استبدادى و استعمار و امپرياليسم، به کمک امپرياليسم خبرى، اين دنياى بيچاره و اين بشريت بيچاره تر را تحت سلطۀ خود قرار داده اند، و اين يک اتفاق عمومى و اجماع جهانى است که شبکۀ خبرى بى بى سى اعم از بخش راديويى و تلويزيونى و کامپيوترى و نوشتارى آن، همراه با شبکۀ  خبرى سى ان ان، دو قطب امپرياليسم خبرى و منابع اصلى اخبار استعمارى و امپرياليستى هستند، و شبکۀ استعمارى و امپرياليستى بى بى سى که اخبار و تفسيرهاى آن براساس استمرار سلطۀ جهانى استعمار و امپرياليسم و براساس سياستهاى غارتگرانۀ وزارت خارجۀ انگليس تنظيم ميشود و به اکثر زبانهاى دنيا برنامه پخش ميکند، به مثابۀ دجالى است که درآخر زمان آمده و سوار خرغربى (فنون غربى) گرديده و به مردم دنيا خرما و آب تحويل ميدهد، خرما و آبى که بعد از تحويل داده شدن، به فضولات خر!!، و شايد خرکننده!! مبدل ميشوند!!، البته بايد از جناب دجال معذرت خواهى کنيم که بى بى سى را به او تشبيه کرده ايم، زيرا حداقل فرق آنها اينست که دجال مسبب قحطى نيست، اما بى بى سى و گردانندگان آن، نميگذارند که حتى صداى متفاوتى در دنيا وجود داشته باشد، تا آب و خرمايشان! خوب به فروش! برسد.

ايميلى که در اول صفحه گنجانده شده در تاريخ ١٠ دى ماه ٧٩ براى سماء ارسال گرديده و از طرف شخصى به نام اصغر عبدى است که از کارکنان بى بى سى ميباشد. اين فرد قبلاً و از طريق تلفن، با سماء تماس گرفته بود و تصور نمی شد، روزى پيامى همراه با دستور و اين همه فحش و ناسزاگويى و آن هم جهت دفاع از بى بى سى!! از او دريافت شود، چيزى که بالاخره دريافت شد.

اما سؤال اينست که چرا يک ايرانى و آن هم کسى که قبلاً گويا مسلمان هم بوده اين پيام را فرستاده است!!، و چرا به نام شخصى مثل اصغر؟! اگر از بى بى سى ظلمى شده! چرا بى بى سى بنام خودش ازخودش دفاع نمی کند، و کارمندى آن هم از بخش آذرى به ميدان مى آید؟!

بعد از اينکه فرمان و فحشهاى آقاى بى بى سى چى و بى بى سى گرا مطالعه شد تصميم براين قرارگرفت که با او تماسى حاصل شود، نکند مسئله اينطور نباشد! و بدين شيوه ايميلى به آقا اصغر از طرف سماء فرستاده شد تا بلکه مسئله واضحتر شود، و اين پيام به او داده شد:

سلام عليکم ايميل شما را که در دفاع از بى بى سى بود دريافت کرديم ولى چرا با اين ادبيات؟ و چرا با نام شما؟ - سازمان موحدين آزاديخواه ايران (سماء) ١٠ دی ماه ۱۳۷۹

حدود يک ساعت بعد، جوابى دريافت گرديد که خيلى توضيح دهنده است و نمونۀ گوياى اخبار و آموزشهاى بى بى سى است، و متن آن بدين صورت است:

  Subj: BBC and Movahedin (Sama) 
     Date: 12/30/00 1:11:23 PM Pacific Standard Time 
    From: a.abdi@btinternet.com (a.abdi)
    To: Movahhedinai@aol.com

سلام بر شما مدعيان رهروى دکتر شريعتى و آزادى خواهى:

وقتى شما بدون دقت در خبر و بدون نياز به تماس با تهيه کنندگان راديو بى بى سى، آنها را متهم به پيروى از سياستهاى استعمارى ميکنيد، يا تنفر شما از رژيم اسلامى ايران شما را مجاز به اهانت به خاتمى و اصلاح طلبان مى کند، من زبانى بهتر براى صحبت با شما نيافتم. چون حرفهاى شما غير علمى و غير واقعى است. من از نه ماه پيش با بى بى سى در تهيه برنامه اى همکارى داشتم. تنها چيزى که من نديده ام دستور از بالا بود. تنها توصيه به من اين بود: بى طرفى و دقيق بودن. من هرگز حرفهاى مذهبيون سنتى را جدى نميگيرم چون به قول ابو العلا کسى که دين دارد عقل ندارد و کسى که عقل دارد دين ندارد. البته دينى که از قول محمد در قرآن آمده است و نه دين به مفهوم مورد توجه شريعتى و نو گرايان مذهبى. من از افراد سنى و کُرد ايرانى انتظار خرد گرايى ندارم چون سرکوب دايمى کردهاى سنى توسط شيعيان ايرانى فرصت خَردگرايى براى اکراد مسلمان ايران باقى نگذاشته است اما از شماها که درغرب و در جوامع دموکراتيک زندگى ميکنيد انتظار ميرود قبل از قضاوت با فرد يا سازمان مورد حمله مصاحبه اى انجام دهيد و نظرآنها راهم منعکس کنيد. مثلاً اگر درباره مجاهدين حرف ميزنيد زحمت بکشيد و با آنها هم صحبتى بکنيد اگر آنها از مصاحبه طفره رفتند آن وقت مى توانيد در متن تحليل خود به امتناع آنها ازمصاحبه اشاره کنيد .

