بسـم الله الـرحمن الـرحیم

تحریم انتخابات مجلس حلقه بگوشان و شوراهای تشریفاتی

قرار است در ۲۴ آذر ماه، نظام ولایت مطلقه نمایشاتی را برای تجدید مجلس حلقـه بگـوشان ولایت مطلقـه (موســوم به مجلس خبرگان!) و تعیین محافــل استبدادی در شهر و روستا (موسوم به شوراهای شهر و روستا) برگذار نماید، نمایشاتی که حقیقتا نمونۀ واقعی بازی با عقل و آگاهی مردم ایران است، مردمی که الحق اینقدر بی عقل و بیخبر نیستند، اما زور سلاح استبداد ولایت مطلقه و فضای خفقان و سرکوگری ، پشت مردم را شکسته است، زیرا در این فضای استبدادی، نه امکان دارد که مردم رأی و انتخاب واقعی خود را اظهار نمایند، و نه کسی که مستحق انتخاب شدن است از مراکز جاسوسی  وشورای نگهبان استبداد عبور میکند. اینست که چنین نمایشاتی مستحق تحریم و تحقیر و تمسخر هستند، کاری که مردم و همۀ اقشــار اجتماعی میتوانند از عهــدۀ آن بر آیند و آن را به انجـام برسانند. حال سؤال اینست که آیا مردم با تحریم مؤثر خود به استبدادیان خواهند گفت که: بله مستضعف و زیر سلطه واقع شده ایم، اما عقل آن را داریم که نمایشات استبدادی را تحریم و تحقیر نماییم. یکی از کسانیکه همراه مقلدانش در رأس نمایش مجلس حلقه بگوشان ولایت مطلقه مطرح شده ، مصباح یزدی است ، همان کسی که صراحتا و گستاخانه اعلام می دارد که: در تاریخ تشیع هیچ فقیه و عالم شیعی نگفته است که حکــومت اسلامی بر اساس رای و انتخاب مردم بوجود می آید؟!!!، وهمین عنصر استبدادی در نفی و انکار نظام مردمسالاری می گوید: مردمسالاری ریشه در شورای سقیفه دارد و مدعیان مردمسالاری از شورای سقیفه آب میخورند!، و حال می بینیم که همین شخص مستبد و حیله گر میخواهد بر اساس رای مردم به مجلس حلقه بگـوشان ولایت مطلقه راه پیدا کند!، هر چند صراحتا اعلام می دارند که رای مردم یک مسئلۀ زینتی (سرپوش!) محسوب می شود . بله راست میگویند، و در نظام ولایت مطلقه، رای مردم، ارزش و قیمتی ندارد، زیرا وقتی که خود انسان سرکوب و پایمال میشود، به تبع آن، رأیش هم بی معنا می گردد . اینست که چاره در تحریم و تحقیر نماشات استبدادی، و چارۀ نهایی، در کنار زدن و بر کناری نظام استبدادی است، چرا که در سایۀ نظام استبدادی، رای و انتخاب، بازی مسخره ای بیش نیست، و بی معناست، و فرد و اجتماعی که در پی انتخابات واقعی و آزاد است و می خواهـد رأی و انتخابش مؤثر و محتـرم باشد، باید به فکـر برقراری نظامی آزاد و مردمسالار و کثرتگرا باشد.

سازمان موحدین آزادیخواه ایران

 ۴ ذوالقعدة ۱۴۲۷ - ۴ آذر ۱۳۸۵