بســـــم الله الرحمن الرحيم

تظاهرات ضد استبدادى در پيرانشهر

امروز ٢٠ اسفند ۱۳۸۲ مردم پيرانشهر (خانه) در پاسخ به جنايتى که عُمال نظام ولايت مطلقــه در مرز اين شهــر مرتکب شدند، وارد خيابانهاى شهــر شده و به تظاهرات گسترده و خشمگينى پرداختند. قضيه از اين قرار بوده که شب گذشته، و به روايتى ديگر صبح امروز، عُمال نظام استبــدادى بســوى کاروانچيان منطقه تير اندازى کرده، يکى را کشته و يک ديگر را زخمى نموده اند. فرد کشته شده اهل منطقۀ اشنويه و آن ديگرى اهل پيرانشهر است. بــدنبال اين جنايت، کاروانچيان از عُمال نظام استبدادى خواسته اند که جنازۀ فرد مقتول را تحويل بدهند، اما آنها از اين خواستۀ برحق خوددارى کرده اند، درنتيجه، کاروانچيان مظلوم، فريادکنان از مردم پيرانشهر طلب کمک نمــوده اند. مردم شهــر نيز به کمک آنها شتافته و همراه با کاروانچيان بسوى ادارات نظام استبدادى سرازير شده و آنها را مورد حمله قرار داده اند، و فرماندارى و بخش دارى و ستــاد بسيج و ديگر مراکز استبــدادى نمونۀ اين ادارات است. در اين ماجرا بين مردم و نظام استبدادى، درگيرى صورت مى گيرد، و اين درگيرى هنوز هم ادامه دارد، و صداى تيراندازى در شهر به وضوح به گوش مى رسد. افراد مطلع ميگويند با رسيدن اين خبر به اشنويه، امکان تکرار تظاهرات خشمگينانه در آنجا هم قابل پيش بينى است.

بله نظام استبدادى ولايت مطلقه بهايى براى مشکلات اقتصادى مردم و همچنين جان آنها قائل نيست، اما در مقابل قدرتمندان جهانى بعنوان منطقی ترين و قانونى ترين موجود عالم ظاهرميشود، و راز اين روش متمايز هم در قدرتمندى اين اطراف نهفته است. حال اگر مردم ايران هم، قدرتمندانه و بصورتى متحـد از حقـوق خود دفاع نمايد، نظام استبدادى حاکم نميتواند به جان ومال مردم بازى نمايد، و بجاى وحشى گرى، در اينجا هم، منطقى و قانونى ظاهر ميشود. بنابر اين پيش بسـوى دفاع متحد و قدرتمندانه از حقوق خويش، و پيش بسوى مقابله با نظام استبدادى ولايت مطلقه و کسب آزادى و مردمسالارى و کثرت گرايى .

سازمــان موحــدين آزاديخــواه ايــران

۱۰ صــفــر ۱۴۲۷ - ٢٠ اســفنــد ۱۳۸۴