اين متن که سند زنده ای از يک بى بى سى چى و بى بى سى گر است، بخوبى همه چيز را بيان ميکند و عمق عناد و عداوت بى بى سى و کارگردانان و کارکنانش را بيان مى دارد. اما علاوه بر اين، مکاریهايى در متن آن ديده می شود که نيازمند مقداری روشنگرى هستند:

اولين سخنِ اين سند، انتساب سماء به على شريعتى است! که کذب محض است و سماء پيرو و راهرو هيچ شخصيتى نيست، وا صلاً سخن از راهرَوى و پيروى از شخصيت ها جزو ادبيات سماء نيست؛ و معلوم هم نيست که اين سخن بی پایه را از کجا آورده است؛ و طبعا در اين رابطه مصاحبه اى!! هم با سماء صورت نداده است.

بعد از اين ميگويد: سماء در پخش خبر بى بى سى دقت به خرج نداده و بى بى سى را بى جهت متهم به پيروى از سياستهاى استعمارى ميکند؟! بايد در جواب اين سخن خنده آورگفت: سماء متن خبر بى بى سى را پخش کرده و آن را نقد کرده است، و خبر بى بى سى لابد در همۀ بايگانيها موجود است و در آخر اين نوشتار هم دوباره می آيد. و اما اينکه ميگويد سماء بى بى سى را متهم به پيروى از سياستهاى استعمارى کرده است!! خلاف ميگويد و اين سخن سماء نيست، و سخن سماء اينست که بى بى سى يکى از رسانه هاى بزرگ و سمى استعمار و امپرياليسم است و کليۀ برنامه هاى آن از مصادر استعمارى و امپرياليستى صادر و بوسيلۀ عُمال استعمار و امپرياليسم پخش ميشوند، و همۀ برنامه هاى آن درجهت استمرار سلطۀ جهانى استعمار و امپرياليسم و بقاى نظامهاى استبدادى در جهان و خصوصاً در جوامع اسلامى است، و اصلاً اين رسانۀ استعمارى و امپرياليستى براى همين وظايف بوجود آمده است و در طول ۶٠ سال کار خبرى و سياسى و فرهنگى و...... با هزينه هاى ميلياردى وزارت استعمار بريتانيا چرخيده و اکنون هم با بودجۀ ميلياردى وزارت خارجۀ امپرياليسم انگليس مى چرخد، و براى بقاى سلطه گرى و غارتگرى شب و روز کار می کند.

يکى از وظايف هر مبارزى اينست که سالها با ادبيات بى بى سى، سياستهاى بى بى سى، فرهنگ بى بى سى، اخبار بى بى سى و.... مبارزه کند و براى زوال فرهنگ دروغ بى بى سى که به خورد بشريت داده است بايد کار کند و بشريت را به  نوانديشى و از نو معلومات گيرى دعوت کند، و يکى از کارهاى سماء نیز همين است.

البته بى بى سى يکى از شبکه هاى امپرياليسم خبرى است و کار يک مبارز موحد دعوتگر شامل افشاگرى روى همۀ شبکه هاى استعمارى و امپرياليستى و استبدادى است. و کسانی که درشبکه هاى استعمارى و امپرياليستى کار ميکنند دشمن بشريت و عامل سلطه گرى و غارتگرى استعمار و امپرياليسم هستند و از جنايتکاران و قاتلان نظامهاى استبدادى در جوامع تحت سلطه و غارت شده که به کمک استعمار و امپرياليسم و شبکه هاى خبرى آنها به سرکوبگرى مى پردازند، کمتر خائن و جنايتکار نيستند.

