اســـــاسنـــــامـــــۀ سمـــــاء 

از طــــرف .................. سازمان موحدين آزاديخواه ايران

تاريخ اعــلام ................... ۱۵ آذرمـــــــــــــــــــاه ١٣٧٣

بازنگری اول ..................... ۵ تــــــيــــــر مـــــــاه ١٣٧٩

بازنگری دوم .................... ۵ تــــــيــــــر مـــــــاه ۱۳۸۴

بازنگری سوم ................... ۵ تــــــيــــــر مـــــــاه ١٣٨٧

فهـــــــــــرست مطــــــــــالب

فصل ١ ................... پايـــــه هاى تشکيـــــــــلات

فصل ٢ ................... شــــــــــرايط عضـــــــويت

فصل ٣ ................... وظايــــــــــف اعضـــــــــاء

فصل ۴ ................... حقــــــــــوق اعضــــــــــاء

فصل ۵ ................... تخلفــــــــات و تنبیهــــــات

فصل ۶ ................... استعفـــــــاء و کنـاره گیــری

فصل ٧ ................... نمـــــــــــــــاد سمــــــــــاء

 

فصل ١ - پايه هاى تشکيلات (۶۸)

 

کلیاتی از پایه های تشکیلات موحدین آزادیخواه:

 الف - مرامنامه و اساسنامه (قانون):

اصـــــل يکم

مرامنامۀ سماء، که منعکس کنندۀ افکار و عقايد و برنامه هاى سماء است، پايه و زير بناى تشکيلات موحدين آزاديخواه میباشد. کمااینکه نحوۀ ساخت و بناى این تشکيلات متکى به مرامنامۀ سماء است، مرامنامه ای که به مثابۀ ظرفى براى اِعمال و اجراى اهداف و مقاصد و برنامه هاى موحدین آزادیحواه میباشد.

اصـــــل دوم

اساسنامۀ سماء، که تشکيلات موحدين آزاديخواه در آن منعکس شده، ميدان عمل سماء و اعضاى آن را فراهم ساخته و تحقق افکار و عقايد و برنامه هاى سماء را ميسر می نمايد، و در سایۀ اين تشکيلات، سماء و اعضايش میتوانند به اهداف توحيدى و آزاديخواهانۀ خود برسند.

اصـــــل سوم

مرامنامه و اساسنامه از طرف رهبری سماء به اعضاء ارائه می شود، و در صورت تأیید شدنش قانون سماء و لازم الاجراء می گردد. لکن وقتی که با پیشنهادات و انتقادات اعضاء روبرو شود، با توجه به نظرات آنها مجددا توسط رهبرى بازنگرى و دوباره به اعضاء ارائه می گردد.

اصـــــل چهارم

مرامنامه و اساسنامه بوسیلۀ دو - سوم آراء اعضاء به تصويب نهايى می رسد و مبناى فکر و عمل سماء و اعضايش قرار می گيرد، و التزام و پايبندى به مرامنامه و اساسنامـه مهمترين وظیفۀ سماء و تمام اعضاى آن میباشد، کمااینکه زير پا نهادن و پايمال کردن آن به مثابۀ  ناديده گرفتن سماء و همۀ اعضاى آنست.

اصـــــل پنجم

رهبر سمـاء هر ساله  بنابر ضرورت و با توجه به اصول تحول موضوعات، رشد و تکامل، و اجتهاد راهگشا میتواند مرامنامه و اساسنامه را (بعد از ارزيابى و بازنگرى) به اعضاى سماء ارائه دهد، تا بعد از احراز دو - سوم آراى اعضاء مجددا قانونیت خود را کسب نمايد.

اصـــــل ششم

مرامنامه و اساسنامه حامل افکار و مواضع رسمى و بیانگر ماهیت تشکیلات سماء است، و موحدین آزادیخواه در برابر تمام اصول آن احساس مسئوليت مى کنند، و شرح و تفسير این سند مختص سماء و منوط به اجازه و تاييد آنست.

اصـــــل هفتم

تصميمات و اقداماتِ خاص و اساسى که در مرامنامه و اساسنامه نيامده اند، و لکن در ميدان مبارزه و حرکت ضرورت پيدا می کنند، به همه پرسى واگذار می شوند، و بر اساس دو - سوم آراى اعضاء به تصويب می رسند.

 

ب - رهبــــــــــــرى ســمـــــــــــــاء:

اصـــــل يکم

رهبرى سماء نهادى انتخابى است، و رهبر سماء بر اساس دو سوم آراى اعضاء و از ميان منضبط ترين و لايق ترين و تواناترين آنها براى دوره اى پنج ساله برگزيده می شود.

اصـــــل دوم

کسانی که می خواهند نامزد رهبرى در سماء شوند، خود را به مراکز انتخاباتى معرفى می کنند، و از ميان نامزدها، فردى که دو سوم آرای اعضاء و بيشترين آراء را احراز نمايد، سمت و مقام رهبرى را کسب کرده و به عنوان رهبر سماء به اعضاء و مردم معرفى مى شود.

اصـــــل سوم

رهبر سماء نظريه پرداز و سياستگذار سماء است، و در این راستا و بر پایۀ مرامنامه و اساسنامه و مصادر چهارگانۀ اجتهاد (قرآن مبین، قانونهاى علمى، سنت مسلم نبوی، عقل بشرى) به تفسير و تبيين خطوط کلی سماء در ابعاد مختلف مى پردازد.

اصـــــل چهارم

رهبری موظف است قبل از تصميم گيریها و ارائۀ طرح و برنامه ها و تاييد مصوبات با مشاورانش مشورت نمايد و نظرات و آراى آنها را مورد توجه قرار دهد.

اصـــــل پنجم

رهبر سماء نيازمند مشاورانی لايق و توانا در ابعاد مختلف و در رشته هاى مختلف می باشد، مشاورانی که با پیشنهاد خودش و بنابر مشورت با شوراى مرکزى تعيين می شوند.

اصـــــل ششم

اجتهادات و قرارات رهبرى، با توجه به موضوع و عام بودن و خاص بودنشان، از طرف شوراى مرکزى يا شوراهاى اختصاصى به اجراء در مى آيند، و شوراهاى مذکور در اين رابطه مسئوليت دارند.

