بسم الله الرحمن الرحیم

در سی امین سالگرد شهادت شریعتی: همه چیز در معرض تحریف است

بسیارند آنهایی که دراین وضع استبدادی - استعماری در پی تحریف همه چیز و از جمله فکر و راه شهید مهاجر علی شریعتی هستند: بعضی ها میخواهند فکر و راه شریعتی را سپری شده معرفی کنند و او را مرد زمان خود بنامند، و اینها کسانی اند که میدانند با حضور آثار شریعتی نمیتوان فکر و راه او را تحریف کرد. بعضی هم  بیشتر در پی شناساندن آثار ادبی او هستند و میخواهند فکر و راه شریعتی را در آثار ادبی و بیشتر ذهنی او خلاصه کنند و شریعتی را بوسیلۀ آنها بشناسانند. بعضی دیگر هم به شیوه ای بدخواهانه و انکاری، میخواهند بگویند که او میخواست اسلام را ایدئولوژیک گرداند و دین اسلام را به یک منهج عملی در آورد، همان چیزی که غربگرایان از آن وحشت دارند. بگذریم از کسانی دیگر که از اسلامخواهی شریعتی و ارائۀ مجدد اسلامیت رنج میبرند، که در رأس آنها اهل تشیع صفوی قرار دارند و بر این اساس با ایشان و اندیشه هایش دشمنی میورزند. و بدون شک اکثر آنهایی که به انواع حیله ها در پی از میدان بدر کردن شریعتی و اندیشه های او هستند، بدخواه اسلام و مسلمین و خرافه پرستان و غرب پرستانی هستند که چشم دیدن آزادی و استقلال و اتحاد مسلمین را ندارند، که در این رابطه شهید مهاجر زیاد گفته و نوشته اند. آری خیلی میتوان به افکار و آرای شهید شریعتی انتقاد وارد کرد، اما در رابطه با او یا هر کس دیگری دو نوع انتقاد وجود دارد: یکی انتقاد مخرب و خنثی کننده، و دیگری انتقاد سازنده و کامل کننده. آن انتقاداتی که افکار و آرای شریعتی را در زمان و دورۀ خاصی منحصر میگردانند، یا او را به اسلامیت ایدئولوژیک و متاثر از کمونیسم متهم میکنند ، و یا اینکه مکارانه به افکار و آرای ایشان وجهۀ ادبی و ذهنی میدهند و بوسیلۀ کتبی مثل کویر و هبوط آن را مستند میسازند، جزو انتقادات مخرب و خنثی کننده بوده و بیشتر از موضع غربگرایانه اظهار میشوند. از اهل تشیع صفوی و آخوندهای خرافه پرست هم در رابطه با عداوت با شهید شریعتی که مپرس!، چرا که شریعتی داغی بر دل و دماغ آنها نهاده که دیگر توان کمر راست کردن در برابر افکار و نظریات این شهید بیدارگر را ندارند، و این شریعتی بود که با ارائۀ: تشیع علــوی، تشیع صفوی و اسلام منهــای آخــوند، ناقوس مرگ و بطالت آنها را به صدا درآورد. و باذن الله پیروان اسلام اجتهادی و یاران توحید و آزادی نخواهند گذاشت که فکر و راه شریعتی تحریف و خاموش گردد، کاری که بسیار میسر و آسان است، چرا که آثار روشنگر و ماندگار ایشان، حی و حاضرند، و عالیترین معرف فکر و راه او هستند. اینست که برای شناخت افکار این شهید راه توحید و آزادی باید به آثار ایشان مراجعه شود و قلم و سخن او سند اساسی قرار گیرد، و تقدیم آثار چهارگانۀ زیر در راستای شناساندن هر چه بیشتر فکر و راه شریعتی و زنده نگه داشتن این فکر و راه توحیدی و آزادیخواهانه و پیگیری اســلام اجتهادی است.

 

۱ کــاربـــرد آیــات قـــرآن در اندیشــــۀ شــریعتی (متن کتاب).

 

۲ تشیـــــــــــع علــــــوی، تشیــــــــــع صفــــــوی (متن کتاب).

 

۳ بازگــــشت به خــــویش و بــه کـــدام خــــویش (متن کتاب).

 

۴ پــــــــــدر، مـــــــــــادر، مـــــــــا متهمیـــــــــــم (متن کتاب).

 

سازمـــــان موحــــدین آزادیخـــــواه ایــــران

۴ جمادي الثاني ۱۴۲۸ ۲۹ خرداد ۱۳۸۶