با توجه بدین سخنان (سخنان اخیرش)، اصغر آقا بى بى سى گرايى خود را اوج می دهد و رسماً به دفاع از محمد خاتمى می پردازد و می گويد تنفر از رژيم اسلامى! شما را وادار کرده که خاتمى و اصلاح طلبان را مورد اهانت! قرار دهيد. و سماء در اين رابطه ميگويد: نظام خمينى، رژيم اسلامى بى بى سى و عُمال استعمارى و امپرياليستى اوست نه نظام اسلامى و نه نظام مسلمين، و اگر اين بى بى سى گرا چشم ديدن حقایق را داشت درد و رنج مسلمين از چنگ اين نظام استبدادى را هم مشاهده می نمود و می ديد که مسلمين و جريانات اسلامى (اعم از شیعه و سنی و اجتهادی)، قربانيان اصلى نظام خمينى هستند، نظامى که الآن بوسيلۀ غرب و رسانه هاى امپرياليستى اش دارد بازسازى می شود.

سماء اهل تنفر و عداوت نيست، بلکه اهل اصول و انضباط دينى و توحيدى است، ولى از ادبيات یک بى بى سى چی همين انتظار می رود. و اين کارکن بى بى سى واقعاً به شيوۀ خيلى بى بى سى مآبانه خاتمى را از نظام خمينى جدا می کند! اما او را با دفاع خود افشاء تر و رسواتر می سازد. در حالی که امروزه کمتر کسى (بجز بى بى سى چى ها و بى بى سى گراها) از او دفاع می کنند؛ و اين جناب با دفاع خودش از خاتمى بر تحليل سماء مهر تأييد می زند. البته سماء به خاتمى اهانتى نکرده است، بلکه او را کسى دانسته که بهترين مهره براى استمرار نظام استبدادى خمينى است، و به همين خاطر از نظر سماء ايشان در بهار آينده نامزد استبداد و استعمار و امپرياليسم خواهد بود، زیرا مهره اى مناسبتر از او براى استبداد و امپرياليسم فعلاً وجود  ندارد. اى کاش خاتمى و کلاً رؤساى نظام استبدادى عُرضۀ آن را داشتند که بجاى تکيه به نظام وابسته به زور و سرکوبگرى و رسانه هاى غربى، تسليم اراده و خواستهاى مردم مسلمان ميشدند، که در چنين صورتى، نيازى به امثال اصغرعبدى نميداشتند. اين نکته هم جاى ذکر است که چندى پيش، باقر معين، رئيس بخش فارسى بى بى سى، در مصاحبه اى با تلويزيون آمريکايى الجزيره که به زبان عربى برنامه پخش ميکند مى گفت: در ايران هم خامنه اى و هم خاتمى اصلاح طلب هستند و تنها فرقشان اينست که خامنه اى اصلاحات را در چهارچوبۀ دين اسلام! ميخواهد اما خاتمى از دايرۀ دين فراتر رفته! و به مردم! و جامعۀ مدنى! روى آورده است.

و حالا می توان تصور کرد که استعمارگران غربى به کمک نظامهاى استبدادى و امواج خبرى خود در طول سال! چه کارها می کنند و چطور کمر به نابودى اسلام و مسلمين بسته و جوامع اسلامى را متلاشى کرده اند؛ و بدیهی است که بى بى سى هم سخنگوى غیر رسمى استعمار و امپرياليسم غربى است. و همين بى بى سى، هر مسلمان مبارزى را که عليه نظامهاى استبدادى يا اشغالگران غربى بپا خاسته است نامگذارى کرده و آنها و همۀ جنبشهاى آزاديخواه جهان را تروريست، بنيادگرا، تُند رو، خطرناک، افراطى و....... مينامد و همه ساله هم اين اُمهات استبداد و غارت و قتل و ترور، عليه آزاديخواهان بيانيه و گزارش صادر ميکنند و امثال بى بى سى و دهها و صدها شبکۀ راديويى و تلويزيونى و نوشتارى که به اکثر زبانهاى زندۀ دنيا، خصوصاً زبانهايى که در ميان مسلمين رايج هستند، راه اندازى کرده اند و اخبار و برنامه هاى مصادر استعمارى و امپرياليستى از جمله بى بى سى و سى ان ان را تکرار و نسخه برداری می کنند. و بدين شيوه، اخبار دروغين و دجال منشانه و براى اهداف سلطه گرانه و تاراج مستمر دُوَل و ملل جهان و با ادبيات ضد بشرى و استعمارگرانه و همراه با تفصيلات و ترتيب مصاحبه ها با عُمال استعمارى و امپرياليستى پخش و ترويج می نمایند. و حال خطاب به عُمال استعماری و شبکه های خبری آنها باید گفت: تمام نظامهاى استبدادى در جهان به کمک چه کسانى و چه سلاحهايى و چه وامهايى به جنايت و قتل و غارت مى پردازند؟! آیا غیر از اینست که اربابان شما ثروات و مواد خام و کارگر از ممالک جهان بیرون می کشند و در مقابل، سلاح و مهمات و وسایل تعذیب و شکنجه براى مستبدین دست نشانده و جهت سرکوبگرى ارسال میدارند؟! و طبعا اگر اینها نیز کفاف نکرد؛ وامهای میلیاردی در اختیار مستبدين مزدور و دست نشاندۀ استعمار قرار می گیرد. اینست که شما سخنگويان استعمار و استبداد در شبکه هایی از نوع بی بی سی شريک جرم اين جنايتکاران و این جهانخواران و این سلطه گران هستيد.

