بِسْمِ اللَّه وَ لَهُ الْحُكْمُ وَ إِلَيْهِ الْمَصِيرُ

 

چیز و ناچیز: چیزهایی که خیلی چیز شدند؟!

در مناظرات انتخاباتِ ریاست جمهوری سال ۸۸ لفظ «چیز» چند بار توسط میر حسین موسوی (هنگام مناظره با احمدی نژاد) تکرار شد. بدنبال آن و جهت تحقیر موسوی او را «چیز!» لقب دادند. لکن طرفداران موسوی و سبزها بجای مقابله با آن؛ نام متناسبی برای احمدی نژاد جستند و او را «ناچیز!» نامیدند. و حقا که نهایتا نامهای خوب و با مُسمّایی گشتند؛ و زمان ثابت کرد که موسوی چیز است و احمدی نژاد ناچیز؟! و حالا نزد مردم ایران و بسیاری از جهانیان احمدی نژاد عنصری ناچیز و رُسوا و دروغگو! و حتی مایۀ رسوایی بیشتر برای استبدادیانِ ولایت مطلقه گشته است؛ تا جایی که حالا نیز استبداد ولایت مطلقه گرفتار مشاکل دوران ۸ سالۀ ریاست جمهوری او می باشد. و اما میر حسین موسوی (عکس احمدی نژاد) نزد مردم ایران و بسیاری از جهانیان عزیز و محترم گردیده و نزد کسان دیگری حتی نماد مقاومت در برابر نظام ولایت مطلقۀ خامنه ای قلمداد میشود، و همراه با مهدی کروبی مظهر مبارزه با این نظام استبدادی در داخل ایران شده اند؛ و طبعا مشهورترین زندانیان سیاسیِ ایران بحساب می آیند.

و اما از این مهمتر اینست که این چیز (موسوی) برای نظام ولایت مطلقه خیلی چیز! شده است؛ چیزی بیش از چیز و حتی چیزها شده است. و سند این امر همانا تداوم تجمعات پر خشمِ نظام ولایت مطلقه علیه این چیز و اعتراضات جنبش سبز و خاصتا در چهارمین سالگرد ۹ دی میباشد. و خاصتا وَجاهت مردمی این چیز و جای پایش حتی در نظام سیاسی و احتمال حضور طرفدارانش حتی در حکومت روحانی (http://kayhan.ir/fa/print/1738) روی دوش آنها بسیار سنگینی می کند. و اما اکنـــــــــون: اگر این چیز را (همراه با مهدی کروبی) در حبس و بازداشت نگه می دارند داستان ادامه می یاید و مسئله هر روز چیزتر می شود! و مشخصا اگر آنها در حبس و بازداشتِ خامنه ای دچار چیزی شوند؛ ولایت مطلقۀ خامنه ای هم بی چیز نخواهد ماند. همچنین کار محاکمۀ آنها نیز ممکن است از اینهم چیزتر! و حتی بیش از جنبش سبز برای نظام ولایت مطلقه چیز گردد. طبعا آزادی آنها نیز بسیار چیز و پر مشکل است؛ زیرا چنین به نظر می رسد که بعد از آزادی نیز به چیزهای خود! ادامه دهند. و خوب آخرش می ماند طلب چیز! (عفو؟!)، چیزی که شاید از هر چیزی ناچیزتر باشد؛ و بعید است این دو چیز (موسوی و کروبی) حاضر شوند همه چیز خود را در پای عفو خامنه ای چیز! (ذبح) نمایند.

خـــــوب حالا چارۀ این چیز! چیست؟! چیزی که خیلی چیز! شده است؛ و از نظر موحدین آزادیخواه این چیز برای ولایت مطلقۀ خامنه ای میتواند زیاد چیز (خطرناک) شود؛ و آنهم زمانی که مردم ایران و مخالفانِ استبداد ولایت فقیهی این چیز را (با آن چیز همراهش) به مثابۀ نماد آزادیخواهی و جهت غلبه بر نظام ولایت مطلقه علم نمایند؟! و خاصتا اینکه: زمان ثابت کرده که این چیز! چندان هم تک و تنها و رها شده نیست؛ و همین است که استبدادیان و عوامل خامنه ای حتی نگران حکومت حسن روحانی هستند که مبادا طرفداران این چیز را وارد دولت و حکومت نماید؟! خلاصه کار این چیز خیلی چیز شده؛ و حتی از چیزها نیز گذشته است؛ و نظام ولایت مطلقه بسیار نگران پیامدهای نهایی این چیزها می باشد. حـــــــال سؤال اینست که آیا مقاومت مردانۀ این چیز (و آن چیز دیگر) برای مردم ایران به چیزی منتهی خواهد شد؟! طبعا در سایۀ مقاومت بیشترِ آنها و عبور از نظام ولایت مطلقه و اصل قرار دادن  آزادی و مردمسالاری و  کثرتگرایی و تجمع روی اصول مسالمت آمیز چنین چیزی بعید نیست.

سازمان موحدین آزادیخواه ایران

۲۷ صفـــــر ۱۴۳۵ - ۱۰ دی ۱۳۹۲