مذاکرۀ شیاطین: وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ! آری؛ دُوَل ناتویی - غربی اثبات کرده اند که یار و متحد نظامهای استبدادی و بل مُوجِد آنها هستند؛ و نظام ولایت مطلقه هم یکی از این نظامهای استبدادی است که من البدایه به کمک همان دول ناتویی روی کار آمد! و بالاخره خمینی بوسیلۀ آنها علم شد و با هواپیمای ضمانتی آنها به تهران برگشت. در این رابطه این مطلب بسیار توضیح دهنده است: کمکهای مُتقابل دُوَل غربی و نظام ولايت مُطلقه، و اما مسئلۀ فشار بر نظام ولایت مطلقه و مطرح کردن حقوق بشر در ایران! صرفا برای مهار و تسلیم کردن این نظام استبدادی بوده و هست؛ فشاری که روی همۀ نظامهای استبدادی بکار می رود. و حالا که مشخصا در مسئلۀ سوریه و عراق! دول ناتویی و نظام ولایت مطلقه اشتراکات سیاسی بیشتری پیدا کرده اند؛ مغازله بین آنها طبیعی تر می نماید. و خوب آیا غیر از اینست که نظام ولایت مطلقه ایران را ویرانه ای نموده و ۷۰ میلیون مسلمان را خفه و از جهان اسلام بریده و حتی آنها را (همراه با شیعیان ممالک دیگر) در مقابل مسلمین قرار داده است؟! آیا خدمتی بهتر از این به استعمارگران اسلام ستیز و جهانخوار توسط نظام ولایت مطلقه قابل تصور است؟!