ایران مسلمان: خلیج مسلمین یا خلیج همیشه فارس؟!

نام پیروز و اتحاد آفرین «خلیج مسلمین» مُبیِّن موضع توحیدیِ اسلام و مأخوذ از ماهیت اسلامی اُمّت ایران و همۀ اقوام و مذاهب مختلفۀ آنست. این موضع راهگشا در عمق خودش حامل اتحاد و همبستگی مردم و یکپارچگی مملکت و زمینه ساز حفظ و حراست ایران از تجزیه و تلاشی است. همچنین خلیج مسلمین «پیام رسان اُخوّت و برادری» برای جوامع مسلمانِ همجوار و همۀ عالَم بشری است، و چنین اقدام مبارک و اتحاد آفرینی میتواند نزاع و اختلاف جوامع منطقه را برطرف و «تعاون و همکاری و تفاهم» را به ارمغان آورد. زیرا این آب راهه خلیجِ مشترک فارس و عرب و دیگر اقوام مسلمان و کلا خلیج مسلمین است. اما «خلیج همیشه فارس» بیانگر ظلم و تبعیض و نژادپرستی و مشخصا اسلام ستیزیِ الحادی - غربی و با رنگ و لعاب باستانی - مجوسی است. و خاصتا خلیج همیشه فارس بیانگر ماهیت تجزیه شدۀ مردم ایران و عامل تفرق و تنازع و درگیری داخلی! و آنگاه پیامی خصمانه خطاب به ممالک و جوامع همجوار و خاصتا جوامع عربی است! و از همه بارزتر و آشکارتر به مثابۀ نشان دادن چراغی سبز به حضور استعمارگران و اجانب اسلام ستیز می باشد.

بدیهی است که چنین نامی (و در مقابلش خلیج عربی) قبل از هر چیز بخاطر کسب رضایت غربی دامن زده میشود؛ زیرا برای منادیان چنین نامهایی رضایت غربی و کسب حمایت خارجی در اولویت قرار دارد، و خاصتا آنها خوب میدانند که ضربه زدن به اسلام و مسلمین و ایجاد تنازع و درگیری بین آنها بهترین طریق جلب رضایت و حمایت غربی است. و مسئلۀ خلیج فارس و همیشه پارس (همانند خلیج عربی) روی همین اساس معنا پیدا میکند. و بدین طریق می خواهند بگویند که: «هویت ما ایران باستان و مجوسیت» است، نه اسلامیت و مسلمانی. اما در مقابل، خلیج مسلمین پیامی برای اُخوَّت و برادری و تصالح و تفاهمِ داخل و خارج و بین اقوام ایران و ممالک همجوار و جهان اسلام، و مایۀ مأیوس کردن اَعدای امت اسلام و اجانب اشغالگری است که مدتهاست این خلیج ایرانی - عربی را (در سایۀ تفرق و تنازع) به تصرف خود درآورده اند. و در اساسنامۀ سماء (بخش نماد سماء) روی این نام پیروز و اتحاد آفرین (که هر مسلمان آگاهی بدان رأی میدهد)  چنین روشنگری شده است:

در رسم نقشۀ ايران، نامگذارى خلیجِ مابین ایران و ممالک عربی و ارائۀ عنوان «خليج مسلمين» قابل توجه و بیانگر واقعيت اين خليج است، زيرا این خلیج و آبراهۀ حیاتی آن در عمق ممالک اسلامى و در وسط جوامع اسلامى قرار دارد و نقش اساسی در سرنوشت مشترک آنها بازی می کند. و عنوان خليج مسلمين در همان حال که بیانگر هُویت و موضع جوامع ایرانی و عربی می باشد، پیامی برای اتحاد و همبستگی و تعاون و همکاری بین ممالک مجاور و جوامع آنست (و به مثابۀ موضع اُمّت و پیام رسان اُخوّت و عبور از قوم گرایی است). همچنین این نامِ عادلانه و مقبول حامل پيام آزادسازیِ این منطقۀ اساسی و پر نعمت از اشغال دُوَل اجنبی - استعماری و بازگشت حاکمیت آن به جهان اسلام و جوامع مسلمان منطقه می باشد. و باید دانست که همۀ جوامع شمال و جنوب و شرق و غرب اين خليج (که از نظر قومى عرب و فارس و بلوچ هستند) مسلمان بوده و اسلام پایۀ عقيدتى و فرهنگى مشترک آنهاست. علاوه بر آن، نامگذارى «اماکن و امور مشترک» با اصطلاحات تبعیض آمیز و تفرقه انداز مایۀ تنازع مسلمين بوده و چنين گرایشاتی (که ظالمانه و حتی بیانگر اسلام ستیزی و غرب گرایی است) خلاف اسلاميت و ارزشهاى توحيدى و علیه مصالح اسلام و مسلمین قلمداد می شود.

اسلام مبنای اتحاد و شراکتِ مردم ایران

اَبَدیّت خلیج نژادی و قـــانون فرقه ای؟!