اصـــــل هفتم

در صورتی که استعفاء يا پيشامد مرگ و يا ظهور حوادث ديگرى باعث شود که رهبر سماء نتواند به وظیفۀ خــودش (رهبــری) بپردازد، شوراى مرکزى امر رهبرى را به عهده مى گيرد، و در صورت برگشت ناپذير شدن ایشان، انتخابات جديد براى گزينش رهبر جديد به اجـراء در مى آيد.

 

ج - شـــــــــــوراى مـــــــــــرکزى:

اصـــــل يکم

شوراى مرکزى، شورايى عام و انتخابى است، و اعضاى آن به وسیلۀ دو - سوم آرای اعضاى و از ميان شخصیتهای منضبط و لايق و توانا براى دوره اى سه ساله برگزيده می شوند.

اصـــــل دوم

مسئولیتهای شوراى مرکزى، دربرگيرندۀ کلیۀ وظايف و مسائل عام و سراسرى است، و انتخاب اعضاى شوراهاى اختصاصى، نظارت بر اجراى قوانين، تصويب لوايح عمومى، و اعلام مواضع سـازمانى، نمونه هاى اين وظايف هستند.

اصــــل سوم

کلیۀ تصميمات و قرارات شوراى مرکزى، توسط دو - سوم آراى اعضايش به تصويب می رسند، و لکن مصوبات عام و سراسری آن قبل از اجراء بايد از طرف رهبری سماء تاييد گردند، تا صورت قانونى پيدا کرده و لازم الاجراء شوند.

اصـــــل چهارم

ايجاد شُعَب ضرورى در شوراى مرکزى، انتخاب مسئولان آنها، برنامه ريزی ها، تقسيم کارها، اعلام جلسات علنى و غير علنى، و ديگر امور داخلى شوراى مرکزى، جزو وظايف شوراى مرکزى است، و تمام اين وظايف  طبق دو - سوم آرای اعضاى شورا به تصويب می رسند.

اصـــــل پنجم

اجراى مصوبات و مواضع اعلام شدۀ شوراى مرکزى، با توجه به موضوعات (و عام بودن و خاص بودنشان) به عهدۀ شوراى مرکزى يا شوراهاى اختصاصى است، و همۀ شوراها در عرصۀ وظايف و اختيارات خویش مسئول هستند.

اصـــــل ششم

اگر عضوى از اعضاى شوراى مرکزى استعفاء دهد و يا دچار مرگ يا حوادث ديگرى شود، در صورت عدم برگشت ايشان، اعضاى شوراى مرکزى فرد جديدى را بر اساس دو - سوم بعنوان عضو جديد شوراى مرکزى انتخاب می کنند.

 

 د - شــــوراهــاى اختصــــــاصــى:

اصـــــل يکم

شوراهاى اختصاصى، شوراهايى هستند که ابعاد و جوانب و موارد يک موضوع و مبحث را صحنۀ کار و فعاليت خود قرار ميدهند و در کار و فعاليت خود مهارت دارند، و اعضاى آنها که داراى مهارت متناسب هستند از طرف شوراى مرکزى و براى دوره اى سه ساله برگزيده می شوند، و نـام و وظايـف هر يک از آنها بـدين قـرار است:

١ - شــوراى تعليــم و تــربيــت

شوراى تعليم و تربيت، وظیفۀ ارائه و تقديم افکار و عقايد و تعاليم توحيدى و آزاديخواهانه را بر اساس قرآن مبین، قانونهای علمى، سنت مسلم نبوی، و عقل بشرى، و تلاش براى ايجاد و ظهور نسلى توحيدى و آزاديخواه بعهده دارد. همچنين اين شورا مسئول تعليمات و آموزشهاى عمومى، تشکيل دوره هـاى تربيتى، و رشد و گسترش و تعمیق علم و اخلاق است.

٢- شوراى تشکيلات و سازماندهى

مسئوليت شوراى تشکيلات و سازماندهى، جهت دهى و سازماندهى نيروهاى انسانى (اعضاء، همفکران، دوستان)، ارائۀ تعليمات تشکيلاتى و سازمان پذيرى، تعليم و تفهيم مرامنامه و اساسنامه، تاييد عضويت کسانى که خواستار عضويت در سماء مى شوند، و ديگر فعاليتهايى که در حوزۀ تشکيلات و سازماندهى واقع می شوند.

٣ - شوراى اقتصــاد و خــدمــات

مسئوليتهـاى شوراى اقتصـاد و خدمات، شامل ايجاد منابع درآمد، چگونگى توزيع امکانات، و نظارت بر مصرف است. همچنين بکارگيرى نيروهاى انسانى مربوطه در راستاى تحقق اهـداف فوق الذکر و در جهت فراهم کردن خدمات اجتماعى و کمک به رفع مشکلات اقتصادى مردم، و توجه به مسائل و مشکلات زراعت و زارعین، امور کارگری و کارخانجات، و دامدارى و مسائل دامداران، از وظايف ديگر شوراى اقتصاد و خدمات است.

۴ - شــوراى روابــط و همکــارى

شوراى روابط و همکارى، مسئول برقرارى پيوندها و ارتباطات است، اعم از: برقرارى پيوند و ارتباط با مردم و اقشار مختلف، ايجاد روابط و همکارى با احزاب و سازمانها و تشکلات فکرى، سياسى، فرهنگى، صنفى، اتحاد وهماهنگى با شخصيتهاى سياسى، فرهنگى، اجتماعى، هنرى، و ایجاد رابطه و همکارى با همۀ اطرافی که آمادهٴ رابطه و همکارى با سماء هستند.

۵ - شــوراى امــــور اجتمــاعــى

مسئوليت شوراى امور اجتماعى، کارها و مشکلات اجتماعى مختلف است، اعم از کارها و مشکلات شهرى و روستايى، امور جوانان و خانواده ها، ازدواج و مسائل زناشويى، صنفى و امور اصناف، کمک به محرومان و مصيبت ديده گان، و موارد و مسائل ديگرى که اقشار مختلف اجتماع در شهر و روستا با آنها روبرو مى شوند.

۶ - شــوراى فــــــرهنــگ و هــنــر

وظیفۀ شوراى فرهنگ و هنر، کارها و امور مختلف فرهنگى و هنرى است، اعم از کتاب و کتابخانه، زبان و ادبيات، نقاشى و خطاطى و خوشنويسى، فيلم سازی و نمايشات و امور سينمايى، تزئينات و زيبايى، آواز و نغمه سرايى، لباس و پوشاک، اعياد و ايام دينى و تاريخى، تربيت بدنى و امور ورزشى، و ديگر فعاليتهايى که در محدودهٴ کار شوراى فرهنگى و هنرى قرار مى گيرند.

