آزادی انتخـــــاب دیـــن و عقیـــــده

لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي: در انتخاب دین و عقیده اکراه و اجباری وجود ندارد، زیرا به تاکید راه رشد و هدایت از گمراهی و سرگردانی جدا و مشخص شده است.

راه تحقق آزادی و الغای سلطه گـری

ألا نعبد إلا الله و لا نشرك به شيئاً و لا يتخذ بعضنا بعضاً اربابا من دون الله: اینکه از غیر الله اطاعت و پیروی نکنیم و برای سلطه و حاکمیت الله شریک و هم ردیفی قرار ندهیم (یعنی موحد باشیم)، همچنین بعضی از ما بجای الله، خدا و ارباب بعضی دیگر نشود، تا اینکه زمینۀ توحید و اخوت فراهم گردد.

ضمـــــان حفــــــظ آزادی و برادری

إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقواالله لعلكم ترحمون: غیر از این نیست که مؤمنان برادران یکدیگرند (یعنی دوستدار وهمکار یکدیگر و دارای رابطه ای متوازن هستند)، پس اگر نزاع و مشکلی پیش آمد، میان برادران خود صلح و دوستی بر قرار کنید. بنابر این، تقوی و انضباط دینی داشته باشید، تا بلکه دینداریتان نتیجه بدهد و مورد لطف و رحمت الله واقع شوید.