سه عامل اساسی ناکامی بشریت:

۱- نقص و ناتـوانی عقلی عــامۀ بشـر، که مایۀ بی دقتی وعدم تعمق در اخبار و معلومات و مجهول ماندن واقعیات و حقایق و رواج دروغ و خرافات می شود. و چاره و درمان آن، آگاه سازی و تفهیم امور و ارشاد بشریت است، چاره و درمانی که در سایۀ آزادی بیان ممکن می شود، اما استبداد همیشه مانع آنست.

۲- نفسانیت و ماهیت مادی و شخصی، که موجب خودپرستی و عدم تحمل حق و عدالت و تجاوز به حقوق دیگران می شود و التزام و انضباط  را غیر عملی و ناممکن می سازد. و چاره و درمان آن، تربیت و تغییر نفس و اخلاق انسان ها و فرهنگ سازی است، کاری که  محتاج آزادی است، اما متأسفانه اینهم با مانع استبداد روبروست.

۳- جبـــرها و کمبـــودهــای زنــــدگی، که بشریت را مجبور به تقبل دروغ و خرافات و بی عدالتی و نادیده گرفتن حقوق خود و دیگران میکند و حتی بشریت عاقل و صالح را احیانا وادار به تحمل آنها و آلودگی به آنها می سازد. و چاره و درمان آن، فراهم کردن مایحتاج اساسی زندگی و زمینه سازی جهت بر طرف کردن ضروریات حیات بشری و دسترسی انسان ها به حقوق مشروعشان است، کاری که نیازمند نظامی آزاد و قانونمند است، اما باز استبداد مانع تحقق آنست.