٧ - شـــوراى طبـابــت و بهــداشت

شوراى طبابت و بهداشت، مسئول رسيدگى به صحت و سلامت مردم و نظارت بر نظافت و بهداشت عمومی است، و اَهّم کارهایش عبارتست از تربيت و آماده سازى اَطِبّاى لايق و فعال، ايجاد مراکز درمانى براى دسترسى مردم به درمان و دارو، راه اندازى مراکز نظافت و بهداشت در شهرها و روستاها، تهیۀ کتب و جُزَوات دربارۀ موازين نظافت و بهداشت، اقدام به تعليم نظافت و بهداشت و تشويق مردم به رعايت موازين آن، توجه بیشتر به مناطق محروم و روستاهاى دور افتـاده، و دیگر اقداماتی که جامعه را بیشتر به سلامت و نظافت نزديک نمايد.

٨ - شــوراى بــرنامــه و مــراسمات

وظیفۀ شوراى برنامه و مراسمات، برنامه ريزى، تهیۀ امکانات اجراى برنامه ها، و برگزارى مراسمات است، اعم از برنامه ها و مراسمات روزانه، برنامه ها و مراسمات ايام ويژه، برنامه ها و مراسمات اعياد دينى و عرفى، برنامۀ برگزارى تجمعات مختلف، و همکارى با برنامه ها و مراسمات اجتماعى که براى شرکت در آنها دعوت می شود.

٩ - شــــوراى ابـــلاغ و انتشــارات

شوراى ابلاغ و انتشارات، موظف به نشر و ابلاغ افکار و عقايد و مواضع سياسى، اقتصادى، اجتماعى، فرهنگى، هنرى، و غيره است، و از طرُق چاپ و کتابت، صـدا و سيما، نوارهاى صوتى و تصويرى، شبکۀ جهانى (اينترنت)، فيلم و نمايش، و غيره، به وظايف خود مى پردازد، و راه آزادى و توحيد و فداکارى را به مردم نشان مى دهد.

اصـــــل دوم

هر يک از شوراهاى اختصاصى، کلیۀ تصميمات مخصوص به شوراى خود را رأسا تصويب می کنند، و اين تصميمات توسط دو - سوم آرای اعضاء (در هر يک از شوراها) به تصويب می رسند، مصوباتی که قبل از اجراء بايد توسط شورای مرکزی تاييد شوند، تا صورت قانونى پيدا کنند و لازم الاجراء گردند.

اصـــــل سوم

انتخاب مسئولان شوراهاى اختصاصى، ايجاد شعب ضرورى در هر يک از شوراهاى اختصاصى، انتخاب مسئولان شعبه ها در شوراهاى اختصاصى، برنامه ريزی های مخلتفـه، تقسيم کارها و فعالیتها، جلسات علنى و غير علنى، و ديگر امور داخلى در هر يک از این شوراها، جزو وظايف داخلى شوراى مربوطه محسوب می شود.

اصـــــل چهارم

همۀ شوراهاى اختصاصى موظف هستند که مصوبات و مواضع اعلام شدۀ خود را رأسا به اجراء درآورند و به آنها جامۀ عمل پوشند، و تمام اين شوراها در اين رابطه مسئوليت دارند.

اصـــــل پنجم

هرگاه عضوى از اعضاى شوراهاى اختصاصى استعفاء دهد و يا دچار مرگ يا حوادث ديگرى شود، با برگشت ناپذير شدن ايشان، شوراى مرکزى، فرد جديدى را براى عضويت در شوراى مربوطه انتخاب مى نمايد.

 

(۶۸) تشکيلات (سازماندهیِ سازمان) عبارتست از مجموعه اى مرتبط و بهم پيوسته و داراى اهداف مشخص و برنامۀ مُدَوّن و تقسيم کار و فعالیت، که در آن تمام اجزای تشکیلات (و در ارتباط با اجزاى ديگر) به پيشبرد مقاصد و  اصول اعلام شده کمک مى رساند.

 

 

فصل ٢ - شــــــــرايط عضويت

شرايط عضويت در سازمان موحدين آزاديخواه ايران بدین قرار است:

اصـــــل يکم

بلوغ عقلى (توان انتخاب) اولين شرط عضويت در سمـاء است، لکن طالبان عضويت در سماء براى رشد و تکامل بيشتر و درک افکار و عقايد توحيدى و اخذ مواضع فکـرى - سيـاسى، بايد توانايى لازمه را از طریق بحث و گفتگو، خواندن و نوشتن، وسايل صوتى و تصويرى و..... داشته باشند، و همچنين با کليات دين توحیدی اسلام و اصول ديندارى اسلامى آشنا باشند.

اصـــــل دوم

افرادى که به عضويت سماء در مى آيند بايد آزاد و مستقل باشند، و از لحاظ فکرى وعقیدتی و در ميدان عمل، وابسته به کسى و جایی نباشند، بلکه بايد برمبنای رأى و انتخاب خود تصميم گیری نمایند، و شعار آزادى، انتخاب، التزام را سرلوحۀ زندگى و حرکت فکرى و سياسى خود قرار دهند.

اصـــــل سوم

ايمان و اعتقاد به دين توحيدى اسلام و اصول ابدی آن (توحيد، نبوت، آخرت) شرط واجب عضويت درسماء است، و طالبان عضويت بايد اعلام نمایند که احکام و اوامر و نواهى اسلامی اساس زندگى آنها خواهد بود، و نسبت به سرنوشت اسلام و مسلمین و مملکت خويش احساس مسئوليت خواهند کرد.

اصـــــل چهارم

کسی که به عضويت سمـاء در مى آيد بايد سمـاء را يک جنبش و جريان توحيدى و آزاديخواه بداند و بعنوان منعکس کنندهٴ اهداف و مقاصد توحيدى و دارای رسالتی آزادیبخش و متکى به قرآن مُنزَل، قانونهاى علمى، سنت مُسلَّم نبوی، و عقل بشرى آن را قبول نمايدـ و در راستاى تبليغ و معرفى آن سعى و تلاش کند.

اصـــــل پنجم

زن و مرد می توانند به عضويت سمـاء در آيند و داراى شرايط يکسان و متساوى هستند، و جهت صحت انتخاب و تحقق عضویت، لازم است قبل از عضويت، هر کسى مرامنامه و اساسنامهٴ سمــاء را مطالعه کند و از محتوای آن مطلع شود و در رابطه با آن اظهار نظر نمايد.

