بِسْمِ اللَّه وَ لَهُ الْحُكْمُ وَ إِلَيْهِ الْمَصِيرُ

 

سالگرد کـــــــــــودتای سیسی - ناتویی

آنهایی که بنابر عداوت و دشمنی با اسلام و مسلمین و برای همراهی و هماهنگی با استبداد و استعمارِ کافرکیش و سرکوبگر، کودتای سیسی - ناتویی را تأیید کردند و کودتاچیان غدار و جنایتکار را بخاطر برکناری حکومت انتخابی محمد مرسی و قتل عام اخوان المسلمین مورد تحسین قرار دادند و آن را تبریک گفتند؛ باید جوابگوی مواضع خصمانه و خائنانه و کینه توزانۀ خود باشند. آری، تاریخ از آنها نخواهد گذشت؛ و همانطور که هنگام کودتا اعلام داشتیم: مسلمین ثابت کنند که کودتا علیه آنها نیز! مُجاز نیست؛ و طبعا اسلام ستیزان کینه دار و کافرکیش باید خوب بدانند که وقتی جریان انتخابات و نتایج صندوقهای رأی به زور سلاح برچیده میشود، همۀ اطراف متضرر می شوند؛ و عواقب چنین عملکرد جبارانه و آزادی ستیزانه ای دامن همه را خواهد گرفت. و بدیهی است که سلطۀ جنگی و غلبۀ غربی همیشگی نخواهد بود! و این یک قاعده است که: «آزادی یا برای همه وجود خواهد داشت یا برای کسی وجود نخواهد داشت». و خاصتا بعد از ارهابی و تروریست اعلام داشتن اخوان المسلمین (به مثابۀ یکی از آشتی جوترین و احیانا سازشکارترین حرکات اسلامی) شاهد وضع دیگری خواهیم بود؛ زیرا هم استبداد و استعمارِ کافرکیش اثبات نموده اند که هیچ نوع حزب و حرکت و جریان اسلامی را تحمل نخواهد کرد، و حاکمیت مسلمین خط قرمز آنهاست، و هم مسلمین و احزاب و جریانات اسلامی از انتخابات و صندوقهای تحت سلطه جِدا مأیوس شده اند، و نتایج آن را زیر هیمنۀ استبدادی - استعماری بی ثمر میدانند. و اینجاست که روشهای انقلابی و دست برداشتن از روشهای اصلاحی امری اجتناب ناپذیر می گردد. و بنابر این، بدیهی مینماید که مسلمین و احزاب و حرکات اسلامی قبل از هر چیز «اسقاط نظامهای استبدادی و اخراج غرب و جیوش ناتویی از جهان اسلام» را هدف اساسی گردانند. هرچند انقلابی گریِ مسلمین و احزاب و حرکات اسلامی مِن بعد هم اَشکال متفاوت خواهد داشت، زیرا هر جایی صورتی از مبارزه را اقتضاء می کند، و لکن بنابر سیطرۀ استبدادی - استعماری و سرکوب بیرحمانۀ مسلمین «قیامهای براندازانه و جهاد مسلحانه» بر دیگر روشها غلبه خواهد کرد. و بهمین مناسبت این مطلب اساسی تقدیم «اهل سَمع و بصیرت» می گردد: استبداد لائیکی و پایمال سازی اسلام و مسلمین

سازمان موحدین آزادیخواه ایران

۶ رمضــان ۱۴۳۵ - ۱۳ تیــر ۱۳۹۳