بعد از دفاع اصغرآقا از بى طرفى برنامه هاى استعمار و امپرياليسم انگليس که براى زير سلطه ماندن ملل جهان و استمرار غارت چندين قرنه از بى بى سى پخش می شوند و بعد از اينکه دستور از بالا را جز توصيه به بيطرفى و دقت!! دربى بى سى انکار ميکند (که از يک بى بى سى چى و دشمن با اسلام و مسلمين همين انتظار مى رود) به تضاد عقل و دين ميپردازد، و بعد تبصره ميزند که منظورش از دين خرد ستيز، دين محمد است که از قول او!! در قرآن آمده است. جالبتر از اين نميتوان گفت، و اين همان کس است که از خاتمى دفاع کرده است!! اين بى بى سى گرا خودش را عاقل ميداند، اما غافل از اينست که در شبکه هاى استعمارى و امپرياليستى، تحمير شده و آيۀ قرآن که مى فرمايد: و يجعل الرجس على الذين لايعقلون را مشمول خود گردانده است. ترجمه: خدا براى کسانى که عقل ندارند و تعقل نميکنند پليدى وآلودگى قرارداده است. و اين معاند بى بى سى گرا و دشمن اسلام و مسلمين، پيروان و رهروان قرآن و محمد را مذهبيهاى سنتى، اما پيروان و راهروان شريعتى و نوگرايان دينى را از طرفى از قرآن و محمد جدا و بعد آنها را عقلگرا می نامد!! و بدين شيوه به استعمار و امپريالسم و نظام استبدادى خمينى خدمت می کند. در حالی  که ممکن نيست تصور کنيم که مسلمانى وجود دارد، اما دشمن قرآن و محمد است و اين چيز خيلى خنده آورى است، و اصلاً معلوم نيست که منظورش از نوگرايان مذهبى که قرآن را خردستيز می نامند چه کسانى هستند؟! هر چند در بى بى سى و شبکه هاى ديگر استعمارى و امپرياليستى از اين نوع زياد يافت می شوند.

اما در رابطه با شريعتى که کتابهايش در دسترس و امکان حقه بازى اندک است بايد گفت: على شريعتى، يکى از شخصيتهاى بزرگ مسلمان و روشن انديش است و او کسى است که در ارائۀ مجدد دين قرآن و محمد و مبارزه با نظام استبدادى پهلوى و مقابله با سلطه گران غربى، جزو پيشتازان مسلمان ايران است، و سرانجام هم توسط آنها زندانى و توسط آنها آواره و بالاخره بعد از چند روز رسيدن به انگليس به شهادت رسيد. و همۀ دوستان و همفکران شريعتى موظفند که از ايشان دفاع کنند تا مبادا استعمار و امپرياليسم، مانند نظام پهلوى که او هم برنامه هاى اربابانش را اجراء ميکرد، يا مانند نظام خمينى که در طرد و تخريب او بى وقفه کوشش کرده است، او را بدنام کنند و او را از قرآن و محمد و مسلمين جدا سازند.

و ما جملات زير را در همين جا از شريعتى شهيد نقل مى کنيم: ميدانيد که قرآن، در زمان پيغمبر، چه جوششها و نبوغها و چه ارزشهاى بزرگ و خلاقِ جاودانه را از دل سنگ روياند، و باز ميدانيد که بازگشت به اين کتاب در دو قرن مبارزات ضد استعمارى اخير، در آسيا و بخصوص آفريقا - بقول فرحت عباس - آغاز بيدارى و مبارزۀ ضد استعمارى و جنبش جدى ضد استعمارى در جامعۀ اسلامى شد. و کسانى که امروز آگاهانه و متديک روى اين کتاب کار ميکنند، هر روز به شگفتى غير قابل تصورى دست مييابند، که براى ما معتقدين نيز شگفت آور است. مجموعه آثار على شريعتى، شماره ۱۶ ص ۱۹۴