اصـــــل ششم

هر عضوى از اعضاى سماء بايد مرامنامه و اساسنامۀ سماء را قبول داشته و نسبت بدان التزام و پايبندى نشان دهد و در برابر تمام اصول آن احساس مسئوليت کند. همچنين عضو سماء بايد از اجتهادات و مصوبات سماء که راه تحقق اهداف سماء را هموار می کنند پيروى نمايد.

اصـــــل هفتم

اعضاى سماء بايد در راه تحقق مقـاصد و اهداف سماء، فعال و کوشا باشند، و در جهت استقرار شعارهاى توحيدى و آزاديخواهانه، توان فداکارى داشته باشند، و معيارهاى توحیدی و آزادیخواهانه را بر اهداف شخصى و خانوادگى ترجیح دهند.

اصـــــل هشتم

کسى که سوء سابقه اى دارد می تواند از آن توبه نمايد و بعد از آن صادقانه به عضويت سماء در آيد، و سماء توبه را درعاليترين مرحلۀ خود انقلاب نفسى تلقی می کند، که با تحقق و ظهور آن، شخصيتى نوين و زندگى نوينى شروع ميشود که انتخابى است و ما قبل آن مایۀ عبرت و تعَلُم است.

اصـــــل نهم

شخصی که طالب عضویت نیست يا شرايط عضويت در سماء را ندارد، ميتواند در سطوح ديگرى بعنوان همفکر (۶٩) يا بعنوان دوست (٧٠) سماء را يارى و همراهى کند و با توجه به شرايط و توان خود سعى و تلاش نمايد، اما آنکه طالب عضویت و دارای شرایط عضویت باشد، کسی نمی تواند مانع عضویت او گردد.

 

(۶٩) همفکران سماء عبارتند از کسانی که افکار و عقايد و مواضع توحیدی و آزادیخواهانۀ سماء را پذیرفته و آنها را تأیید می کنند، و لکن با توجه به اوضاع و شرايط و محدودیتهای خودشان و در راستای توحید و آزادی با سماء همکارى و همراهى می نمایند و پشتبان سماء بحساب می آیند.

(٧٠) دوستان سماء عبارتند از کسانى که به دلايل مختلف و بنابر پيوندها و اشتراکاتى که با سماء و اعضاى آن دارند، در محدودۀ وضعیت و شرايط خودشان و بالفعل با سماء همکاری و همراهى می کنند و در مسیر توحید و آزادی یاوران سماء محسوب می شوند.

 

 

فصل ٣ - وظايــــــــف اعضاء

وظايف اعضاى سازمان موحدين آزاديخواه ايران بدين صورت میباشد:

اصـــــل يکم

کسانى که به عضويت سماء در مى آيند بايد سوگند عضويت ياد کنند، و به تعهدات خود نسبت به سماء و قوانين سماء و اهداف سماء وفادار و ملتزم باشند، و انضباط دينى را (صداقت و راستی، جديت و مُحکم کاری، احترام و مَتانت، تعاون و همکاری، صبر و مقاومت، نظم و نظافت، عزت و سربلندی، شوری و مشورت، سَمع و طاعت، وَعد و اَمانت، و غیره) جامۀ عمل پوشند.

اصـــــل دوم

اعضاى سماء بايد آمادۀ فعاليتها و کارهاى سازمانى باشند و در راه انجام فعاليتها و کارهاى فکرى، سياسى، اقتصادى، فرهنگى، هنرى، و غيره، به قوانين سماء التزام و پايبندی داشته باشند، و قبل از اِعمال آنها باید با سماء و مسئولان مربوطه مشورت نمايند. (٧١)

اصـــــل سوم

جهت استقرار ارزشهاى توحيدى و واقعيت بخشيدن به تشکيلات موحدين آزاديخواه و بر پايى نظم و انضباط، آمادگى عملى اعضاء یک ضرورت است، و بدون التزام عملی، مواضع فکرى و سياسى سماء جامۀ عمل نخواهد پوشيد. بدین خاطر اعضای سماء باید التزام عملی به موازین توحیدی و تشکیلاتی داشته باشند.

اصـــــل چهارم

شخصـى که به عضويت سمـاء در آمده، بايد از روابط تبعيض آميـز و روابط پنهانى در سماء و خارج از آن پرهيز کرده و در جهت جلوگيرى از باندبازى و ريشه کن سازى تبعيضات و محو روابط ضد توحيدى، تلاش و مبارزه نمايد، و براى استقرار انضباط دينى در سماء و در ميان اعضاء کوشا باشد.

اصـــــل پنجم

يک عضو سماء بايد امين، ثابت قدم، و دلسوز سماء باشد، و براى کسب اعتماد و راسخيت و استوارى درمبارزه و اثبات دلسوزى، قدم بردارد، و همهٴ اعضاى سماء بايد افرادى مسئوليت شناس و خدمت گذار مردم باشند.

اصـــــل ششم

اعضاى سماء بايد پيروان و خيرخواهان سماء را برادران و خواهران خود بدانند و از دشمنان و بدخواهان سماء دورى جويند، و بدین شیوه، مرزبندی توحیدی را متحقق سازند. همچنین باید در راه شناخت دوست و دشمن و دعوت مردم بسوى توحيد و آزادى تلاش و فعاليت نمايند.

اصـــــل هفتم

منابع ثروت و در آمد سماء (اعم از نقدى و جنسى)، مؤسسات مالى سماء، کار و همکاری اعضاء، همفکران، و دوستان، و کمک و همکاری مسلمین است. بنابر اين، جهت رشد و توسعۀ منابع ثروت و در آمد سماء، بايد همه به وظايف خود عمل نمايند، و در اين رابطه بايد تلاش جدى و پی گير بعمل آيد، تا اصل جُهد و جهاد مالى تحقق پذيرد و شکوفايى و استقلال اقتصادى سماء متحقق شود.

اصـــــل هشتم

کار و فعاليت اعضاى سمـاء بايد با توجه به ارزشهاى توحيدى و تعميق آزادیهاى اساسى انجام گيرد. همچنين اين کار و فعاليت بايد در راستاى حفظ موجوديت و هويت سماء، وحدت و استحکام سماء، رشد و گسترش سماء، و تحقق اهداف سماء قرار داشته باشد.

