بسم الله الرحمن الرحیم

مصائب عُظمای هزار و چهار صد ساله

در طول تاریخ هزار و چهارصد سالۀ اسلامی، مصائب و شکستهای زیادی دامن اسلام و مسلمین را گرفته است، مصائبی که اسلام و اسلامیت را مختل و شکننده نموده و حتی دینداری توحیدی را به لبۀ پرتگاه رسانده است؛ و اسلامیتِ مسلمین سر از شرک و خرافه پرستی درآورده است. و اهم این مصائب و شکستها بدین قرارند:

۱- تبدیل خلافت شورایی - اسلامی به نظام سلطنت استبدادی و سرکوب شدن و منزوی گشتن اسلام و جوامع اسلامی، پدیدۀ شومی که از سلطنت معاویه شروع شد، و تا حال ادامه دارد.

۲- بسته شدن عملی باب اجتهاد اسلامی و راکد و فرقه ای شدن ماهیت اسلام و جوامع اسلامی، و در طی انحطاط بیشتر، راکد و مطلق شدن فقه احکام و فقهای سنتی و اصول فقاهت اسلامی.

۳- توقف پیشرفت علوم اسلامی و مطلق شدن تعالیم و آموزه های علمای مسلمان، و انحطاط  و خرافی شدن علوم و علماء، و متعاقب آن، راکد شدن و خرافی گشتن مسلمین.

۴- رواج صوفی گری در جوامع اسلامی و رها شدن زندگی و خزیدن در عمق گمراهی، و ظهور باطنی گری و خیالپردازی، و تحریف گستاخانۀ معانی واضح آیات قرآن و انحراف مسلمین از اهداف توحیدی و عدالت گستر و قرآن منزل، در سایۀ اتحاد و صحنه داری مسلمین و برپایی نظام توحیدی و خلافت شورایی اسلامی.

 ۵- تهاجمات دویست سالۀ صلیبیون به بلاد و سرزمینهای اسلامی و تحمیل دویست سال جنگ و خون ریزی بر مسلمین و جوامع اسلامی و تخریب و ویرانگری در ممالک سلامی.

۶- یورش ویرانگر مغولان و اشغال و تخریب بلاد اسلامی توسط آنها، و بر اندازی خلافت عباسی، و فراهم شدن زمینه های تفرق و انزوای مسلمین و شیوع هرچه بیشتر صوفی گری و سلسله های خرافی و شرک آمیز.

 ۷- تهاجم و اشغالگری استعمارگران غربی و تصرف تقریباً همۀ بلاد و ممالک اسلامی، و براندازی خلافت عثمانی توسط آنها، و مستعمره وغارت شدن چندین قرنۀ مسلمین و سرزمینهای اسلامی، و در هم ریختن و از هم گسستن  وسیع سرزمینها و جوامع اسلامی، و تحمیل و جعل ممالک و مرزهای استعماری - استبدادی.

۸- قومگرایی و فرقه گرایی در جوامع اسلامی، و قومی و فرقه ای و استعماری شدن مرزهای ارضی مسلمین، و ایجاد ممالک قومی و فرقه ای و استعماری - استبدادی در بلاد اسلامی و تفرق امت اسلامی.

۹- هیمنۀ دُوَل استعماری و نظامهای استبدادیِ دست نشانده و زیر سلطه قرار گرفتن جوامع اسلامی، و همچنین غارت منابع و ثروات مسلمین در صد سالۀ اخیر، و تلاش استعمارگران و استبداد دست نشانده جهت جداسازی اسلام و مسلمین از سیاست و صحنه داری، و محصور کردن جوامع اسلامی در دینداری شخصی و خرافی.

۱۰- سلطۀ استعمارگران روسی - کمونیستی و اشغال هفتاد سالۀ بسیاری از ممالک و جوامع اسلامی توسط آنها، و تلاشهای زورگویانه و تحمیلات دُوَل کمونیستی و عُمالشان جهت نابودی اسلام و محو اسلامیت.

سازمان موحدین آزادیخواه ایران

۲۷ ربیع الثانی ۱۴۲۲ - ۲۷ تیر ۱۳۸۰