بسم الله الرحمن الرحيم

شير پنج شير در جنگل غرب!

روز چهار شنبه ۱۵ فروردين ١٣٨٠ احمد شاه مسعود، فرماندۀ نظامى مخالف طالبان، به دعوت دول استعمارى وامپرياليستى وارد اروپاى غربى و فرانسه گرديد. شير پنج شير و معاون رئيس جمهور!!، با وزير خارجۀ فرانسه ديدار کرد و با رئيس پارلمان اروپا هم ملاقات نمود. همچنين قرار است که اين شير از دول ديگر اروپاى غربى هم ديدار نمايد.

هدف دعوت و سفر شير پنج شير، اعطاء و جلب! کمک دول اروپايى و دولت آمريکا عنوان شده است، کمکى که اکنون هم در ابعاد مختلف نظامى، مالى، خبرى و.... وجود و جريان دارد، اما اين احتمال ميرود که به دنبال راه اندازى جار وجنجال روى مجسمه هاى بودا، اين کمکهاى آشکارا مداخله گرانۀ استعمار و امپرياليسم غربى هم وارد دور تازه اى شوند. يا اينکه ممکن است اين دعوت و سفر، جهت فشار تازه اى به طالبان و يا امتياز دهى آنها ترتيب داده شده باشد، و يا براى طرح و نقشه هاى ديگرى که در آينده دانسته ميشوند!!

اصلى که هرگز نبايد روى آن شک و ترديد داشت، سلطه گرى و مداخله گرى و غارتگرى استعمار و امپرياليسم است، بدين شيوه: استعمار و امپرياليسم کنونى غرب، خود را حاکم جهان ميداند و هرگز حاضر نيست که مهار مملکت و سرزمين و جامعه اى را از دست بدهد، و اکنون که اين مهار و کنترل در افغانستان و از طرف طالبان، عليرغم مسائل و مشاکل بسيار، مورد تهديد قرار گرفته و احتمال از دست رفتن اين مهار و افسار بوجود آمده است، اين اضداد بشريت و اين دشمنان اساسى آزادى و استقلال و آسايش جوامع جهانى به تکاپو افتاده اند، و همراه با اقدامات زياد، تبليغات بسيارکثيف و مسمومى را در اين راستا راه اندازى نموده اند، که مقصد نهايى آنها، مهار و افسار زدن به سرنوشت افغانستان: بوسيلۀ امثال شاه مسعود، که عملاً در اختيار استعمار و امپرياليسم غربى و روسى قرار گرفته، و بوسيلۀ دامن زدن به اختلافات و نزاعات قومى و فرقه اى، و بوسيلۀ محاصرۀ اقتصادى، و بوسيلۀ همراهى و همراه کردن همسايه هاى افغانستان و.... ميباشد.

احمد شاه مسعود با دعوت دول استعمارى و امپرياليستى غرب براى دخالت همه جانبۀ سياسى و نظامى و مالى و... در افغانستان، بزرگترين خيانت را درحق مردم مسلمان افغانستان و درحق همۀ مسلمين مرتکب شده است، همان خيانتى که امثال تَرکی و کارمل و نجيب مرتکب آن شدند. وحق اينست که مردم مسلمان افغانستان وهمۀ مسلمين، حداقل بعد از اين سفر و دعوت رسمى و علنى از استعمار و امپرياليسم براى دخالت در امور افغانستان، شاه مسعود و همۀ حرکات و جريانات هم مسيرش را به عنوان خائنان به افغانستان و همۀ مسلمين نگاه کنند و بر اين اساس با آنها معامله نمايند.

احمد شاه مسعود که با کمکهاى مستقيم و غير مستقيم غرب، و بوسيلۀ کمکهاى نظامى و اقتصادى مستقيم روسيه، و بوسيلۀ نظام استبدادى رحمانف در تاجيکستان، و بوسيلۀ کمکهاى مالى و اقتصادى و نظامى و تشکيلاتى نظام خمينى، وبوسيلۀ کمکهاى هند استعمارگر و .... نتوانسته کارى بکند ، و بعد از اين که درکوههاى شمال افغانستان و پشت به دشمنان اسلام و مسلمين هم منزوى شده است، راهى غرب ميشود و در فرانسه و مجلس استعمار وامپرياليسم (پارلمان اروپا) اعلام ميدارد که آمادۀ دريافت کمک از هر دولت وقدرت استعمارى وامپرياليستى است، و معمولاً منظور از اين سخن آشنا و خيانت بار، آمادگى براى دريافت کمک از استعمار صهيونيستى در فلسطين غصب شده است، کما اينکه قبلاً هم راديوى استعمار صهيونيستى اعلام کرده بود که برهان الدين ربانى آمادۀ برقرارى روابط رسمى با غاصبان فلسطين و بيت المقدس ميباشد. و اکنون که مسعود، همراه با ظاهر شاه، يک خط را تعقيب ميکنند و رسماً و علناً به مزدوران غرب در افغانستان مبدل شده اند، بنابر گفته هاى راديوهاى امپرياليسم خبرى، مسعود از اسلام گرايى فاصله گرفته و از آن دست برداشته است ولى معلوم نيست که حالا به چه چيزى روى آورده است!! شاه مسعود که امپرياليسم خبرى، و کلاً غرب، او را شير پنج شير لقب ميدهند به صراحت فرياد ميکشد: اى فرانسه واى انگليس واى آمريکا واى روسيه به ما کمک کنيد و درافغانستان دخالت کنيد و پاکستان و طالبان را از افغانستان بيرون نماييد!!، اين هم خطابۀ شير پنج شير!!، و شير پنج شير غرب اينگونه راه دريوزگى در برابر استعمار و امپرياليسم را در پيش گرفته است. غرب ميخواهد گذشتۀ افرادى را که در خدمتش در می آيند مطلق و مقدس ميکند، اما غرب نسبت به اين واقعيت تجاهل ميکند که حداقل، در حال حاضر، شاه مسعود شير پنج شير نيست، بلکه خائنى شده که براى حاکميت سلطۀ غرب برمردم مسلمان افغانستان تلاش ميکند، و اکنون ايشان اگر شير هم باشد، در جنگل غرب خزيده و در بيشۀ استعمار وامپرياليسم لانه کرده است. (لازم به ذکر است که همين شاه مسعود بود که به دليل انحصار طلبى اش و با کمک رشيد دوستم خيانتکار و همکار ارتش اشغالگر شوروى، آغازگر جنگ داخلى افغانستان، بعد از فرار ارتش اشغالگر روسى- کمونيستى بود. واصلاً حرکت طالبان ناشى و منبعث از ويران شدن افغانستان به دست همين عوامل خودپرست و انحصارطلب بود).

سازمان موحدين آزاديخواه ايران، دخالت آشکار و مستقيم و رسمى دول استعمارى و امپرياليستى ِغربى و روسى و همکاران استبداديشان درمرزها و همسايگى افغانستان، و درخواست خائنانۀ احمد شاه مسعود براى دخالتِ دول استعمارى و امپرياليستى درامور افغانستان را قوياً محکوم ميکند، و از مردم افغانستان ميخواهد که اجازه ندهند که دشمنانشان درسرنوشت مملکت وحکومتشان دخالت کنند و بل خود سرنوشت خود را رقم زنند وخود حکومت خود را و سياستهاى حاکم بر دولت خود را انتخاب و تعيين نمايند.

سازمـان موحـدين آزاديـخواه ايـران

۱۱ محرم ۱۴۲۲ - ۱۷ فروردین ۱۳۸۰