این آیات ازدواج است نه آیات مُتعه گری و فاحشه بازی
۲۵ جمادی الاولی ۱۴۲۸ ۲۰ خرداد ۱۳۸۶

نحوۀ ازدواج در فکـر و فـرهنگ تـوحیدی
۲۵ رجب ۱۴۲۴ - ٣١ شهريور ١٣٨٢

مَبانى اقتصادِ خانوادۀ اسلامى (سعى - عدالت - فداکارى)
١ شـــوال ۱۴۲۳ - ۱۵ آذر ١٣٨١

اســتــبــــــــــداد خــــانــوادگــــــــــى
۲۱ رمضان ۱۴۲۲ - ۱۵ آذر ١٣٨٠