خطرناکترین نظامــهای استبــــدادی در جهـــان اســـلام،
که آزادی و دیگــر اندیشی را به کلـــی از مـــــــــــــردم
و صاحب فکران سلب نموده و هیچ حزب و سازمان و
جریانی در سایۀ آنها امکان بقــــاء و موجودیت ندارد:

 

۱ - نظام استبـــــــــــــــــــدادی کـــریــم اف در ازبکستـــــان

۲ - نظام استبـــــــــــــــــــدادی ولایت مطلقــه در ایـــــــــران

۳ - نظام استبـــــــــــــــــــدادی سعـــــــــودی در حجـــــــــــاز

۴ - نظام استبـدادی بعثی در سـوریــه (که در حال سقوط و زوال است)

۵ - نظـام استبــــدادی قــذافی در لیبـی (که الحمد لله ساقط و زائل شد)

۶ - نظام استبــدادی بن علی در تونس (که الحمد الله ساقط و زائل شد)