بسم الله الرحمن الرحیم

حد - تعزیر - تنبیه قانونی - تعذیب

حد یا حدود الله (در احکام)، عبارتست از تنبیهات و مجازاتی که الله (جلّ جلالُهُ)  در آیات قرآن و در رابطه با جرائم و تخلفات محدد و اثبات شده تعیین و مشخص نموده، و با تکیه بر اجتهاد در زمان و مکان  روی مسلمین اجراء می شوند.

تنبیهات قانونی، عبارتست از تنبیهات و مجازاتی که بوسیلۀ قوانین موضوعه و برای جرائم و  تخلفات مسلم و اثبات شده وضع می شود (که در اسلام متکی به مصادر اسلامی است) و قوانین اجتهادی نام دارد.

تعزیر یا تعزیرات، عبارتست از تنبیهات و مجازاتِ متناسب و محدَّد و تعیین شده ای که حاکم یا قاضی مربوطه دربارۀ مجرم و یا متخلفی و  در مقابله با تخلفات مسلم و اثبات شده  صادر می کند.

تعذیب یا شکنجه، عبارتست از آزار و اذیتی بیجا و غیر محدَّدی که فاقد مصدر و مرجع مشخص است، و بنابر ظن و گمان یا عداوت و دشمنی (و یا از روی هوی و هوس) در حق فردی و طرفی صورت می گیرد.