بسم الله الرحمن الرحيم

جواب لائیکی (استبدادی) حزب سوسیال دمکرات

جواب لائیکی (استبدادی) حزب سوسیال دمکرات ایران به مقالۀ موحدین آزادیخواه، که تحت عنوانِ: استبداد لائیکی و پایمال سازی اسلام و مسلمین منتشر شده است. جوابی که دقیقا نکات و تبیینات موحدین آزادیخواه را تأیید و بر دغدغه های آن صحه می گذارد؟! جواب این حزب را بخوانید و در این رابطه موضعگیری نمایید. و بعدا تصور کنید که اگر چنین پیش برویم آیندۀ ایران چگونه خواهد بود؟! آیا بیش از جنگل خطرناکی در انتظار خواهیم داشت؟! متن این جواب ذیلا درج میگردد، جوابی که ماهیت لائیسیته ای را که میخواهند بر ایران حاکم شود به نمایش می گذارد:


پاسخی به اسلامیست های موحدین که به درست جهان لائیک را برای خود خطر جدی میدانند.

راه رهائی از چنگال اسلام عفریتی و فاشیستی در جهان لائیسیته است

درود
آنچه مسلم است بهترین بستر استعماری و امپریالیستی برای قدرت های چپاولگر جهانی اسلام بوده است .با اسلام است که میتواند امپریالیسم به مقاصد شوم و ضد بشری خود برسد.رژیم های دست نشانده اسلامی در ایران و یا بن لادنی ها در افغانستان و حال مالکی در عراق همه این ها دست نشاندگان حکومت های امپریالیستی اند.صد ها هزار نفر جوان در ایران بخاطر حفظ منافع قدرتهای استعماری بدست رژیم اسلامی به هلاکت رسیدند.8 سال جنگ را قدرت های استعماری با دست ،دست نشاندگان اسلامی شان بر مردم ایران تحمیل کردند. اکثر جنایات ، از زن ستیزی، کودک آزاری ،فساد،ریا تبهکاری ،تجاوز به عنف ،دزدی از سرمایه های ملی به نفع استیلای قدرت های امپریالیسی امروزه زیر نام اسلام است که در خاورمیانه و دیگر کشورهای تحت سلطه بربریت و تحجر اسلامی صورت میگیرد .

بهترین گزینه برای پایان دادن به روابط حسنه اسلام با هدف استیلای امپریالیستی در کشورهائی مثل ایران نهادینه کردن لائیسیته برای پایان دادن به خیانت و وطن فروشی مشتی جنایتکار اسلامی علیه منافع و مصالح این کشورها و مردمان آن است .اسلام شرم بشریت هزاره 3000 است . اسلام در همه شکل و شباهت و در هر فرقه میباید پشت حصار های بلند تجدد، و سیویلی زاسیون رانده شود تا نتواند تعرض علیه حرمت انسانی، و الغای حقوق شهروندی را باعث شود.اسلام در ایران نماد ،فساد،فریب،فتنه،تعرض و تعدی به حقوق شهروندی ،رشوه خواری ،دزدی،زورگیری،نوکری برای قدرت های استعماری مثل روسیه، چین و غیره،تجاوز به عنف ،زن ستیزی ،کودک آزاری ،شکنجه ،آدم ربائی ، است .لذا برای راندن اسلام که خشونت را ترویج و 1400 سال است که فقط با قتل و جنایت توانسته است به بقای نکبت بار خود را ادامه دهد، راندن این دین عفریتی از همه عرصه های سیاسی اجتماعی جامعه است .اسلام زدائی نیروی جوان لائیک در ایران سال ها است که شروع شده است .فقط شما اسلامیست ها هستید که این واقعیت ملموس اجتماعی را نمیخواهید درک کنید.با مرگ محتوم رژیم خون خوار اسلامی حاکم نیروی بلقوه لائیک ایران به فعل تبدیل خواهد شد .

لائیسیته تنها راه نجات ایرانیان از چنگال اسلام ضد ایرانی و ضد بشری است . دین مسئله شخصی است و هر کسی میتواند در چهارچوب دیوار خود هر شیع و هر تخیل و هر موجودی را ستایش کند . ولی دین نمیتواند مخل آسایش مردم و با اعمال ایدولو ژیک جامعه را بسود جنایتکاران ورق زند.اسلام دینی تمامیت خواه و ناسازگار و دینی فاشیستی و راستیستی همیشه سد راه تحول بشریت در کشورهای خاورمیانه بوده است . از این رو اسلام زدائی برای آزادی های فردی و اجتماعی در ایران حقیقتی واقعی و ملموس است . ما خواهیم کوشید که اساس مناسبات اجتماعی کشور را بر ارزش های لائیک بنیاد نهائیم تا از گزند تعرض دین به حقوق انسانی و شهروندی هر فردی جلوگیری کنیم . با نگاهی کوتاه میتوان دید که در تمامی کشورهای اسلامی فساد بر کل جامعه سایه افکنده است . حکومت های اسلامی و وابسته به بیگانگان فساد را در تمامی کشورهای خاورمیانه نهادینه کرده اند.در آماری توسط سازمان شفافیت جهانی در 2009 و2010 میگوید که بالاترین فساد را در کشورهای اسلامی میتوان شاهد بود .پاکستان ، ایران، یمن ،عربستان سعودی ،کویت بحرین همه این کشورها در بالاترین جدول فساد اداری ،رشوه خواری ،دزدی و تبهکاری اند.آمار نشان میدهد که اسلام خود پدیدیه اصلاح ناپزیر است که جوامع کشورهای خاورمیانه برای رهائی خود جز زدودن آن راهی ندارند. این مهم نیز نیک میدانیم امت گرائی بمفهوم الغای ارزش های معنوی شهروندی و تجدد است، امت گرائی اعلام جنگ با تمامی مناسبات پیشرفته بشری در طول تاریخ است و این خود پدیده ای شوم در تقویت تحجر اسلامی به اسارت کشیدن آن است .لائیسیته این نوع روند اسارت انسان به دست معدودی مفتخور و انگل که خود را " روحانیون " بخوانید گوهانیون اسلامی و بنکداران فساد و جنایت خود را مینامند ، پایان خواهد داد.
اشاعه دین ستیزی که امری طبیعی در رژیم فاشیستی اسلامی است آنقدر ابعاد و توسعه پیدا کرده است که رژیم اسلامی با دستگاه امنیتش به دنبال این نیروها میگردد.بی بی سی اعلام کرد که امنیتی های رژیم وبلاکی را مسدود کرده اند. این سیاست حاکی از آن است که اسلام فاشیستی فقط با ابزار رعب و وحشت میتواند به بقای انگلی خود ادامه دهد.این همان راه روش هزار چهارصد سال گذشته، بعد از هجوم تازیان به ایران زمین بوده است که در اصل تنها ابزار ماندگاری اسلام در جوامع شده است . در پائین به خبر بی بی سی توجه کنید.

به آمار سال 2010 سازمان شفافیت جهانی در این لینک نگاه کنید.ایران لائیک ،دمکرات ،آزاد و مستقل خواستی ملی و میهنی است .


هیئت تحریریه تارنمای حزب سوسیال دمکرات ایران


19.8.2011

 

نشانی جواب حزب سوسیال دمکرات ایران:

http://www.spiran.com/fa/tribune/islamundlaicite.html