بسم الله الرحمن الرحيم

رسانـه هـاى استعمارى و امپرياليستـىِ غـرب
مراکز تبليغات انتخاباتى نظام خمينى شده اند؟!

ديروز محمد خاتمى رئيس جمهور نظام استبدادى خمينى در يک سخنرانى تبليغ شده و وعده داده شدۀ انتخاباتى و براى ارائۀ برنامۀ انتخاباتى شرکت کرد. اين سخنرانى عليرغم اين واقعيت که در آن چيز جديد و سخن جديد و خبر جديدى وجود نداشت، اما باز در صدر اخبار امپرياليسم خبرى قرار گرفت وهمراه با شرح و تفسير و مصاحبه و تهيۀ گزارش و با هلهله و هياهو آن را پخش کردند، و علاوه بر اينکه اکثريت برنامۀ  خبرى خود را بدان اختصاص دادند، همراه با دروغهاى بسيار آن را به جهانيان رساندند و بشريت را آلوده به دروغهاى جديد کردند.

اين شبکه هاى امپرياليستى تا جايى پيش رفتند که واقعاً ميتوان به راحتى آن را شرم آور خواند. راديو امپرياليستى فرانسه (آر اف اى) علاوه بر اينکه اکثر برنامۀ خبرى خود را به انعکاس سخنان خاتمى اختصاص داد، اظهار داشت: به دليل اينکه سخنرانى محمد خاتمى طولانى است نميتواند همۀ آن را در برنامۀ خبرى خود پخش نمايد؟!، و در حقيقت ميتوان گفت که رسانه ها و شبکه هاى امپرياليستى مراکز تبليغات انتخاباتى نظام خمينى شده اند، و حتى رسانه هاى نظام استبدادى خمينى به پاى آنها نمى رسند. و اين در حالى است که مواضع گروهها و جرياناتِ مخالف نظام خمينى از رسانه هاى امپرياليسم خبرى حذف شده است. گويى مخالفان نظام خمينى نه چيزى ميگويند و نه چيزى مى نويسند و نه در برابر مسائل سياسى مملکت موضع ميگيرند!!، و هدف شبکه هاى امپرياليستى که بقاء و استمرار نظام استبدادى است وانمود ميکنند که احزاب و سازمانهاى مخالف نظام خمينى در برابر امور مملکت بى تفاوت هستند و حتى از امور داخلى بى خبر مانده اند!! و از صحنۀ سياسى حذف شده اند!!، و اين هدف که با اخذ امتيازات بى شمار از نظام خمينى تعقيب ميشود، براى بى خبر نگه داشتن مردم از مواضع مخالفين و از طرف ديگر براى متهم شدن مخالفين به عدم احساس مسؤليت در برابر مسائل جارى مملکت است. و اين مخفى سازىِ مواضع مخالفين نظام خمينى و در عين حال پخش اهداف استبدادى، آن هم همراه با شرح و تفسير و تشکيل مصاحبه روى مطالب مورد نظر و تماس با اشخاص مد نظر امپرياليسم خبرى، يک موضعگيرى استعمارى و امپرياليستى و در جهت کمک به استمرار نظام استبدادى خمينى است.

اين مخفى سازى و حذف مواضع مخالفين نظام خمينى از رسانه هاى امپرياليستى در موقعيتى صورت مى گيرد که از طرفى تقريبا ً همۀ مخالفين نظام خمينى انتخابات نظام استبدادى خمينى را صراحتاً و به تفصيل تحريم کرده اند (مانند سازمان موحدين آزاديخواه ايران که در يک تحليل تحت عنوان: ماهیت انتخابات ولایت فقیهی و ضرورت تحریم نمایشات استبدادی ارائه داده و پخش کرده است) ولى رسانه هاى امپرياليستى در اين رابطه و نسبت به مواضع مخالفين نظام خمينى که در رابطه با تحريم انتخابات استبدادى که آن را نمايشات و بازيهاى استبدادى قلمداد کرده و مردم را هم به تحريم آن دعوت کرده اند لب از لب نمى گشايند و به هيچ وجه حاضر نيستند که مواضع آنها را به مردم برسانند. و ازطرف ديگر اين رسانه هاى امپرياليستى در حالى اين دغل بازى فاحش را در مى آورند که مدعى بى طرفى و آزادى پخش اخبار هستند!! (زهى بى حيايى). البته سماء پخش دروغ و مخفى سازى واقعيات را جزو اهداف پايه اى امپرياليسم خبرى ميداند و هيچ گونه انتظارى غير از کذابيت و گمراه سازى بشريت از اين رسانه ها نمى رود، و ترويج دروغ و گمراه سازى بشريت جزو طبيعت اين رسانه هاست، و قصد سماء از اين انتقاد و افشاگرى، معرفى ماهيت هر چه بيشتر امپرياليسم خبرى و صاحبان استعمارى و امپرياليستى آنهاست.

