بسم الله الرحمن الرحيم

روش مبارزه با نظام ولایت مطلقه در قانون سماء

روش سازمان موحدین آزادیخواه ایران در راه مبارزه با نظام شرک و استبداد و مادیتِ ولایت مطلقه (که حالا نظام ولایت مطلقۀ خامنه ای شده است) و جهت تحقق آزادی و مردمسالاری و کثرت گرایی، در بخش مرامنامه و در فصل افکار و عقاید سیاسی (اصول ۱۹ و ۲۰ و پاورقی های مربوطه) چنین منعکس شده است:

اصـــــل نوزدهم

نظام ولايت مطلقه خمینی، نظام شرک و استبداد و ماديت و منبعث از جريان ارتجاع مذهبى است (۴۴). اين نظام، دشمن آزادى و مـردمسالارى و اسلاميت است، و بوسيلهٴ زور و تجاوزگرى، تزوير وخرافه بازی، تصرف اموال عمومى، و اخذ قرضهٴ خارجى حکومت میکند، و با اين وسائل، سلطهٴ خود را بر مردم ايران تحميل کرده و براى خواست و آرای جوامع و مردمان ايران ارزش و بهايى قائل نيست. بنابراين، راه رسيدن به آزادى، حقوق اساسى، و آبادسازى ایران، قيام سراسرى و استبداد بر انداز مردم ايران، جهت بر کنارى اين نظام استبـــدادى و سرکوبگر و جایگزين سازی جمهـــوری متحــــدهٴ مـــردمى است. بديهى است که نظام ولايت مطلقــه اصلاح پذير نيست، و راه نجــات ايران و ايرانى و گشودن راه رشــد و ترقى، در زدودن و کنــار زدن اين نظـــام استبــدادی و فـرقه ای و خرافی نهفته است. (۴۵)

اصـــــل بيستم

مبارزهٴ سماء با نظام استبدادى و فرقه ای و شرک آلود ولایت مطلقه، يک مبارزهٴ فکرى - سياسى فرهنگی و به وسائل مدنى است (۴۶)، و سماء مبارزهٴ مسلحانه و جنگ مسلحانه را به دليل سلطهٴ جهانى استعماری، و قائم بودن پايه هاى سياسى و اقتصـادى و عسکرى آنها بر جنگ و نزاع ملت هــا و دولت هــا، و به دليل اثرات تخريبى و متلاشى کنندهٴ جنگ و خونريزى و تعميق عـداوت و دشمنى، مثبت و نتیجه بخش نمی داند، مگر هنگامی که رأى قاطع عمــوم مــردم برسقوط قهر آميز اقليتى مستبد و جنايتکار و سرکوبگر حکم دهد، و ارادهٴ استوار اکثريت مردم، دخالت و اختلال استعمارگران در شئون و سرنوشت ملک و ملت را خنثى کند و مملکت و اجتماع را وارد مرحلهٴ بهترى نمايد. (۴۷)

(۴۴) جريان ارتجاع مذهبى، خط باز گشت و عقب رفت و راه ارتداد و تراجُع و عقبگرد است، و منظور از آن ، بازگشت از راه توحيد و انحراف از منهج رشد و آزادى و رجوع به وضع شرک آميز و وضع استبدادى و ماديت افسار گسيخته است، که در آن، واقعيت ها تحريف و مطلق شده، خيالات و توهمات، واقعيات پنداشته شده، و ارباب متفرقهٴ شرک و استبداد و ماديت بر گردهٴ بشريت سوار شده اند. اين وضع اصطلاحا جاهليت خوانده می شود، وضعی که متأسفانه تدوام پيدا کرده و حالا نیز اين جاهليت، چه در اشکال سنتى و چه در اشکال معاصر به قوت خود باقی است.

(۴۵) قصد و هدف، برکنارى نظام ولايت مطلقهٴ استبدادى بعنوان مانع اصلى آزادى و کثرت گرایی، رشد و ترقى، عمران و سازندگى، و رسيدن به حقوق اساسى است. اما چگونگى کنار رفتن آن، در دست رهبران و رؤساى آنست: الف- ميتوانند استعفاء بدهند و حکومت را تسليم مردم کنند و خود نيز طلب عفو و بخشش نمايند. ب- میتوانند تن به مصالحه و آشتى ملى بدهند و نوع نظام جديد را به آراى عمومى (همه پرسى) واگذار کنند. ج - و میتوانند بر استبداد و سرکوبگرى و ويرانگرى اصرار ورزند و سرانجام نظام استبدادی شان ساقط و خود نيز گرفتار مصيبت گردند.

(۴۶) وسائل مدنى عبارتند از وسائل و شيوه هاى مردمى، که جهت برکنارى نظامهاى استبدادى بکار می روند، و منفى کارى (عدم همکارى)، روشنگرى و افشاگرى (استفاده از حق بيان)، ايجاد تشکلهاى سراسرى و منطقه اى، راه اندازى تجمعات و تظاهرات، بر پايى تحصنات و اعتصابات، و غيره، جهت وادارسازی استبدادیان به خواستهای مردم، نمونه هاى آن هستند.

(۴۷) بايد تأکيد کرد که مبارزهٴ جدى و اساسى با نظام استبدادى ولايت مطلقه و رسيدن به آزادى و کثرت گرایی و حقوق اساسى، تنها با صحنه دارى مردم و حضور احزاب و سازمانهاى مستقل و آزاديخواه ميسرمی گردد، و دخالت استعمارگران (مستقيم و غير مستقيم) و حذف مردم و تشکلهاى مردمى از صحنهٴ سياسى، فقط میتواند نام و نشان نظام های استبدادى را تغيير دهد.

سازمان موحدین آزادیخواه ایران

۹ رجب ۱۴۳۰ - ۱۰ تیر ۱۳۸۸