در سی و دومین سال پایه گذاری خط و روش اجتهادی موحدین آزادیخواه، ۵ نوار صوتی (تفسیر و تبیین قرآن) که در مرحلۀ پایه گزاری (۱۳۶۵) و توسط پایه گزار آن شده آند، با اهل توحید آزادی تقدیم می گردد: