بسم الله الرحمن الرحيم

اوج گيرى نفى استبداد و استعمار

بیانۀ ۱۱۶ نفرۀ شخصيتهاى سياسى- فرهنگى مملکت درتاريخ ۲۴ ارديبهشت ١٣٨٢ افزايش شمارۀ اين شخصيتها به ۱۹۶ نفر تنها بعد از ۶ روز - ۲۹ ارديبهشت ١٣٨٢ حکایت از اوجگيرى مبارزات آزاديخواهانۀ مردم ايران و سير بسوى مردمسالارى حکايت دارد. اوجگيرى اين خواست اساسى و مشروع و مردمى يعنى آزاديخواهى و مردمسالاری و استقلال طلبى، بنابر ماهيت اين خواستها، همراه است با خواست برکنارى نظام استبدادى و نفى وعدم تقبل سلطۀ استعمارى، زيرا استبداد و استعمار موانع اصلى تحقق آزادى ومردمسالارى واستقلال اند، و براى رسيدن به آزادى و استقلال، چاره اى جز کنار زدن سلطۀ نظام استبدادى و سلطۀ استعمار وجود ندارد. و درمملکت ما ايران، مشخصا نظام استبدادى خمينى، مانع اصلى تحقق آزادى و مردمسالارى واستقلال و وحدت و رشد مملکت ميباشد. اين پديدۀ مبارک سياسى، جاى اميد و مايۀ  شوق آزاديخواهان و استقلال طلبان در ايران است. در صورت تحقق آزادى و مردمسالارى در ايران، ضربۀ سنگينى بر پيکر غدار وضد بشرى استبداد واستعمار وارد خواهد آمد و ايران وايرانى محل افتخارخود وملل ديگر خواهند شد، و الحق سزاوار است که مردم ايران درآزادى واستقلال و رشد زندگى کنند و در اين ميدان حتى نقش پيشتازى ايفاء نمايند. البته اگر رؤساى نظام خمينى بين سلطۀ استعمارگران و حاکميت مردم، تن به حاکميت مردم و انتخابات آزاد و کثرت گرايى بدهند، شکست استبداد واستعمار قطعى ميشود، و درعین حال در بازسازى چهرۀ خود و حتى در امکان فعاليت آزادانۀ خود کار بی نظيرى را انجام خواهند داد. بگذريم از اينکه ميدان را به مردم مسلمان داده و استعمارگران غربى و بدخواهان اسلام و مسلمين را بکلى ناکام خواهند ساخت. ولى آيا رؤساى نظام خمينى کارى خواهند کرد که منتهى به حاکميت مردم مسلمان ايران و ناکامى استعمارگران شود؟!! با اميد به گسترش خواست آزادى و مردمسالارى و کثرت گرايى، مواضع اعلام شدۀ سماء را در رابطه با وضعيت سياسى مملکت و سرنوشت نظام خمينى وسلطۀ استعمارگران و نيز بيانۀ ۱۱۶ نفرۀ شخصيتهاى سياسى - فرهنگى مملکت را ضميمۀ اين بيانيه مى سازيم.

بــر قـرار باد آزادى و مردمسالارى وکثرت گرايى

بــر کنـار بـاد نظام استبدادى و ناکام بـاد استعمار

 

سازمـان موحـدين آزاديـخواه ايــران

۲۰ ربيع الاول ۱۴۲۴ - ٣١ ارديبهشت ١٣٨٢


نظام خمينى در سه راهۀ سرنوشت

وقت صلح و مصالحه فرا رسيده

بيانهٴ ۱۱۶ نفرهٴ شخصيتهاى سياسى - فرهنگى مملکت