اعلانی بعد از ۷۰ سال غصب و اشغال

آمریکای «صلیبی – الحادی» بعد از ۷۰ سال غصب و اشغالگری صهیونی در قدس و فلسطین و ۳۰ سال دجالگری عریان (زیر نام صلح و مصالحه!) حالا اعلام میکند که شهرِ مبارک قدس (مرکز رسالات توحیدی، و قلب فلسطین) پایتخت صهاینه و استعمار صهیونی است!!! اینست بازی با دنیا و همۀ ملل عالم و سازمان ملل تشریفاتی و حتی اتحادیۀ اروپا و روس و چین و....... و اینست غلبۀ بنی میمون بر بنی آدم و غلبه بر هرچه انسانیت و اخلاق و ارزش است. آری؛ جنگلی عریان! جنگلی که الحق موضع متناسب را می طلبد! بدون اینکه بشریت و اصول اخلاقی و دینداری توحیدی فراموش گردد. و آیا روزی خواهد رسید که جهان بشری از این جنگل مداری عبور نماید و به جهان انسانی و اخلاق مداری و مراعات حق و عدالت قدم بگذارد؟! البته مردم آمریکا میباست خجالت بکشند که موجود ملعون و بی اخلاقی همچون ترامپ بر آنها حاکم و رئیس جمهور آنها شده است، کسی که عملا ثابت کرده که عنصری حیوان صفت و ماهیتا بنی میمون میباشد. هرچند ملل به اصطلاح اسلامی مستحق شرم و خجالتی بیشتری هستند که زیر یوغ استبداد و استعمار دست و پا می زنند و همه چیز را از دست داده اند؛ بنحوی که بسیاری از آنها بزرگترین موفقیت خویش را زندگی در ممالک استعمارگر و مُصدِّر استبداد دست نشانده می بینند. خلاصه کار از گلایه و اعتراض گذشته؛ و تنازع جنگلی و غلبۀ اقویاء بر اذِلاّء امری انکارناپذیر گردیده است، و طبعا در این وضعیت جنگلی، حق و باطل، ظالم و مظلوم، حقوق انسانها و...... معنا و مفهمی پیدا نمی کنند.