نمادهای جرم و جنایت، استبداد و سرکوبگری، قبضۀ نظام سیاسی، وابستگی و خیانتکاری، غصب اموال عمومی و...... در یک قرن اخیرِ ایران