بسم الله الرحمن الرحیم

۷۲ ملت، جماعة التبلیغ، و دعوتگری

برادر عزيز آقاى مسعود.... سلام عليکم، جواب سؤالات سه گانۀ شما از اين قرار است:

١- در مورد مذهب، در جوابهاى قبلى توضيح داديم، و گفتيم که مذهب (فرقه و به مفهوم رايج!، و گرنه مذهب يعنى معبر، خط ، راه، گرايش، اجتهاد) حاصل جمود و رکود نسلهاى جديد و توخالى بودن مقلدين است. بنابر اين، اين هفتاد و چند فرقه و مذهبى که شايع شده اند، هيچيک دردى را دوا نمى کنند و ره بجايى نمی برند و حالا جزو تاريخ شده اند. البته اگر در زمان خود هرکسى مخلصانه به راه و خط و اجتهادى برود و آن را بهترين بداند، ديگر تکليف از او رفع ميشود و کارش در صورت التزام، قابل قبول ميشود. بگذريم از اينکه قضيۀ هفتاد و دو ملت يک افسانه است، و در طول تاريخ ١۴٠٠ سالۀ اسلام صدها مذهب و خط و اجتهاد وجود داشته است. و رقم هفتاد و دو ملت تنها وقتى ميتواند صحت داشته باشد که هدف از آن کثرت مذاهب و خطوط متعدد باشد. و در اين رابطه نکتۀ اساسى اينست که: در هر دوره اى که رشد و ترقى بيشتر باشد، مذاهب و معابر و خطوط اسلامى، بيشتر خواهند شد، اما در عين حال از هماهنگى و همجنسى و انسجام بيشترى برخوردار خواهند بود. در دورۀ حاضر که دورۀ احياء و اجتهاد است، تنوع و تکثر جزو خصايص اساسى فکر و فرهنگ اسلامى است، و مردم بايد با انتخاب آنچه اسلامى تر و مشکل گشاتر مى بينند، به وظيفۀ خود عمل نمايند.

٢- در رابطه با جماعة التبليغ بايد گفت: هر جمع و حزب و سازمان اسلامى، قبل از هر چيز، يک جماعة التبليغ است. اما اگر کسانى بيايند و ديندارى را در تبليغ برخى موعظه ها و نصايح دينى- سنتى و منحصر به مسائل و امور شخصى خلاصه کنند قابل قبول نيست. دعوت اسلامى، که هدف آن تحقق و اعمال آيات الله است چيزى است، و نصيحتها و مواعظ آخوندى و يا بى فايده تر ازآن، يعنى صوفى گرى، مسئله اى ديگر. هر چند اگر کسان و جماعاتى، تبليغ اسلام را بعنوان وظيفۀ اوليۀ خود، هدف قرار دهند، مثلاً به دليل بى زمينگى، آن وقت قضيه فرق خواهد کرد و نتيجه نيز متفاوت خواهد بود.

٣- سؤال سوم شما که مربوط به وظيفۀ شماست چنين پاسخ داده ميشود: وظيفۀ اصلى شما اينست که بصورت گسترده اى در رابطه با اسلام مطالعه نماييد. و اگر تصميم شما مبنى بر انتخاب سماء و افکار و مواضع آنست، لازم است که در رابطه با افکار و مواضع سماء مطالعات وسيعى داشته باشيد، و به عنوان عنصر و کادرى فعال ظاهر شويد. بديهى است که يک فرد آگاه و عالم و جدى، ميتواند بسيار کارا و فعال باشد. خصوصاً در موقعيتی که قرارگرفته ايد  (دانشجويى) ميتوانيد خيلى مؤثر باشيد. و دعوت فکرى و سياسى و دوستگيرى و ايجاد گرايشى در محيط دانشگاه مهمترين وظيفه محسوب ميشود. و بر شماست که ايمان و لياقت و خلاقيت خود را بر اطرافيانت اثبات نمايى و دوستان و نزديکانت را تحت تأثير قرار دهيد. و حالا که اسلام بيش از هر زمانى مورد حمله و تهاجم است و نظام خمينى هم اين تهاجم را تسهيل کرده است، بيش از هر زمانى وظيفۀ ارائۀ اسلام اجتهادى و توحيدى بديهى تر ميباشد. بصورت خلاصه: مطالعه، دعوت، يارگيرى، تجمع هفتگى، و بحث و تحليل روى مسائل فکرى - سياسى مهمترين وظايف شماست. ارتباط منظم با سماء و انعکاس مسائل مختلف نيز از اهميت زيادى برخوردار است. به اميد اينکه ارتباط ما سريعتر و گسترده تر شود و همه به وظايف خود عمل نماييم.

سازمان موحدين آزاديخواه ايران

۱۴ شعبان ۱۴۲۴ - ۱۸ مهر ۱۳۸۲