جهت بيان آرزوهاى چرکين بى بى سى، آقاى اصغر کينه هاى خود را که از اربابان استعمارى خود به ارث برده است روى اهل سنت خالى ميکند و عقل و عقلگرايى را از آنها سلب ميکند و دليلش را هم سرکوب شدگى آنها بوسيلۀ شيعه ها!! قلمدادميکند!!، و مگر بهتر از اين ميشود که آرزوها و آموزشهاى استعمار و امپرياليسم و بى بى سى را منعکس کرد. درحالی که اصلاً جنگهاى مذهبى در ايران بعد از اسلام سابقه ندارد و آنچه در ايران وجود داشته، جنايتکارى و سرکوبگرى نظامهاى استبدادى بوده اعم از صفوى و پهلوى و خمينى که در پشت سر آنها استعمار و امپرياليسم و شبکه هاى خبرى آنها بوده اند، و در اين جنايات (که در تحليلى مفصل بنام جوامع ايران و نظام ولایت مطلقه روى آنها بحث کرده ايم، اين مردم ايران بوده اند (شيعه وسنى و....) که قربانى نظامهاى استبدادى شده اند. و اکنون هم اين شيعيان نيستند که در ايران، نظام استبدادى برقرارکرده اند، و عليرغم تعليمات بى بى سى و بى بى سى چى ها و بى بى سى گراها، مردم ايران اعم از شيعه و سنى و مسلمان اجتهادى و....، موضع خود را نسبت به اين نظام استبدادى اعلام کرده اند، و براى ريشه هاى استبداد سياسى بايد به تحليل ريشه ها وعوامل استبداد سياسى در جهان امروز که از طرف ما ارائه شده مراجعه کرد تا آموزشهاى بى بى سى زائل شوند. و تمام مناطق ايران، خصوصاً مناطق مرزى، چه شيعه چه سنى مورد ظلم و ستم نظامهاى استبدادى بوده اند و شيعه و سنى و.... مشترکاً قربانيان سياستهاى استبدادى و استعمارى و امپرياليستى هستند.

همين عنصر استعمارى و مدافع بی بی سی طى تماسى که قبلاً با سماء گرفته بود و معلوم هم نشد براى چه؟! می گفت: کار سماء خيلى خوب است، عيبش اينست که براى ايران کار ميکند در حالی که شيعه ها جاى اميد نيستند!! و کار شما براى کردستان!! و براى جهان اسلام خوبست!!

ما در همينجا يادآور ميشويم که کار و انديشۀ  سماء ماوراى مذاهب فقهى است و از آن همۀ مسلمين است و سماء در مسير اسلام اجتهادى و روشن انديشى اسلامى حرکت ميکند. و در رابطه با پايه هاى وحدت شيعه وسنى، علاوه بر قرآن و سنت، که مراجع اصلى همۀ مسلمين هستند، خود على ابن ابى طالب هم مورد احترام همۀ مسلمين است، و اگر ايشان امام اول شيعيان است، هم اوست که از خلفاى راشدين و از بنيان گذاران مردمسالارى در اسلام است. در اين رابطه به تحليل جوامع ايران و نظام ولایت مطلقه مراجعه شود.

چيزى که اين بى بى سى گرا در اواخر نوشته اش مطرح ميکند انتظارى است که از سماء و از اعضاى آن دارد، و آن هم به دليل زندگى در ممالک دمکراتيک!! غربى است. اين  بيچاره که بى بى سى او را خوب آموزش داده از اين جملۀ اقبال لاهورى که الحق امروزه بهتر درک ميشود بيخبر است، آنگاه که ميگويد:

غرب زدگى و شيفتگى به غرب ناشى از عدم شناخت غرب است و آنهايى که غرب را ميشناسند مخالف آن خواهند بود. از يک عنصر خود باخته و خادم دشمنان بشريت، انتظارى جز اين نيست، اما سماء که موضعى مستقلانه و آزادانه و توحيدى دارد، نميتواند در دولی که مصدر و مظهر شرک و استبداد و ماديت هستند و سلطه گرى و بردگى و ماديت و جنسيت حيوانى و غارتگرى و استثمار توده ها و به برده گرفتن آواره ها جزو اصول آنست و در سرزمين نژاد پرستى و در جوامعى با عميقترين ريشه هاى خودپرستى و در سرزمين استعمار و امپرياليسم و در جوامعى که انسان را حيوان و انسانها را جنسى و جامعه را داراى اهداف صرفاً مادى و.... ميدانند احساس رضايت کند و احساس نمايد که در جامعۀ دمکراتيک!! زندگى ميکند. جامعۀ مادى و اهل تنازع  و فرويدى و ماکياولى نميتواند براى يک موحد مسلمان مطلوب باشد، و اين جامعه، کمال مطلوب کارکنان بى بى سى است.

