صیغـــه - مُتعـــه؛ خـــلاصه و چکیـــده!

صیغه یا مُتعه (لذت جویی جنسی!، ازدواج موقت جنسی!، فحشای مذهبی!) ناقض و متلاشی کنندۀ خانوادۀ اسلامی، و پایمال کنندۀ حق زناشویی زنان، و نماد واقعی فساد اجتماعی، و بیانگر تبعیض بین زن و مرد، و مولد اطفال مجهول و بی منزلت و آواره، و میدان شکار بیوه زنان ولگرد و هرزه، توسط مردان هوسباز وشهوتران، و در تضاد با دین توحیدی وعزتبخش اسلام است. این عمل، در رابطه با مردان یک اقدام صرفا جنسی و هوسبازانه، و در رابطه با زنان یک تن فروشی عریان و بردگی جنسی می باشد. بنابر این، صیغه یا متعه، عملی پست و ضد ارزشی و نافی عزت و کرامت یک انسـان مسلمان است. اما خوشبختانه این کار زشت و این هوسبازی و فاحشه گری، در جهان اسلام امری غریب و نا مأنوس است، و حتی در ایران هم مختص شیعیان صفوی و هـوس بازان دونی است، که زیر نـام شیعه گری، مرتکب این فحشای آخوندی می شوند. جهت توضیحات و تبیین موضوع به این تحلیل مراجعه نمایید: این آیات ازدواج است نه آیات مُتعه گـری و فاحشه بازی