علل نظام سلطه و شرط آزادی و مردمسالاری

برتری برنامه ها حیله ها و حقه بازیهای مستبدین و استعمار گران بر عقل و آگاهی جوامع بشری، و توانایی سازماندهی مستبدین و استعمار گران و عدم زمینه و امکان سازماندهی جوامع بشری، سبب اصلی تداوم و استمرار نظــام سلطــه وغــارت در سراسر جهــان است. و غلبۀ عقل و برنامـه های جوامع بشری، بر برنامـه ریزی ها و حیله گــریهای مستبدین و استعمار گران، و نیز سازماندهی این جوامع زیر سلطــه و غـارت مداوم، سرآغاز اضمحلال سلطـۀ جهـانی و نظام استعمــاری - استبــدادی، و ظهــور حاکمیت جوامع بشــری، و استقــرار آزادی و مردمسالاری و کثرتگرایی است. البته اگر احزاب وسازمانهای عقیدتی وسیاسی را نمایندگان وسخنگویان جوامع بشری تلقی کنیم وبخواهیم از طریق آنها به آزادی و مردمسالاری وکثرتگرایی برسیم ومعتقد به نظام مردمسالاری حزبی و سازمانی شویم، در آن صــورت راه تحقق آزادی و مــردمسالاری و کثـرت گرایی، هم آسانتر و کوتاهتر می شود، و هم امکـان تحقـق چنین نظامی واقعی تر و عینی تر می گردد.