معلوم است اين عنصر ساختۀ استعمار و امپرياليسم چقدر احساس آوارگى ميکند؟! او در ايران آواره و در ميان مسلمين غريبه است، و وطن او که به درجه سوم آن هم راضى است انگلستان و جوامع مادى و قسى القلب و ماکياولى غرب است. در حاليکه يک مسلمان موحد در جوامع سرد و بى روح و مادى و ماکياولى غربى، احساس غربت و احساس آوارگى شديد ميکند و در آرزوى بازگشت به وطن خود و به ميان مسلمين و جامعۀ خود و فرهنگ وعرف خود ميباشد، و مشکل اساسى مسلمين و جوامع اسلامى، نظامهاى استبدادى هستند که به کمک سلطه گران و غارتگران غربى و همان اربابان دمکراتيک اصغرآقا، به حکومت ننگين و خيانت بار و جنايتکارانه و سرکوبگرانه ادامه ميدهند. به ريشه هاى استبداد..... رجوع شود.

علاوه براينها، اگر نظامهاى سرمايه دارانِ غارتگر و استثمارگر غربى، مردمسالار هم باشند، صرفاً براى مردم خودشان است نه براى ديگران، و نژاد پرستى مردم غرب يک مسلّم متفق القول است، بگذريم از اينکه نظامهاى سياسى، اقتصادى، فرهنگى و....... در غرب در انحصار سرمايه داران و شبکه هاى جاسوسى آنهاست، و توده هاى غربى هم اسير چند حزب سنتى در ممالک مختلف هستند، و اصلاً  زمينۀ ظهور احزاب جديد در اين ممالک دمکراتيک! خيلى سخت و دشوار است و مردمان آنها علاقۀ چندانی حتى به شرکت در انتخابات هاى اساسى نشان نمی دهند. زيرا خوب می دانند که چگونه اسير غولهاى سرمايه و انحصار شده اند، و چارهاى جز عدم شرکت و غير سياسى شدن ندارند، و اکنون اکثر جوانان غربى، موجوداتى هوسباز، ولگرد، مخرب و غيرسياسى هستند. و نمونۀ اين واقعيات، شرکت اندک مردم اروپا و آمريکا در رأى گيريهاى انتخاباتى است که بيشتر از ٣٠ و ۴۰ در صد و حداکثر ۵۰ درصد مردم، آن هم با صرف صدها ميليون دلار براى هياهوى انتخاباتى، تجاوز نميکند، و کمتر رئيس جمهورى آرايش از ۲۰ و ۲۵ و ۳۵ درصد تجاوز ميکند، و مثال آن رئيس جمهور جديد آمريکا آقاى بوش است که بوسيلۀ کمتر از ۲۵ درصد آراى مردم آمريکا، آن هم بعد از صرف صدها ميليون دلار، به رياست جمهورى!! رسيده است. و غرب، در همۀ ابعادش، در دست سرمايه داران غرب است نه در دست و در اختيار مردم غرب، و از يک بى بى سى گرا، جز اين انتظارى نيست که غرب را براى مسلمين هم که به شدت در مضيقه و مورد حمله و هجوم نژاد پرستان واقع شده اند و بوسيلۀ طرح ذوب و ادغام (integration) درمعرض شديدترين فشارها قرار گرفته اند، دمکراتيک!! بخواند، بگذريم از محروميت مسلمين و فرزندانشان از همۀ آموزشهاى اسلامى و آداب اسلامى و فرهنگ اسلامى و اجبار آموزشهاى مسيحيت غربى و اجراى آداب غربى در مدارس، و واقع شدن فرزندان مسلمانان در تضاد فرهنگ و آموزشهاى خانوادگى و نظامهاى مبتنى بر سکس و خشونت. اضافه بر اين اکنون و بخاطر بن بست فکرى و روحى درغرب، خودکشى و تخريب کارى بيداد ميکند، و ممالک دمکراتيک اين بى بى سى چى، عليرغم وضعيت خوب اقتصادى، در رابطه با خود کشى، در تمام جهان مقام اول وحتى غير قابل مقايسه با بقيۀ جهان را دارند، و اصلاً خودکشى يک پديدۀ غربى و ناشى از فرهنگ مادى و پوک آنست، و مسلمين مقيم ناچارى در غرب، اگر به فرهنگ توحيدى و حياتبخش قرآن متکى نبودند، اى بسا به سرنوشت خيل جريان خودکشى مى پيوستند.

و سخنان اين بى بى سى گرا، عمق بيگانگى ايشان را با فرهنگ اسلامى و افکار و عقايد سماء منعکس ميسازد و از سخنانش عقده و کينه و عداوت نسبت به اسلام و مسلمين مى تراود. آرزوى بازگشت او را به آغوش اسلام و مسلمين و ترک بى بى سى را از خداى بزرگ  برايشان خواستاريم.