در رابطه با تعداد نفرات شرکت کننده در سخنرانى خاتمى که امپرياليسم خبرى آنرا پخش کرده و حتى گزارش مستقيم ازآن ارائه داده، دروغهاى اغراق آميزى ديده ميشوند که جاى توجه ميباشند و موضعگيرى استعمار و امپرياليسم را منعکس ميسازند، زيرا تعداد شرکت کنندگان در سخنرانى خاتمى را چند برابر کرده اند. مثلاً راديوى آزادى آمريکا (که يک شبکۀ امپرياليستى و براى تقويت نظامهاى استبدادى راه اندازى شده است) تعداد شرکت کنندگان را بيش از ۵٠ هزار نفر ذکر کرد. راديوى آر اف اى فرانسه هم رقمى درهمين حدود ذکر نمود. اما بى بى سى انگليسى اين رقم را تا ۶٠ هزار نفر بالا برد!! اما شبکۀ تلويزيونى الجزيره (که آن هم يک شبکۀ امپرياليستى - استبدادى است) و خبرنگار آن در جلسۀ سخنرانى خاتمى حضورمستقيم داشته است، تعداد شرکت کنندگان را ٣٠ هزار نفر ذکرنمود!!، يعنى نصف رقم بى بى سى!! اما اگرنظر واقع بينانه ترى ارائه شود (بنابر تصاوير تلويزيونى امپرياليستى و استبدادى) تعداد شرکت کنندگان در جلسۀ سخنرانى خاتمى در ورزشگاه شيرودى (که يک سخنرانى انتخاباتى بوده و چند هفته روى آن تبليغات شده بود) حدوداً ٢٠ هزار نفر بوده است، آن هم در يک شهر ۱۰ ميليونى مثل تهران!! و تازه اين شرکت کنندگان هم کمتر جزو مردم شهر بودند، بلکه دانشجويان وابسته به خودشان بودند (مثلاً از دفتر تحکيم نظام استبدادى) و آنها را به ورزشگاه شيرودى برده بودند، و حتى کسانى مثل حجاريان را هم که به دليل مورد سوء قصد قرار گرفتن از طرف نظام خمينى مورد محبت بعضى قرار گرفته بود، براى جذب جمعيت استخدام کرده بودند. اما لازم است همه بدانند که هرکسى به کمک استبداد بشتابد، جمعيت را نه افزايش بل خود را رسوا و منفور ميسازد.

و پخش مستقيم جلسات استبدادى و تهيۀ گزارشها و برنامه هاى ويژه از تبليغات انتخاباتى نظام خمينى و انعکاس شعارهاى مردم فريب و تکرارى و براى تبليغات انتخاباتى، نمونه هاى ديگر از کمکهاى تبليغى امپرياليسم خبرى غرب به نظام خمينى است، و اين همه حمايت، آشکارا موضعگيرى استعمار و امپرياليسم غربى و بر ضد آزاديخواهان و جريان مردمسالارى محسوب ميشود، و اين موضعگيرى هم ناشى از اين واقعيت است که نفع استعمار وامپرياليسم براى استمرار سلطه گرى وغارتگرى، در بقاى نظامهاى استبدادى ميباشد.

اما مردم ايران که همه چيز را لمس و مشاهده ميکند و استبداد و تبعيض و فقر همه جانبه و ناامنى و زندانهاى مخوف و.... بر زندگى آنها تحميل شده است، به اين سادگى فريب کذابيت امپرياليسم خبرى و حيله هاى مستبدين نخواهد خورد، و الحق تبليغات دروغين و بازيهاى سياسى آنها بى فايده مانده است و اثرى در مردم ندارد. کافى است مردم فرصت پيدا کنند تا اين واقعيت را اثبات کنند. اينست که استبداد و استعمار وامپرياليسم هرگز از زور سلاح و کشتار بى نياز نخواهند شد، و آنچه مردمان تحت سلطه کم آورده اند توان مقابله با سلطه گران است. به اين اميد که مردم ايران در ١٨ خرداد ١٣٨٠ جواب تبليغات شوم و دروغين استبدادى و امپرياليستى را در ميدان تحريم نمايشات استبدادى بدهند.

سازمان موحدين آزاديخواه ايران

۵ ربیع الاول ۱۴۲۲ - ۸ خرداد ۱۳۸۰