۵ تیر ۱۳۹۹ بیست و نهمین سالگرد تأسیس سازمان موحدین آزادیخواه ایران (سماء) بر اهل توحید و آزادی و اسلام اجتهادی مبارک باد. و بهمین مناسبت مبحثی بنیانی و عقیدتی زیر عنوانِ: «خداشناسی وَحیانی و مُلهِم از آیات ربّانی» را به بشریتِ «دردمند و گرفتار و اسیر شرک و خرافات و لِه شده در غُل و زنجیر استبداد» تقدیم می گردد. همچنین در این مناسبتِ پیروز مجموعه مواضعی صوتی با عنوانِ: «بحثی جامع در مسیر توحید و آزادی» که در اولین سالگرد تأسیس سماء (۵ تیر ۱۳۷۱) از طرف رهبری ارائه شده برای اولین بار منتشر می شود.