 

(٧١) اعضاى سمـاء دو قِسم می باشند: اعضاى حرفه اى و اعضاى غير حرفه اى. اعضاى حرفه اى کسانی هستند که در صحنه بوده و تمام وقت و در مناطق مختلف به تلاش و فعاليت مى پردازند. و اعضاى غير حرفه اى کسانی هستند که در محل و موقعيت خودشان به کار و فعاليت می پردازند، و بنابر خواست و دعوت سماء (و عند الزوم) به صحنه مى آيند.

 

 

فصل ۴ حقــــــــوق اعضاء

حق و حقوق اعضاى سازمان موحدين آزاديخواه ايران به قرار زیر است:

اصـــــل يکم

تمام اعضاى سماء (اعم از مرد و زن) صاحب حق و حقوق خود هستند، و شرافت و کرامت انسانى، استقلال فردى، و حقوق سياسى آنها محفوظ می باشد. همچنين امکانات معيشتى، وسائل رشد و تکامل، و فضاى باز فعاليت به مثابهٴ عوامل ظهور و خلاقيت در اختيار همهٴ اعضاء قرار مى گيرد.

اصـــــل دوم

اموال و دارايى سماء جمعى و مشترک است و از آن سماء و اعضاء و همراهان است. بنابر اين، کسى حق ندارد اموال و دارايى سماء را به تصرف خود در آورد و يا آن را در خدمت اهداف شخصى قرار دهد.

اصـــــل سوم

خرج زندگى اعضاء و فرزندان شان به عهدۀ سمـاء است، همانطور که خرج اعضاى خانواده به عهدۀ خانواده است، و اين حقوق بصورت نقدى و جنسی در اختيار اعضاء قرار مى گيرد.

اصـــــل چهارم

مرامنامه، اساسنامه، نهاد رهبرى، شوراى مرکزى، شوراهاى اختصاصی، مصوبات اساسى، و کلیۀ مسئولیتهای سازمانى، مستقيم و غير مستقيم ناشى از اعضاى سماء است، و بدین ترتیب نظم و نظام شورایی سراپای سماء و نهادهای آن را فرا می گیرد.

اصـــــل پنجم

حق رأى، آزادى بيان و قلم، آزادى نشر افکار و نظرات مختلف، آزادى پيشنهاد کردن، آزادى انتقاد نمودن، و آزادى توضيح خواستن، حق مسلم تمام اعضاى سماء است. همچنين آزادى انتخاب کردن و انتخاب شدن، که در سایۀ آزادى انتخابات بوجود می آيد، حق ديگر اعضاى سماء است.

اصـــــل ششم

اعضاى سماء بر اساس ارزش ها و معيارهاى توحيدى و خاصتا بر اساس انضباط دينى، لياقت، و توانايى سنجيده می شوند، و وظايف و مسئولیتها در سماء بر پایۀ انتخاب و نسبت آراء به اعضاى سماء سپرده می شوند، و ارزش ها و معيارهاى غير توحيدى اعم از خرافاتى، استبدادى، استعمارى، نژادى، فرقه اى، خانوادگى، جنسيتى (مرد بودن و زن بودن)، مادى، و غيره، در سماء جايى ندارند.

اصـــــل هفتم

محل انتخابها و تفويض مسئولیتها در تشکيلات، محل عزل مسئولين و الغاى مسئـولیتها نيز می باشد، و همۀ اين کارها بر پایۀ موازين قانونى و بر مبنای انضباط دينى و لياقت و توانايى صورت مى گيرند. و اين معيارها در رابطه با تمام مسئولين و مسئوليتهاى تشکيلاتى سارى و جارى است.

اصـــــل هشتم

خواهران و برادران عضو با آگاهى سماء و بر مبناى ارزشهاى توحيدى و حفظ استقلال فردى میتوانند با يکديگر ازدواج کنند و خانواده تشکيل دهند. همچنين ازدواج خواهران و برادران عضو با همفکران و دوستان سماء بر مبنای این موازين بلامانع است. (٧٢)

اصـــــل نهم

سماء خانوادۀ انتخابى اعضاء است، و اعضاى سماء افراد خانوادۀ سماء می باشند. بنابر این، سماء و اعضایش داراى مسئوليت متقابل بوده و بايد در برابر يکديگر و سرنوشت يکديگر و فرزندان يکديگر احساس مسئوليت نمايند. و بدین شیوه، اعضاى سماء برادران و خواهران دينى همدیگر بوده و داراى عقيدۀ مشترک و سياست مشترک و سرنوشت مشترک هستند.

 

(٧٢) مشروعيت استمرار ازدواج و زندگى زناشوئى در گرو حفظ شرايط ازدواج است، و کسانی که بار اول شرايط ازدواج را نقض کنند و باعث طلاق و جدايى شوند، امکان ازدواج ديگرى را در سماء خواهند داشت، اما کسانی که دو بار شرايط ازدواج را نقض کنند و دو بار عامل طلاق و جدايى شوند، اجازۀ ازدواج ديگرى را در سماء نخواهند داشت.

 

 

فصل ۵ - تخلفــــــات و تنبیهــــــات

تخلفات و نحوۀ تنبيهات در سازمان موحدين آزاديخواه ايران چنین میباشد:

اصـــــل يکم

عدول و عدم التزام به مرامنامه، اساسنامه، اجتهادات، و مصوبات سماء، خلاف و جرم بحساب می آيد، و اعضاى سماء در صورت تخطى از اين موازين، متخلف بوده و در رابطه با تخلفاتشان مورد پيگرد واقع می شوند، و در صورت ثبوت تخلف، تنبيه و مُجازات مى گردند. و تمام اعضاء، در هر سمت و مسئوليتى، در این رابطه مساوى هستند.

اصـــــل دوم

پيگرد و تنبيه اعضـاء در سماء داراى این مراحل است: ١- نصيحت و تذکر. ٢- انتقاد و سرزنش. ٣- تدابير پيشگيرانه. ۴- تعلیق عضويت. لازم به ذکر است که منظور از مرحله در هر یک از موارد مذکور، عبارتست از مدت زمانى که براى نتيجه گيرى و عدم نتيجه گيرى کفايت داشته باشد. و تشخیص اين مدت زمان به عهدۀ شورايى است که فرد متخلف مرتبط به آنست.

