بسم الله الرحمن الرحيم

تهـاجـم وحشـيـانــۀ استعـمـار آمـريکــا و
انگليس را عليه افغانستان محکوم ميکنيم

شب گذشته و امروز ۱۶ مهر ۱۳۸۰ سردمداران قتل و جنايت و ارهاب در جهان، که در رأس آنها آمريکا و انگليس قرار دارند، بوسيلۀ خطرناکترين و ارهابى ترين سلاحهاى تاکنون ساخته شده و داراى قدرت تخريب بسيار و با آخرين مقياس کشتار دسته جمعى، مردم و مملکت افغانستان را مورد تهاجم وحشيانه قرار دادند و بسيارى از شهرهاى آن ديار را مورد اصابت و مردم آن را دچار خسارات جانى و مالى بسيارى کردند، و تا حال، اخبار صدها کشته و زخمى به اطلاع جهانيان رسيده است. بنابر تصريحات رؤساى استعمار و امپرياليسم و اشغالگران و غارتگران امريکى و انگليسى و غربى، اين تهاجمات ددمنشانه ادامه خواهد داشت.

درمقابله با اين تهاجمات، امروز در سراسر جهان اسلام و حتى در ممالک ديگر، موج مخالفت با اين تهاجمات وحشيانه و دراشکال مختلف، ازجمله بوسيلۀ تظاهرات، اعلام گرديد. در پاکستان اين تظاهرات از ٢ نيمه شب شروع شد و متظاهرين براى جهاد عليه استعمارگران اشغالگر اعلام آمادگى کردند. در اندونزى، مالزى، اردن، مصر، عمان، و ديگر ممالک اسلامى، مردم به صحنه آمدند و جنايات آمريکا و انگليس را محکوم کردند. در فلسطين غصب شده هم توده هاى مردم به صحنه آمده و با برادران خود در افغانستان همدردى کردند.

سازمان موحدين آزاديخواه ايران، حملات و تهاجمات وحشيانۀ آمريکا وانگليس را قوياً محکوم ميکند واين حمله وهجوم استعمار وامپرياليسم را عليه مردم مسلمان و مظلوم افغانستان و عليه اسلام و کل مسلمين ميداند. و دليل اينکه افغانستان قبل از همه جا مورد حمله قرارگرفته، ناشى ازاين واقعيت است که آن ديار داشت از سلطۀ استعمار و امپرياليسم خارج مى شد. همانگونه که قبلاً استقلال طلبان مورد هجوم و حملۀ استعمار و امپرياليسم قرار گرفته اند. ومن بعد هم هر دولت و حکومتى که بخواهد خارج از سلطۀ استعمار و امپرياليسم قرار بگيرد، مورد حمله و هجوم استعمار و امپرياليسم قرار خواهد گرفت. و اين حمله و هجوم در رابطه با هرجاييکه خواسته بسوى استقلال قدم بردارد و از محدودۀ استعمار و امپرياليسم خارج شود، مشاهده ميکنيم.

اما در مقابل حملات وحشيانه عليه مردمى مظلوم و آن هم بدون دليل چه ميتوان کرد؟ جواب اينست: مردم افغانستان و مردمان همسايۀ آن وجوامع اسلامى و همۀ مسلمين، در همۀ ممالک جهان بايد ثابت کنند که آمريکا و انگليس و روس و ديگر جنايتکاران استعمارگر و امپرياليست و غارتگر نميتوانند که به سرنوشت آنها بازى کنند وتوان پاسخگويى را به آنها دارند. به عبارت ديگر امروز کمتر روز حرف و کلام است: امروز، روز عمل است، روز مقاومت است، و روز پاسخگويى به جنايتکاران استعمارى وامپرياليستى وغارتگر است. و روزى است که همۀ مسلمين و همۀ جوامع اسلامى بايد به استعمار و امپرياليسم و نظامهاى استبدادى عملاً بگويند: يا صلح جهانى يا جنگ جهانى، يا امنيت جهانى يا ناامنى جهانى، يا رفاه جهانى يا فقر جهانى، يا قوانينى انتخابى براى همۀ جهان يا بى قانونى در سطح جهان و....، وخلاصه يا کرۀ زمين براى همه يا براى هيچ کسى!، و بايد استعمار و امپرياليسم و نظامهاى استبدادى و همراهان و عُمالشان يکى را انتخاب کنند. ديگر و بيش از اين، نوکرى و سکوت بشريت امکان پذير نيست. و اين اضداد بشريت درصورت عدم تغيير روش، بنابر واقعيات پيش رو، قبل از هر چيز بوسيلۀ سلاحهاى مخرب خود که حاصل اهداف بشر ستيزانه هستند مورد حمله قرار خواهند گرفت.

سازمــان موحـدين آزاديـخـواه ايـران

۲۱ رجب ۱۴۲۲ - ۱۶ مهر ۱۳۸۰