بسم الله الرحمن الرحيم

سالروز هجرتِ موحدین آزادیخواه

٢٨ فروردين ١٣٧١ روزی است که اعضاء و رهبری سمــاء بدنبال به خطر افتادن جانشان در داخل مملکت و جهت در اَمان ماندن از دست نظام استبدادى ولایت مطلقه راه هجرت به پاکستان را در پيش گرفتند، هجرتی که از غـرب مملکت به شرق مملکت صورت گرفت؛ و علیرغم صعوبت و طول راه خوشبختانه همگى (٧٠ نفر) به سلامت به مقصد رسيدند، و از آنجا مبارزات توحيدى و آزاديخواهانه را استمرار بخشيدند. هجرت اعضاى سماء به پاکستان حدوداً يک سال بعد از تأسيس سماء صورت گرفت، زمانی که نه امکان ماندن بيشتر در داخل مملکت وجود داشت، و نه رفتن به آنسوی مرزهاى غربى ميسر بود، و در نتیجه اعضای سماء ناچارا راهى شرق ایران گردیده و به پاکستان رفتند، کارى که قبلاً هماهنگی هايى برايش صورت گرفته بود و زمینه های حضور در آن ديار و مملکت مورد بررسى و طبعا سفرهایی نیز برایش ترتیب داده شده بود. این هجرت تاریخی و شجاعانه باعث گردید که مبارزات توحيدى و آزاديخواهانۀ سماء وارد مرحلۀ جديدى شود، و با وجود استبداد و سرکوبگری نظام ولایت مطلقه و تلاش جهت در نطفه خفه کردن اين مبارزۀ فکرى - سياسى سماء توانست مراحل مبارزاتى خود را به هر قیمتی طی نمايد و در مبارزات مستمر خود به موفقيت هاى بزرگى نائل شود، خصوصاً اينکه سازمان موحدين آزاديخواه ايران (سمـاء) سازمانی است که بعد از استقرار نظام ولایت مطلقه در داخل ایران تأسيس شده است. همچنين سماء اولين سازمان فکرى - سياسى - اسلامى است که از کردستان ايران منشاء می گیرد، سازمانى که حامل اسلام اجتهادى و آزادانديشى اسلامی است، و شعار اساسی و همیشگی اش بدین قرار است: مرگ بر استبــداد، برقرار باد آزادی. نه شـــرک و خرافه پـــرستی، نه ابتــــذال و هــــرزگی، بل اســـلام اجتهــادی و اســلام توحیــد و آزادی.

الله اکــــــــبر الله اکــــــــبر، ســــلام بــــر مــــوحــــــــدين

مــــــــرگ بــــر استبـــــداد، بــــر قــــــرار بــــــــاد آزادى

نه سنتــــــی نه هرزگــــــی، اســــــــــلام اجتهـــــــــــــادی

 

سرودِ: نسرَوتن تا سرکوتن (استمرار مبارزه تا پیروزی)

به مناسبت سالروز هجرت اعضاء و رهبری سمــاء به خارج مملکت، سرودی زیبا و پر معنا که به مناسبت سالگرد هجرت و توسط اعضای سماء سروده شده است تقدیم می گردد. این سرود به زبان کردی سروده شده، و جهت استفادۀ بیشتر ترجمۀ فارسی اش نیز ارائه میشود:

 

 

هرگيز ناسرَوين، حتی سرکوين (هرگز نمی ایستیم، تا به پيروزى برسيم)

هرگيز ناسرَوين، حتی سرکوين (هرگز نمی ایستیم، تا به پيروزى برسيم).

************

دوباره سالگرد هجرتمان باز آمد، تا ادامۀ مبارزه را مجدداً اثبات نماید،

و تا در حضور چشم دشمنان آزادى، صفحه اى ديگر از تاريخ مبارزه سپرى شود.

************

بپاخيز برادرم، تا کِى سکوت؟! تا کِى زير چنگ استبداد زندگى ميکنى؟!

در وضعی که استبداد و فقر و عقب ماندگى، انسانها را به بندگی کشيده اند.

************

براى اينکه هرگز مستبدین به آرزوى خود نرسند، پرچم توحيد و آزادى را از دست نمى اندازيم،

زندگى در بردگى را تحمل نمی کنيم، تا عرصه را بر دستگاه استبدادى تنگ نماییم.

************

در طول تاريخ کمر بشریت از چنگ دشمنان سه گانۀ انسانها خم شده است،

پس بسوى انقلاب موحدين به حرکت درآييم تا خار چشم طاغوتيان گرديم.

************

براى نابودى طاغوت و شرک و زورگويى، بايد مطيع الله و آگاه بر گفتارش باشيم،

استبــداد و شــرک و مــاديت، دشمنان آزادى، تــوحيد، و فــداکارى هستند.

************

هم فکر، هم قدم، بی وفايى ظلم است، در راه مبارزه با استبداد سر در راه وفادارى بنه،

نا اميد کن و زیر پا بنه طاغوت و تکبرش را ، تا آزاد و بى منّت و سر فراز باشى.

************

موحد که دشمن استبداد است، بى باک و صاحب قدرت و اراده است،

در راه مبارزه با طاغوت عُمر وار آماده است، و نزد متقين محبوب و شادمان است.

************

آنکه از دست استبداد به امان آمد و همه چيزش را اعم از مال و خانواده و مقام رها کرد،

آنکس که مبارزه با استبداد را بر زندگى تلخ ترجيح داد، و بسوى قلۀ تکامل حرکت کرد.

************

امروز که سالروز هجرت است، نجات و رهایی از تاريکى و ظلمت است،

نتيجه و اميدى براى آيندۀ ملت است، و براى نجات از دست طاغوت و ذلت است.

************

الله اکبـــــــــــــــــر الله اکبــــــــــــــــــر، ســــــــــــــــــلام بر مــــــــــــــــــــوحدين،

مــــــــــــــرگ بر استبــــــــــــداد، بــر قــــــــــــــــرار بــــــــــــــــاد آزادى،

بر کنـــــــــار بــاد نظــــــــام ولايــــــــــت مطلقــــــــۀ خمينــــــــــى،

بر قـــــــــرار باد جمهـــــــــورى متحــــــــدۀ مــــــــردمى،

پيش بسوى آزادى و مردمسالارى و کثرتگرايى

 

ســازمان مــوحدين آزاديخــواه ايــران

۲۲ محرم ۱۴۲۲ - ٢٨ فروردين ١٣٨٠

**********************

*****************

************

*******