سماء: اینست بد حجابی: حجاب عزا و روضه خوانی؛ حجاب تحقیر و اسارت؛ حجاب شرک و خرافات؛ حجاب ولایت مطلقه؛ حجاب تشیع صفوی.
۸ ربیع الثانی ۱۴۲۸ – ۵ اردیبهشت ۱۳۸۶