اصـــــل سوم

پيگرد و تنبيه اعضاى سماء، خاصتا در مراحل سوم و چهارم، فقط از راه قانونى و سازمانى ميسر ميشود، و پيگرد و تنبيه خود سرانۀ اعضاء (مانند ههمۀ کارها و اقدامات خود سرانۀ ديگر) ممنوع می باشد، و متخلفين از اين اصل بازخواست و تنبیه خواهند شد. (٧٣)

اصـــــل چهارم

طغيان و سرکشى در مقابل اوامر سازمانى مسئولان، تخلف و جرم محسوب ميشود. اين اصل در رابطه با خود مسئولان نيز صدق ميکند، و در صورت تخلف از اوامر سازمانى، پیگیری و تنبيه می گردند. اينست که هم مسئولان سماء و هم اعضايى که مأمور انجام کارى ميشوند، بايد اصل را بر پيشبرد کار و فعاليت سماء قرار دهند، و در عين حال بايد همه مواظب اصل التزام باشند.

اصـــــل پنجم

اعضاى مُتَّهم و متخلف براى دفاع از خود داراى آزادى و فرصت کافى هستند، و در صورت علنى بودن اتهام و تخلف، لازم است مسائل و مشکلات در جمع اعضاء فيصله يابند، تا رسيدگیها به تخلفات و متخلفين از دو ويژگى آزادى و علنيت برخوردار شوند، و درصورت غيرعلنى بودن اتهام وتخلف، تنها با رضايت مدافع، علنى بودن رسيدگیها مجاز خواهد بود.

اصـــــل ششم

تخلفات و جرائمى که طبق اصل دوم از همين فصل، موجب پيگرد و تنبيه میشوند، تخلفات و جرائمى هستند که اعضاى سماء به دليل خودسرى و عدم مشورت، يا به دليل سهل انگارى و بى توجهى، يا به دليل نا آگاهى و ندانم کارى مرتکب می گردند، و در صورت عدم اصلاح و عدم نتیجه گری از مراحل مقرر از آنها سلب عضويت می شود.

اصـــــل هفتم

ارتکاب عمدى و آگاهانۀ جرائم اساسى اعم از درون تشکيلاتى يا برون تشکيلاتى، آشکارا يا پنهانى، مستقيم يا غير مستقيم خيانت محسوب می شود. و نحوۀ برخورد با خائنان با توجه به نوع خيانت و چگونگى ارتکاب آن مورد رسيدگى قرار می گيرد.

اصـــــل هشتم

اگر عضوى از اعضاى سماء مرتکب خلافى برون تشکیلاتی و در رابطه با دیگران بشود (هر کسى که باشد)، آن عضو شخصا مسئول و پاسخگو خواهد بود، و در عين حال، جهت حل مشکل، سماء هماهنگى و همکارى لازمه را به عمل خواهد آورد. و دربارۀ خلاف واقع شده، در صورت رضايت طرفين، بر پايهٴ قوانين سماء، و در غير اين صورت، طبق قوانین انتخابى حاکم، با عضو مزبور برخورد خواهد شد.

 

(٧٣) منظور از پیگرد، تعقیب و پی گیری است، و تنبیه نیز به معنای هوشیارسازی و تربیت کردن است، که خوب مراحلی دارد، و سرانجام وجهۀ مجازات و سلب عضویت بخود می گیرد. و بايد دانست که اجراى تدابير پيشگيرانه نسبت به اعضاء نيازمند تشخيص آن در يک شوراست، اما سلب عضويت از یک فرد، علاوه بر تأیید آن در شورایی، نيازمند تاييد رهبرى نیز می باشد.

 

 

فصل ۶ - استعفــــــــاء و کناره گیری

نحوۀ استعفاء و کناره گيرى در سازمان موحدين آزاديخواه ايران بدین شیوه است:

اصـــــل يکم

تمام اعضاى سماء بنابر اختيار و انتخاب خود به عضويت سماء در مى آيند و بنابر اختيار و ارادۀ خود نیز می توانند از عضويت در سماء استعفاء داده و کناره گيرى کنند.

اصـــــل دوم

يک عضو سماء قبل از اينکه استعفاء بدهد و از عضويت در سماء کناره گيرى کند، بايد کتبا به سماء اطلاع دهد و استعفــاء و کناره گیری خود را تقديم مسئولان نماید. اين شيوۀ معقول در استعفاء و کناره گيرى، علاوه بر هماهنگى با ديندارى توحيدى و اُخُوَّت اسلامى، تسويه حسابِ دوستانه و نیز حل و فصل مسائل حقوقى با سماء را ميسر می گرداند.

اصـــــل سوم

کسانى که يک بار از عضويت در سماء کناره گيرى کنند، بعد از مدت مناسبى مجددا می توانند به عضويت سماء در آيند، اما کسانی که دو بار از عضويت در سماء کناره گيرى نمايند، امکان عضويت مُجدد در سماء را نخواهند داشت.

اصـــــل چهارم

افرادى که از عضويت در سماء کناره گيرى می کنند، در صورتی که اصل دوم از همين فصل را مُراعات نمایند، در بعد اقتصادى و ابعاد دیگر به آنها کمک می گردد، و سماء تحت عنوان حقوق مُستعفى مصارف اولیۀ زندگى آنها را تامين خواهد کرد.

اصـــــل پنجم

استعفاء در حال مأموريت ممنوع بوده و خلاف صداقت سازمانی است، به عبارت ديگر، کسى که از عضويت در سماء کناره گيرى می کند، نبايد به کار و امر خاصی مشغول باشد، بنحوی که کنار رفتن او موجب ضرر و زيان شود و کار و امر مربوطه مختل شود.

اصـــــل ششم

خروج مخفيانه و بدون تسويه حساب و بدون حل و فصل مسائل حقوقى و بدون توجه به عهد و پيمانهاى بسته شده خيانت بحساب مى آيد، و کسانی که مرتکب چنين کارى شوند در برابر عملکرد خود مسئول و پاسخگو خواهند بود.

