بسم الله الرحمن الرحیم 

تذکراتی انتقادی نسبت به گزارش عمادالدین باقی از زندانیان سیاسی:

۱- آقای عمادالدین باقی در پژوهش اخیر خود، سازمان موحدین آزادیخواه ایران (سماء) را سازمان موحدین ذکر نموده است، کاری که هم موجب مجهولیت سازمان مورد نظر میشود و هم یک نوع تخفیف بحساب می آید . و این کار در مورد احزاب و سازمانهای دیگر نیز تکرار شده است. البته شبکۀ اینترنتی بی بی سی هم این کار را تکمیل نموده و با اضافه کردن لفظ موسوم به بعضی از احزاب و سازمانها، در انعکاس پژوهش آقای باقی، بجای توضیح مجهولات موجود، مسئله را بیشتر گُم و گُنگ نموده است.

۲- دراین پژوهش نام سازمان موحدین آزادیخواه ایران در ردیف سازمان هایی که مبارزۀ مسلحانه میکنند ذکر شده است، چیزیکه خلاف واقعیت است، زیرا سازمان موحدین آزادیخواه ایران هیچگاه دارای روش مسلحانه نبوده و از اول کـارش فکری سیاسی بوده است، و این منهج در مرامنامه و اساسنامۀ سماء، فصل افکار و عقاید سیاسی صریحا اعلام شده است.

۳- در پژوهش آقای باقی نام فهیمه عبد اللهی آذر، فهیمه عبدالله پور آمده است، خواهر مظلومی که بعد از سالها حبس و زندانی در زندان دریای اورمیه (همراه با همسرش و بچۀ شیر خواره اش) و به جرم عضویت در سازمان فکری سیاسی سماء ، مدتی است که ظاهرا و همراه با انواع قید و ضمانت و محرومیت آزاد شده است. این خواهر اهل خانه (پیرانشهر) است و دارای حکم اعدام بود، که به مرور و در سایۀ افشاگریهای سماء تخفیف یافت، اما رفیق همراهش (رسول باوند) بعد از حدود یک سال زندانی اعدام و به شهادت رسید. در رابطه با کمال کریمی (اهل مهاباد) نیز اعلام می شود که ایشان بعد از ۱۲ سال هنوز در زندان هستند و بدون وکیل و بدون محاکمۀ علنی و بدون برخورداری از هیچ حقی  به اعدام محکوم شده است، اما بنابر اخبار موجود، این حکم استبدادی به حبس ابد تخفیف یافته است.

سازمان موحدین آزادیخواه ایـران

۱۸ شعبان ۱۴۲۷ - ۲۰ شهـریور ۱۳۸۵