بسم الله الرحمن الرحیم

شرک چیست و شرک صریح و علنی کدام است؟!

به اســامی شــــرک آلـــود زیر که شـایع و رایــج شــــــده اند توجــه نمایـیـد:

۱- عبـــــــــد المحمـــــــــد (عبـــــــــــد محمـــــــــــد نه عبـــــــــــــد الله!)

۲- عبـــــــــد العــــــــــــلی (عبــــــــــــد علـــــــــــی نـه عبـــــــــــــد الله!)

۳- عبـــــــــد الحــــــــــسن (عبـــــــــــد حســـــــــــن نه عبــــــــــــد الله!)

۴- عبـــــــــد الحـــــــــسین (عبـــــــــــد حسیـــــــــــن نه عبــــــــــد الله!)

۵- عبـــــــــد السجــــــــــاد (عبـــــــــــد سجــــــــــــاد نه عبـــــــــــد الله!)

۶- عبـــــــــد الباقـــــــــــــر (عبـــــــــــد باقــــــــــــر نــه عبــــــــــد الله!)

۷- عبـــــــــد الجعفـــــــــــر (عبـــــــــــد جعفـــــــــــر نه عبـــــــــــد الله!)

۸- عبـــــــــد الکــــــــــاظم  (عبـــــــــــد کاظــــــــــــم نه عبـــــــــــد الله!)

۹- عبــــــــد الـــــــــــــرضا  (عبــــــــــد رضــــــــــــا نه عبــــــــــــد الله!)

۱۰- عبـــــــــد الجـــــــــــواد (عبــــــــــد جــــــــــــواد نه عبـــــــــــد الله!)

۱۱- عبـــــــد الهــــــــــــادی (عبـــــــــــد هـــــــــــادی نه عبـــــــــــد الله!)

۱۲- عبـــــــد المهــــــــــدی (عبـــــــــــد مهــــــــــــدی نه عبــــــــــد الله!)

۱۳- عبـــــــد العبــــــــــاس (عبـــــــــــد عبـــــــــــاس نـه عبــــــــــد الله!)

۱۴- عبــــــد الـــــــــزهراء (عبـــــــــــد زهـــــــــــراء نـه عبـــــــــد الله!)

۱۵- عبـــــــد الـــــــــــزینب (عبـــــــــــد زیـنـــــــــــب نــه عبـــــــــد الله!)