 

 

فصل ٧ - نمــــــــاد سماء

نماد و نشانۀ هر حزب و سازمان و تشکلى، متناسب با افکار و عقايد، اهداف تعيين شده، و روش حرکت آنهاست. سازمان موحدين آزاديخواه ايران نيز نماد و نشانه اى دارد که متناسب با افکار و عقايد و اهداف تعيين شده و روش حرکت آنست، و توحيد و آزادى و مبارزات فکرى سياسى اساس نماد سماء را تشکيل میدهد. سماء بر اساس اصول توحيدى و آزاديخواهانه و از طريق یک مبارزۀ فکرى - سياسى با نظام استبدادى و فرقه ای ولايت مطلقه مقابله و مخالفت میکند و از همۀ جوامع و اقوام مسلمان ايران ميخواهد که جهت برکنارى اين نظام فرعونى و برقرارى آزادى و مردمسالارى و کثرت گرايى در چهارچوبۀ نظام جمهورى متحدۀ مردمى وارد صحنه شوند و قيام استبداد برانداز و آزاد کننده را جامۀ عمل پوشند. اساس منطقى روش سماء در راه مبارزه با نظام مُخَرِّب ولایت مطلقه، اعتقاد تزلزل ناپذير سماء به اين نکتۀ اساسى است که: مدعيان ولايت مطلقۀ فقيه و پيروان قدرت پرست و خرافه باز آن با زور و حيله گری حکومت میکنند و براى حفظ حکومت تحميلى و نامشروع خود تا دندان مسلح شده و هر صدا و اعتراضى را سرکوب و خفه میکنند، و با ناديده گرفتن مردم و آراى آنها و حقوق اساسى همۀ اطراف همه چيز را لگد مال کرده اند. بنابر اين، راه نجات مردم ايران از چنگال اين نظام خطرناک و استبدادى، قيام بحق جوامع و اقوام ايران جهت کنار زدن آنست، و از اين طريق، ميتوان اين نظام تحميلى و نامشروع را از صحنه خارج و از مسند قدرت و حکومت پايين کشيد و راه آزادى و مردمسالارى و کثرت گرايى را هموار نمود.

حال بعد از اين نکات کلی، خلاصه وار به اجزاى نماد سماء مى پردازيم. نماد سماء متشکل از ٧ قسمت میباشد: ١- مصحف قرآن. ٢- گل توحيد و آ زادى. ٣- شعار اساسى. ۴- آیۀ عدالت. ۵- نقشۀ ايران. ۶- نام کامل و نام اختصارى. ٧- تاريخ تأسيس.

١- مصحــــــف قــــــرآن

مُصحَفِ قرآن که در نماد سماء مشاهده مى شود، نشان دهندۀ قرآنى و توحيدى بودن مبارزه و بيانگر ماهيت سماء است. همچنين اين مُصحَف بيان می دارد که قرآن مُنزَل مصدر قوانين سماء و پایۀ حرکت و روش حرکت سماء است. و آيهٴ: قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُم بِوَاحِدَةٍ أَن تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنَى وَ فُرَادَى (سبأ ۴۶) که روى مصحف دیده میشود، اين واقعيت را هر چه واضح تر می گرداند. و ترجمهٴ این آيه چنین است: بگو تنها یک نصيحت و توصیه به شما می کنم، و آن اینکه: براى الله (توحيد) قيام و اقدام کنيد، چه بصورت جمعى و چه بصورت انفرادى.

٢- گـل تــــــوحيد و آزادى

گلى که در نماد سماء ديده می شود، گل توحيد و آزادى و بیانگر سازمان موحدين آزاديخواه ايران  و مُبَیَّن اين اصل است که منشاء سماء قرآن حکیم است، و انديشه هاى توحيدى زير بناى فکر و منهج و عملکرد سماء را تشکیل میدهند. اين گل ثمرۀ توحيد و اسلامیت است، و حکمت وجودى اش، تلاش و مبارزه براى استقرار آزادى، توحيد، فداکارى و نجات انسان از يوغ استبداد و شرک و مادیت است.

٣- شعــــــار اســــــاسى

شعار مرگ بر استبداد، بر قرار باد آزادى که در نماد سماء آمده، نشانۀ ديگر نماد سماء است. اين شعار، اهداف اساسى سماء را اعلام و آنها را مشخص می نماید، و در مرامنامۀ سماء برکنارى نظام استبدادیِ ولايت مطلقه و برقراری جمهورى متحدۀ مردمى به مثابۀ قالب اهداف اساسی و شکل اولیۀ آزادی و انتخاب تعیین شده است.

۴- آیــــــــۀ عـــــــــدالت

آیۀ: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاء لِلّهِ وَلَوْ عَلَى أَنفُسِكُمْ أَوِالْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيّاً أَوْ فَقَيراً (نساء - ١٣۵)، که در نماد سماء آمده، مُبَیِّنِ عدالت توحيدى، اِحقاق حقوق انسانها، و نفى تبعيض و ستمکارى است. اين آيه مبنای اندیشه ها و سياست هاى سماء در رابطه با فرد و اجتماع و در کار و روابط تشکیلاتی است، و در اين عرصه بايد موحدين آزاديخواه به وظیفۀ اساسى خود که برقرارى عدالت توحيدى است عمل نمايند. و معناى آیۀ عدالت چنين است: اى کسانی که به دين توحيدى اسلام ايمان آورده ايد، برپا دارنده و حافظان عدالت (حق) باشيد و نمونه های عینی براى عدالت توحيدى (حقوق توحیدی)، چه در رابطه با نفس خودتان و چه در رابطه با پدر و مادر و نزديکانتان، چه در رابطه با اغنياء و صاحبان مال و ثروت و چه در رابطه با فقراء و کسانی که دچار نقص مال و ثروت گشته اند.

۵- نقشـــــــۀ ایــــــــران

يکى ديگر از علائم نماد سماء، نقشۀ ايران است، که در نماد مشاهده ميشود و نشان دهندۀ این امر است که مبارزۀ توحيدى و آزاديخواهانۀ سماء در سطح ايران و براى نجات مردم ايران از استبداد و شرک و ماديت است. و سماء جوامع و خلق هاى اسير و زنجير شدهٴ ايران را به توحيد و آزادى و به قيام عليه نظام مستبد ولايت مطلقه و برکنارى حکومت خون و خرافات دعوت میکند، تا زمينهٴ بر قرارى جمهورى متحدۀ مردمى و امکان فعاليتهاى متعـدد و کثرت گرايانه و طريق شکوفائى و سازندگى مملکت هموار گردد و جامعهٴ ايران و اقوام آن مراحل رشد و تکامل خود را طى نمايند. ۴)

۶- نام کامل و نام اختصارى

روى نماد سماء نام کامل سازمان مُوَحِّدين آزاديخواه ايران و نيز نام اختصارى آن یعنی سَماء درج شده است، و وجود اين نام بیانگر اختصاص اين نماد به سازمان موحدين آزاديخواه ايران است.

