بسم الله الرحمن الرحيم

براى بقاء و استمرار نظام استبدادى

هر انسانى، هر آزاديخواهى، و هر ظالمى، و حتى حيوانات، براى پيشرفت کار امور خود و براى رسيدن به پيروزى، تلاش و فعاليت ميکند. و اين يک امر مسلم و محل اتفاق همگان است. بله اين امر عجیب و غيره منتظره نيست که کسى براى خود تلاش و فعاليت کند وکار و امرخود را مقبول جلوه دهد، هر چند مى بايست عجیب باشد که يک انسان براى رسيدن به مقاصد باطل خود فوق العاده دروغگو باشد، فوق العاده حيله گر باشد، فوق العاده وعده های خلاف بدهد. اما حداقل اين مسئله عجــيب است که انسانهايى براى بقـاى دشمنشان و به نفع آنها وارد ميدان شوند و سعى کنند که با تلاش خود آنها را نگه دارند!!

در مورد نظام ولايت مطلقه در ايران، اگر ياران ولايت مطلقه براى بقاء و دوام اين نظام استبـدادى وارد ميدان شوند و بدان راى داده و برايش کف بزنند و پيروزى آن را جشن بگيرند و براى شکستش گريان شوند، امـرى بديهى خواهد بود، اما اگر کسانى مخالف اين نظام باشند و همان کارهاى پيروان ولايت مطلقه را تکرار کنند، چيز عجیبی خواهد بود، کاری که متاسفانه صورت مى گيرد و حتى اينهم دارد عجیب بودن خودش را از دست ميدهد. اما چگـونه انسانى براى دشمنش به ميــدان مى آيد و براى پيروزى اش رقص و پايکوبى ميکند؟ اين مسئله بدون شک از چند وجه و صورت خارج نيست: يا چنين کسانى جاهل و بى اطلاع اند، يا بى شخصيت بوده و نان به نــرخ روز ميخورند، و يا اينکه اينها کسـانى اند که ترسو هستند و به قول خودشان! راه و چاره اى ندارند.

از کسانيکه بى شخصيت و بى تفاوت هستند و نيز از ترسوهاى ناتوان ميگذريم، اما آيا در ايران کنونى کسى هست که هنوز جاهل و ناآگـاه نسبت به نظام ولايت مطلقه و نامزدهايى باشد که روساى اين نظام هستند؟!، بله جهالت و سادگى ميتواند وجود داشته باشد، اما وقتيکه امور تا اين اندازه روشن و آفتابى نباشد!، خوبست مثالى بياوريم: اگر کسانى در سال ۷۶ وعود اصلاحات و فريبکارى خاتمى را جدى گرفتند، ميتوانند جوابى براى غلط کارى خود داشته باشند و بگويند که خوب بار اول بود و گفتيم شايد راست بگويند!، اما اگــر اين بارکسانى دنبــال حليه گريهاى جديد همان کسان! مثل مصطفى معين و مصطفى تاج زاده و رضا خاتمى و.... بروند چه ميتوان به آنها گفت؟! و يا آنها چه جوابى براى کار و عمل خود خواهند داشت؟! آخر مگر همين مصطفى معين نبود که وزير آموزش عالی خاتمى بود و در دورۀ او کوى دانشگاه به وحشيانه ترين صورت مورد تهاجم نظام استبدادى قرار گرفت؟ اين مهرۀ نظام استبــدادى براى دانشجويان مظلوم چه غلطى کرد؟!، دانشجويانى که علاوه بر اينهمه مظلوميت و کتک کارى و اخراج و زندانى شدن و حتى کشته شدن نفراتى از آنها، حالا هم تعدادى از آنها در زندان استبداد هستند. آيا حالا به پاداش اين دورۀ درخشانش رئيس جمهور ميشود؟! نکند که حال نوبت اين باشد که ببينيم اين حيله گر در مقام رياست جمهورى، بدون اينکه حتى وعدۀ کوچکى براىحرافى خود از روساى استبداد گرفته باشد، چه شاهکارى خلق ميکند؟!، تازه بگذريم از اينکه اين آقا به امر شخص خامنه اى از صافى شوراى نگهبان استبداد بـراى رئيس جمهـورى نظــام ولايت مطلقه بيرون کشيده شده است، وخودش هم اعلام نموده که درچهارچوبۀ نظام ولايت مطلقه و قانون اساسـى ولايت مطلقه عمل ميکند.

بله اين انتخابات براى بقاى استبداد و براى استمرار نظام استبدادى ولايت مطلقه و براى جلب نظر استعمار وامپرياليسم غربى و براى ميدان دادن به معامله گريها و سازشهاى پنهانى اين نظام تحميلى و نامشروع است، و شرکت دراين انتخابات، تحت هر عنوانی و به هر بهانه اى، تــلاش براى بقــاى اين نظام ضـد مردمى و ضد اسلامى و ضد اصلاحات است. اين انتخابات براى نظام ولايت مطلقه و براى اينست که آمريکا لطف کند که با اين نظام استبدادى وارد مذاکره شود، تا جايى که حتى ولى مطلقۀ اين نظام يعنى خامنه اى، مـردم را به شرکت در انتخابات دعوت ميکند، تا به قــول خودش، غربيان با توجه به آن موضعگيرى کنند!، و حالا کار نظام ولايت مطلقه بجايى رسيده که درمقابل  برسميت شناختن و عدم  برسميت شناختن غاصبان امريکى- صهيـونى قرار گرفته است، و از بکارگيرى شيعيان براى خدمت به اهداف امريکى وصهيونى گذشته است (شيعه يان ولايت فقيهى در عراق و افغانستان علنا عامل و دست نشاندۀ آمريکا شده اند، و حـزب ولايت فقيهى موسوم به حزب الله در جنوب لبنان نيز به گفتۀ رهبر پيشين اين حزب، نگهبان مرزهاى استعمار صهيونى شده، و در صورت توافق، بجاى خلع سلاح، ميخواهند آنرا مانند انظمۀ استبدادى ديگر، حافظ اسرائيل گردانند).

بله همگان بدانند که راه عادی سازى روابط نظــام ولايت مطلقه و آمريکا تنها از فلسطين غصب شده ميگذرد!، آرى! بايد سفارت غاصبان صهيونى به تهران برود!، و اين مهمترين مشکلۀ نظام ولايت مطلقه با آمريکاست. بقيۀ مسائل، اعم از مسائل هسته اى وهماهنگى با سيا و موساد و عملیات مشترک با آمريکا، و غيره، امور ساده اى محسوب مى شوند، چون هم مى توانند مخفيانه صورت بگيرند و همکار نظام ولايت مطلقه از اينها گذشته است، همان نظامی که آماده نيست در داخــل و خــارج حتى با آرامترين مخالفين ايرانــى بسازد!، اينست مصيبت بزرگ!، به سه راهۀ سرنوشت  مراجعه کنيد.

مرگ بر استبداد بر قرار باد آزادى

بـر کنار بـاد نـظام ولايــت مطلقــه

بر قرار باد جمهورى متحدۀ مردمى

شعله ور باد قيام پايانبخش توده ها

پيش بسوى آزادى و مردمسالارى

و کثرت گرايى

 

سازمـان موحـدين آزاديـخـواه ايـران

۳۰ ربیع الثاني ۱۴۲۶ - ۱۷ خرداد ۱۳۸۴