بسم الله الرحمن الرحيم

سالگرد قيام دانشجويى گرامى باد

۱۸ تير ماه ١٣٨١ سومين سالگرد قيام دانشجويان کوى دانشگاه تهران و برخى از دانشگاههاى ايران است، قيامى که با هجوم و سرکوب عوامل و نيروهاى مسلح نظام استبدادى خمينى روبرو و بعد از ۵ روز تظاهرات خيابانى و دستگيرى هزاران دانشجوى بپا خاسته، قلع و قمع گرديد. بسيارى از دستگير شدگان اين قيام آزاديخواهانه، هنوز هم در سياهچالهاى نظام خمينى و در سرنوشتى مجهول زندانى هستند.

سازمان موحدين آزاديخواه ايران، سالگرد قيام دانشجويان در ١٨ تير ٧٨ را زنده و گرامى ميدارد، و آزادى و مردمسالارى و کثرت گرايى را که تنها در نتيجۀ قيام فراگير مردم متحقق ميشود، براى ايران و ايرانى خواستار ميباشد.

سازمـان موحـدين آزاديـخـواه ايـران

۲۸ ربیع الثاني ۱۴۲۳ - ۱۸ تیر ۱۳۸۱

 

قيام دانشجويى ١٨ تير بر دوام و توده گير باد

 

رابـطــۀ: دانشگـاه، استبــداد، و استعـمــار