٧- تــــــاريخ تــــــأسيس

و بالاخره در نماد سماء تاريخ تأسيس سازمان مُوَحِّدين آزاديخواه ايران نیز (۱۳۷۰ هـ - ش)  قابل مشاهده است، بدین معنا که اين تاريخ مُحدّد (پنج تير ١٣٧٠ برابر با ۱۴ ذو الحجۀ ۱۴۱۱) روز تأسيس سماء می باشد.

الله اکــــــبر الله اکـــــــبر، ســــلام بــــر مــــوحــــــــدين

مــــــــرگ بــــر استبـــــداد، بــــر قــــــرار بــــــــاد آزادى

نه سنتــــــی نه هرزگــــــی، اســــــــلام اجتهــــــــــــادی

 

۴) در رسم نقشۀ ايران، نامگذارى خلیجِ مابین ایران و ممالک عربی و ارائۀ عنوان خليج مسلمين قابل توجه و بیانگر واقعيت اين خليج است، زيرا این خلیج و آبراهۀ حیاتی آن در عمق ممالک اسلامى و در وسط جوامع اسلامى قرار دارد و نقش اساسی در سرنوشت مشترک آنها بازی می کند. و عنوان خليج مسلمين در همان حال که بیانگر هُویت و موضع جوامع ایرانی و عربی می باشد، پیامی برای اتحاد و همبستگی و تعاون و همکاری بین ممالک مجاور و جوامع آنست (و به مثابۀ موضع اُمّت و پیام رسان اُخوّت و عبور از قوم گرایی است). همچنین این نامِ عادلانه و مقبول حامل پيام آزادسازیِ این منطقۀ اساسی و پر نعمت از اشغال دُوَل اجنبی - استعماری و بازگشت حاکمیت آن به جهان اسلام و جوامع مسلمان منطقه می باشدو باید دانست که همۀ جوامع شمال و جنوب و شرق و غرب اين خليج (که از نظر قومى عرب و فارس و بلوچ هستند) مسلمان بوده و اسلام پایۀ عقيدتى و فرهنگى مشترک آنهاست. علاوه بر آن، نامگذارى اماکن و امور مشترک با اصطلاحات تبعیض آمیز و تفرقه انداز مایۀ تنازع مسلمين بوده و چنين گرایشاتی (که ظالمانه و حتی بیانگر اسلام ستیزی و غرب گرایی است) خلاف اسلاميت و ارزشهاى توحيدى و علیه مصالح اسلام و مسلمین قلمداد می شود.

 

تذکــر ١

مرامنامه و اساسنامۀ سماء اولین بار در ۱۵ آذر ماه ١٣٧٣ یعنی روز اعلام موجوديت سماء اعلام گردید، اما بعد از اعلام اولیه و تا حال چندین بار مورد بازنگری قرار گرفته است، و اکنون بصورت یک قانون سابقه دار در آمده است. بدین صورت که اولین بازنگری در ۵ تير ١٣٧٩ و دومین بازنگری در ۵ تير ١٣٨۴ صورت گرفته است. و اکنون هم (۵ تير ١٣٨٧) برای سومین بار و با توجه به آخرین اصلاحات بازنگری و تقدیم مردم و موحدین و آزادیخواهان میشود. به اميد اينکه وارد مرحلۀ فعاليت علنى شویم و در داخل مملکت و در ميان مردم خود به فعالیت بپردازیم. ان شاء الله.

تذکـــر ٢

مقدمه، مرامنامه، و اساسنامه، شامل کلياتى ضرورى از افکار، عقايد، برنامه ها، مواضع، کیفیت تشکيلات، و وضعيت اعضاء است. اما تفصيلات اين مسائل و مواضع سياسى، اقتصادى، اجتماعى، فرهنگى، هنرى، و غيره، نقش زنان و مردان در کار مبارزه و در صحنه هاى مختلف سياسى، اجتماعى، فرهنگی، دعوت و دعوتگرى، تشريح اهداف اساسى و نهايى، تشکيلات و شعب آن، نحوۀ عضوگيرى، وظايف و حقوق اعضاء، تبيين استبداد و شرک و ماديت، و غيره، ان شاء الله در ابلاغ و انتشارات سماء خواهند آمد. و اکنون هم بسيارى از اين موضوعات و تبیینات و مطالب ديگر در شبکۀ اينترنتى سماء www.samaa.org  به تفصيل آمده اند.

تذکــر ٣

خواهران و برادرانی که تماس مستقیمی با سماء ندارند، اعم از اعضاء، همفکران، دوستان و..... با دریافت مرامنامه و اساسنامه و دیگر مواضع فکری، سیاسی، و تشکیلاتی، و نيز با توجه به مجموعۀ مواضع و مطالب شبکۀ سماء میتوانند دست بکار شوند و بر اساس آنها به مبارزات فکری - سیاسی و اجرای برنامه های خود بپردازند. این مسئله بلاشک ناشی از وضعیت استبدادی و فضایی است که نظام ولایت مطلقه بر مردم ایران و احزاب و سازمانهای آن تحمیل کرده و یک وضعیت سرکوب و خوفناک بر جامعه تحمیل نموده است. اما آنچه مهم است اینست که به هیچ وجه نباید تسلیم نظام استبدادی شد و در این فضای شیطانی نیز باید به تلاش و فعالیت پرداخت و زمان نابودی استبداد و شرک و مادیت را به جلو انداخت.

 

 

سازمان موحدين آزاديخواه ايران از همۀ مردم ايران و از همۀ موحدين و آزاديخواهان دعوت میکند که در راه مبارزه با استبداد و شرک و ماديت، و در رأس آن در راه مبارزه با نظام استبدادى و فرقه گرای ولايت مطلقه وارد صحنۀ عمل شوند و نظام استبدادى را کنار زده و آزادى و مردمسالارى و کثرتگرايى را که در جمهورى متحدۀ مردمى تجلى پيدا ميکند مستقر سازند.

اللّه اکبــــــــــــر اللّه اکبــــــــــــــــر، ســـــــــــــــلام بر مـــــــــــــــوحدين،

مـــــــــــــرگ بر استبـــــــــــــداد، بــر قـــــــــــــرار بــــــــــــاد آزادى،

بــر کنـــــار بــاد نظـــــام استبــــدادی ولايـــــــت مطلقــــــــــه،

برقـــــــرار بــــــاد جمهـــــــوری متحــــــدۀ مـــــــــردمی،

شعله ور بـاد قیــام استبـداد برانداز مــردم ايــران،

پيش بسوى آزادى و مردمسالارى و کثرتگرایی

****************************

********************

***************