بشر بريده از خود و بريده از اصول انسانيت؟!

بشر بريده از خود همانا بشرى است که از خالق، از طبيعت، از اجتماع، از دين، از اخلاق، از خانواده، و خلاصه از انسانيت و انسان بودنش بريده!!! و تبديل به حيوان اقتصادى و حيوان جنسى و حيوان ماکياولى و حيوان درنده و جنگ افروز و حيوان غارتگر و اشغالگر شده است!!! و حيوانى شده که زادهٴ ميمون است!!! و منشاء و تکليف و آخرتى ندارد!!! و موجودى بريده و رها شده و تصادفى می باشد!!! اين موجود (بشر ماشینی) با توجه به اینکه از هر چيزى و از همۀ مختصات و روابط انسانى تهى شده و از آنها بريده است؛ با هیچ چیزی پیوند روحى وعاطفى ندارد و همه چيز نزد او خشک و بی روح شده است!!! بگذریم از اینکه چنين موجودى اصلا و ابدا معتقد به وجود هیچ روح و معنایی نيست؛ و نزد او عشق و محبت افسانه است!!! او مانند يک حيوان میخورد؛ بدون اینکه خوراک را نعمت بداند؛ بدون آنکه محل خوردن را به رسميت بشناسد؛ و بدون اينکه به کسى تعـارف نمايد!!! همچنين او مثل يک حيوان شهوت رانى میکند؛ بدون اينکه محبت و عاطفه اى داشته باشد! و صرفا جنسيت خود را ارضاء می نماید! و براى او فرقى نمی کند که شهوترانى اش در خانه باشد يا در خيابان!!! بدیهی است که مرگ چنين موجودى خيلى وحشتناک است؛ چرا که در غم چيزى نيست که آن را رها کند، جز اموال! و کسى هم درغم او نيست که نابود می شود!!! اينست که بسيارى از اين موجوداتِ تهى شده و از خودبيگانه خودکشى می کنند!!! و بعضی نيز اموال ارثى شان را به سگها و گربه ها مى بخشند!!! و بعد هم اکثرا جسدشان سوزانده يا در گودالى انداخته میشود! چرا که قبرشان هم فاسد و تهى از معناست!!! و براى کسى نه خاطره انگيز است و نه مزه و معنايى دارد؟! اين نوع انسانها در تمام دنيا بوده و هستند و در طول تاريخ هم وجود داشته اند!!! اما آنچه وحشتناک است؛ فکر و فرهنگى است که چنين انسان هايى را به وجود می آورد و علنا مروج بی معناسازی انسانهاست!!! و اين فکر و فرهنگ؛ امروزه در مادیت و ماکياوليـت غربی تجلی پيدا کرده است!!! فکر و فرهنگی که علنا و عملا مُنادى براندازى انسان و بى معناسازى اوست!!! تا جايی که حتى بشر غربى هم از اين وضع مادی و ماکیاولی و حیوانی به تنگ آمده!!! و در آن بلاد خودکشی به يک پديدۀ رايج تبديل شده است!!! اينست که بايد دعا کرد و گفت: خدايا مخلوقات خود را که ميتوانند در «اَعلى عليين» قرار گيرند، از این سرنوشت شوم خارج فرما؛ خدايا فکر و فرهنگ مادى و ضد بشرى غرب را که حقا بشريت را به حیوانیت کشانده و یک فکر و فرهنگ انسان برانداز است، محو و نابود گردان.