در چهل سالگی انقلاب ضد استبدادی و غصب شدۀ مردم ایران (۱۳۵۷):
یادآوریِ سکولاریسم پهلوی:
سکولاریسم سرکوب و جنایت و خیانت