هدف استخراج قوانین از منابع اسلامی چیست؟!

آیا هدف استخراج قوانین از منابع اسلامی، مشکل گشایی است یا مشکل آفرینی؟! آیا هدف بدنامی و تضعیف اسلام است یا استقرار اسلام و نجات مسلمین؟! چرا آخوندها اصرار می ورزند که منفورترین خرافات را به اسلام نسبت دهند؟! چرا آخوندها حتی اجتهادات و فقه گذشتگان را برای تطبیق چیزهاییکه تبعیض آفرین و متضاد با تساوی ذاتی و رشد بشری اند، فوق هر واقعیتی قرار میدهند؟! آیا وقعا اینطور فکر میکنند یا اینکه تصورشان بر اینست که با بودن آزادی اجتهاد، بند و بساطشان جمع میشود و مثلا چیزی بنام آخوندیگری باقی نمی ماند؟! چرا اسلام ستیزان، آخوندیات را عین دین اسلام تبلیغ و معرفی می کنند؟! آیا از فرط جهالت و بیسوادی فکر میکنند که آخوندیات همان دین اسلام است، یا اینکه راه نابودی اسلام را در تبلیغ آخوندیات بعنوان اسلامیت جستجــو می کنند؟! آیا هنوز هــم به این نتیجه نرسیده اند که آنهـا تـوان نابودی و یا خنثی سازی اسلام و مسلمین را حتی به کمک مستقیم عسکری و اقتصادی و تبلیغاتی غرب ندارند؟! آیا با توجه به این اوضاع مجددا وقت حضور «مسلمین اجتهادی» و پاسخگویان مشکل گشای اسلامیت، که قوانین اسلامی را به هدف راهگشایی و حل مشکلات بشری و جهت استقرار جامعۀ توحیدی استخراج میکنند نرسیده است؟! یا اینکه اصلا این حضور ضروری به تأخیر افتاده است، تا جایی که میتوان گفت اگر حضور مؤثر مسلمین اجتهادی بیش از این به تأخیر بیفتد، معلوم نیست که وضعیت اسلام و اســلامیت و سرنوشت جوامع اسلامی به کجا ختم میشود، اما به تأکید وضع و سرنوشت شان بیش از این مجهول و پیچیده خواهد شد، و بازگشت از این همه دره ها و از این ظلمات بی انتهـا هر چه مشکل تر می گردد.