مسئلۀ آخر که اصغر عبدى، کارمند بى بى سى، بدان اشاره ميکند، صرفاً براى تبرئه کردن بى بى سى از تحريم سازمان مجاهدين خلق است که حتى مصاحبه اى با آنها انجام نميدهد، و ميخواهد بگويد بى بى سى با آنها تماس گرفته ولى آنها حاضر به مصاحبه نشده اند!!، اما حاضر نيست اين سؤال را که چگونه يک سازمان مخالف و آواره نيازمند مصاحبه نيست و چرا آنها با بى بى سى مصاحبه نميکنند به ميان آورد؟! از مصاحبۀ بى بى سى گذشتيم، آنها را تروريست هم ميخواند و اربابان بى بى سى هم آنها را به کرات تروريست خوانده اند. در حالى که اين تنها مصاحبه نيست که بى بى سى روى آن معطل مانده باشد، و آنها نشريه و راديو و.... دارند و ميتواند آنها را منعکس کند.

البته از ديد توده ها ارهابى و تروريست خوانده شدن از طرف استعمار و امپرياليسم افتخارى است که نصيب کسان و جريانات در سراسر جهان اسلام ميشود، زيرا توده هاى تحت سلطه بحق مى بينند که مصدر و مادر ارهاب و قتل و غارت، استعمار وامپرياليسم و نظامهاى استبدادى هستند، ولى بوسيلۀ شبکه هاى خبرى امپرياليستى ماهيت و عملکرد خود را به ديگران و آزاديخواهان نسبت ميدهند. و نظام استبدادى خمينى هم قتل و کشتار مخالفين در اروپا را به کمک نظامهاى آن ديار انجام داده و ميدهد، و بهاى خون ايرانيان آزاده، امتيازات خائنانه اى است که همکاران نظام استبدادى دريافت ميکنند، و در آينده، بيشتر ثابت خواهد شد که نظام خمينى چگونه توانست دهها قتل در اروپا را انجام دهد و قاتلان و آدم کشانش، حتى بعد از دستگيرى هم، به سلامت به ايران برگردند.

و سازمان موحدين آزاديخواه با کسى مشکلى ندارد الا مخالف نظام استبدادى، سلطۀ استعمار و امپرياليسم، و کذابيت و سمپاشى امپرياليسم خبرى، از جمله بى بى سى است. و اکنون امپرياليسم خبرى غرب از جمله بى بى سى کلاً مخالفين نظام خمينى را از اخبار و تفاسير و مصاحبه هاى خودشان حذف کرده اند، مگرآنهايى که خاتمى را تأييد ميکنند، آن هم نه براى انعکاس نظر آنها، بل براى اينکه اين نظر، خواه ناخواه، در راستاى طرح بى بى سى و اربابانش ميباشد.

و گويى از طرف احزاب و سازمانها و شخصيتهاى مخالف نظام خمينى نه نشريه اى، نه نوشته اى، و نه سخنى صادر ميشود، در حالى که همين امپرياليسم خبرى، ازجمله بى بى سى، هر روزه، تمام روزنامه هاى نظام خمينى را مرور و تبليغ ميکند و سخنان رؤساى نظام استبدادى را و مواضع آنها را به گوش همه ميرساند و روى مسائلى که به استمرار نظام استبدادى خمينى و ديگر نظامهاى استبدادى کمک کند آنها را پخش و تبليغ و روى آنها مصاحبه تشکيل ميدهد، و بيشتر مصاحبه کنندگانش هم مشخص و معلومند، اما براى قاطى کردن و انحراف اذهان عمومى گاهاً کسانى را هم که موضع مستقلى دارند با آنها همراه مى سازد.

خيانتها و گمراه سازيهاى امپرياليسم خبرى در اين نوشته نمى گنجد و مقابله با آن، نيازمند نقد و افشاى هر روزه است، و در اينجا، بناچار به بيان اصول و نمونه اکتفا شده است، و براى افشاگرى بيشتر روى امپرياليسم خبرى، پاورقى ۱۸ از مقدمۀ قانون سماء هم به اين نقد افزوده می شود:

استعمارگران و امپرياليستها و مأمورانشان، اين تحريفات و توطئه ها را نسبت به ساير کلمات هم روا داشته اند و بدين وسيله زمينۀ پذيرش طرحهاى استعمارى و امپرياليستى را درمفهومات کليدى فراهم ميکنند، و از اينها خطرناکتر، تحريفاتى است که در اصطلاحات اسلامى داده اند و حتى مى خواهند جوامع اسلامى بر اساس تفهيم و تلقين استعمارى و امپرياليستى به اسلام و مفهومات اسلامى نگاه کنند تا بدين شيوه اسلام و مسلمين را در جهت اهداف خود قرار دهند.

