بسم الله الرحمن الرحيم

آيـا قيـام جديـد دانشجويى، نظام خمينى را
وادار به عقب نشينى و تسليم خواهد کرد؟

سازمان موحدين آزاديخواه ايران ضمن تأييد و حمايت از قيام جديد دانشجويى و همۀ قيامهاى آزاديخواهانه و استقلال طلبانه، خواهان گسترش اين قيام به همۀ دانشگاهها در سراسر مملکت و نيز توده گير شدن آنست، و اميدوار است که با پيوستن اقشارمخلتفِ مردم به قيام آزاديخواهانه و استقلال طلبانۀ دانشجويان اين قيام مشروع تعميق شود و بالاخره به ثمر برسد.

در رابطه با اين سؤال که آيا اين قيام ِجديد دانشجويى که حالا وارد پنجمين روز خود شده است، ميتواند نظام استبدادى خمينى را وادار به عقب نشينى و برآوردن مطالب آزاديخواهانۀ دانشجويان نمايد، بايد گفت: مسلما اگر قيام دانشجويى به تهران وآن هم دانشگاه تهران و حتى اگر به چند شهر بزرگ محدود شود، باز هم توان عقب راندن نظام خمينى را نخواهد داشت. قيامی که بتواند نظام استبدادى را وادار به عقب نشینی و تسليم شدن به خواستهاى مردمسالارانه نمايد بايد از چند ويژگى برخوردار باشد: 

اولا بايد سياسى و داراى اهداف مشخص سياسى باشد، و اين اهداف به وضوح تبليغ و منعکس شوند. بدون چنين ويژگى اساسى، نيروهاى سياسى و اجتماعی آمادگى زيادى براى شرکت در آن نشان نخواهند داد. قيامى که داراى انگيزۀ صنفى باشد، و درهنگام برخورد با نظام استبدادى سياسى شود، کارى از پيش نمى برد، چون به محض بر آورده شدن خواست صنفى، قيام کنندگان خلع سلاح ميشوند. البته اگر قيامى در ماهيت خود سياسى باشد، ولى با يک شعار صنفى وارد صحنه شود، چيزى کم ندارد، و برآورده شدن خواست صنفى آن را خاموش نخواهد کرد. 

ثانيا قيامى ميتواند نظام استبدادى را وادار به عقب نشینی نمايد که: ١- سطح گسترده اى از مردم، و در اين قيام سطح گسترده اى از دانشجويان را در برگيرد و از حمايت دانشجويان دانشگاههاى مملکت برخوردار گردد. ٢- درصورت عدم توجه نظام استبدادى به خواستهاى سياسى قيام کنندگان، قشرهاى مردم براى يکسره کردن نظام استبدادى وارد صحنه شوند و آزادى ومردمسالارى را مستقر نمايند. يک قيام جدىِ سياسى براى رسيدن به نتيجه نبايد به قشرى منحصر شود، و مشخصا در اين قيام دانشجويى، علاوه بر درصد بالايى از دانشجويان، حداقل استادان دانشگاهها و معلمين و دانش آموزان دبيرستانى در سطح مملکت بايد عملا بدان ملحق شوند. 

ثالثا يک قيام وقتى نظام استبدادى را وادار به عقب نشینی ميکند که استمرار داشته باشد و به مرور توسعه پيدا کند و نظام استبدادى را با يک کار جدى و نگران کننده رو برو نمايد. قيام مستمر بيانگر برخوردارى آن از اساس و بنيان سياسى است، عکس قيام احساسى يا صنفى، که زود گذر است، و بنيانگذاران قيامى که هدفش زوال استبداد و تحقق آزادى و مردمسالارى است، بايد راه دريافت تلفات را بر خود هموار نمايند. نظام استبدادى خمينى ظاهرا تصميم گرفته که به استبداد و سرکوبگرى و خفه سازى مردم ادامه دهد، و ميخواهد هزينه هاى آزادى و مردمسالارى را بازهم سنگينتر نمايد.  

در مورد نوع قيامها بايد روى اين نکته تأکيد کرد که فرق اساسى يک قيام سياسى با يک قيام احساسى يا صنفى اينست که: يک قيام سياسى داراى اهداف عالی و ملى و دراز مدت است و سرنوشت ملک و ملت را رقم مى زند. اما يک قيام احساسى يا صنفى دقيقا داراى اهداف شخصى و کم اهميت و اکثرا شغلى و اقتصادى وگاها عرفى و ناموسى است. بنابر اين، اين دو نوع قيام ماهيتا با هم متفاوت هستند: يک قيام سياسى نيازمند آگاهى و آمادگى و فداکارى است، اما يک قيام شخصى چنين چيزهايى لازم ندارد، وحتى گاها خودپرستانه است! و ياران يک قيام شخصى، توان تحمل تلفات را ندارند، چون براى امتيازات بيشتر يا از دست ندادن امتيازات شخصى! به صحنۀ قيام مى آيند. قابل ذکر است که قيام براى حقوق شخصى، اقدامى بر حق و بجاست. بحث روى بجا و بيجا بودن آن نيست، بلکه مسئله روى آگاهى و نوع هدف و امکان دوام يک قيام ميباشد. و گر نه مثلا همين مسئلۀ خصوصى سازى دانشگاهها که گويا دانشجويان علیه آن قيام کرده اند، درحد خود کارى بجا و لايق قيام است، زيرا نظام استبدادى بدين شيوه از طرفى ميخواهد دانشگاهها را به اطرافيان و عُمال خود بسپارد و فريبکارى کند، و ازطرف ديگر ميخواهد ازمردم و دانشجويان اخاذى نمايد. اما بايد پذيرفت که اين مشکل وصدها مشکل بزرگ ديگر درمحدودۀ  نظام استبدادى خمينى حل شدنى نيستند، همانطور که قيام صنفى معلمين در سال گذشته بدون اين که از نظام استبدادى خمينى، جز وعده های سراپايى، چيزى کسب کند خاموش گرديد. به اميد اينکه قيام کنونى دانشجويان، حسابى وسياسى باشد و استمرار و گسترش پيدا کند، و تا ١٨ تير به اوج خود برسد، و سرانجام نظام استبدادى خمينى را وادار به عقب نشينى و تن دادن به همه پرسى در مورد نوع نظام سياسى آينده کند، و درصورت لجاجت و خيره سرى استبداديان، بسوى اسقاط و سرنگونى آن قدم بردارد.

 

سلام بر دانشجوى مبارز و آزاديخواه

مستمر و گسترده باد قيام دانشجويى

مرگ بر نظام استبدادى و استعمارى

بر قـرار بـاد آزادى و مـردم سالارى

 و کثرت گرايى

 

سازمـان مـوحـدين آزاديـخواه ايـران

۱۴ ربیع الثاني ۱۴۲۴ - ۲۴ خرداد ۱۳۸۲