حتماً تا حال جامعۀ  ايران و ديگر جوامع به اين نتيجه رسيده اند که چرا دولتهاى استعمارگر و امپرياليست و سرمايه داران غارتگر و جهانخوارشان، به زبانهاى ايرانيان و زبانهاى ديگر جوامع سوخته وغارت شده، برنامه هاى راديويى و تلويزيونى پخش ميکنند و روى اين برنامه ها، اين همه پول و سرمايه و نيروى انسانى صرف مى کنند؟، و حتماً جوامع تحت سلطه و غارت شده به اين نتيجه دست يافته اند که تمام اين برنامه هاى راديويى و تلويزيونى در راستاى اختلال و سلطه گرى و غارتگرى بيشتر تهيه و پخش ميشوند، و استعمارگران و امپرياليستها ميخواهند تمام مردم دنيا براساس تفسير و تحليل و اخبار و داده هاى آنها به جهان و حوادث آن نگاه کنند و تنها راه شناخت جهان، انسان، اجتماع، سياست، اقتصاد، علم، اخلاق و....... از راه آنها و ازديدگاه آنها دست يافتنى باشد، و امپرياليسم خبرى همين است. همه ميدانند که استعمار و امپرياليسم همه چيز را قبضه کرده و به تصرف خود در آورده اند و امپرياليسم خبرى بوسيلۀ  تبليغ و تلقين سياستها و طرحهاى استعمارى و امپرياليستى و بوسيلۀ حذف و مهار وسيع و مکارانۀ واقعيات جهانى و بين المللى، وظيفۀ تعيين و خط کشى علم و آگاهى بشريت را به عهده گرفته و جوامع بشرى را در جهت تسليم و بردگى بيشتر سوق ميدهد، و با کمال تأسف، در زمانۀ ما کمتر کسى است که فکر و سخن و موضعش، متأثر و يا ناشى از امپرياليسم خبرى نباشد. و همين است که اکثر علم وآگاهى امروزى، جادوگرى استعمار و امپرياليسم بيش نيست، و جادوگرى و دجالگرى، تنها راه تکميل و ارضاى روح انحصار طلب و غارتگرانۀ استعمار و امپرياليسم است.

اکنون نوبت آنست که خبر و نقدى که موجب واکنش خشم آلود کارمند بى بى سى شده و اساس این بحث و مناقشه را تشکیل می دهد در همينجا ارائه شود، تا دشمنان آزادى و عدالت و صداقت شناخته تر شوند:

کُردهاى خوشبخت ايران!!

اول دی ماه ۷۹ راديو بى بى سى، بخش فارسى، به نقل از هفته نامۀ اکونوميست، کردهاى ايران را خوشبخت خواند! چرا که هر وقت بخواهند و دوست داشته باشند ميتوانند با رئيس جمهور اصلاح طلب خود! صحبت کنند و مشاکل خود را با او در ميان بگذارند!

از راديوى بى بى سى که ۶۰ سال است در جهت سلطه گرى برمردم جهان و غارت ثروتهاى مردمان دنيا و استقرار نظامهاى استبدادى و دست نشاندۀ استعمار وامپرياليسم برنامه پخش ميکند و مردمان جهان را گمراه و سرگردان ميسازد و جهان را پر از دروغ و انحراف ساخته است، بحدى که امروزه در دنيا کمتر کسى پيدا ميشود که بخش زيادى از معلومات دروغينش از بى بى سى سرچشمه نگرفته باشد، غير از اين دروغ رسوا کننده و در عين حال افشاء کنندۀ ماهيت اصلاح طلبى خاتمى که از طرف استعمار و امپرياليسم غربى مأموريت باز سازى نظام استبدادى خمينى را يافتهاست، چه انتظار ديگرى ميتوان از اين رسانۀ سمى و سمپاش داشت، کُردهايى که از طرف نظام خمينى حتى مسلمان هم محسوب نمى شوند!!

الله اکبــــر الله اکبــــر سـلام بــر مـوحـديـن

مـــــــرگ بــر استبـداد بــر قـرار بـــاد آزادى

بـــر کنـار بـــاد نظــــــام استبـدادى خمينى

بــر قـرار بـاد جمهورى متـحـدۀ مـــــــردمی

شعله ور باد قيام استبداد برانداز مــــــردم

پيش بسوى آزادى و مردمسالارى و کثرت گرایی

سازمان موحدين آزاديخواه ايران

۷ شــــــــوال ۱۴۲۱ - ۱۳ دی ۱۳۷۹