بسم الله الرحمن الرحيم

رضا خاتمى از مطبوعات آزاد و مستقل و قانونى سخن ميگويد!

 رضا خاتمى رئيس جبهۀ مشارکت و برادر خاتمى ِاصلاح طلب!! و يکى از عناصر اصلى جريان دوم خرداد و نائب رئيس مجلس اصلاحات!!، در همين مجلس، اظهاراتى داشته است که در شناخت ماهيت او و برادرش که رئيس جمهور نظام استبدادى است و در شناخت جبهۀ مشارکت که نيروى اصلى و اساسى اصلاحات قلابى و محور جريان دوم خرداد است، ميتواند نقش تعيين کننده اى بازى کند، سخنانى که بعد از چهار سال مشخص ميکند که جنجالى که به نام اصلاحات در ايران به راه انداخته شد، چيزى نبود جز براى بازسازى نظام استبدادى و تطويل عمر نظام خمينى. به اين اظهارات که از روزنامۀ آفتاب يزد، چهارشنبه ٣٠ آذر ۷۹ نقل ميشوند توجه فرماييد: (پرانتزها و علامات تعجبى از طرف سماء است) نشريات حزبى در ايران از پايدارترين نشريات هستند!!، اعم از آنهايى که متعلق به جناح راست (نظام خمينى) هستند!! و يا نشريات دوم خردادى!! (که وابسته به بازسازان نظام استبدادى هستند و بيشتر آنها بسته شدند).

وى اضافه کرد: البته قبول دارم نشريات حزبى ما لزوماً عملکرد حزبى ندارند!! (پس چکاره هستند و چگونه آنها را نشريات حزبى مى نامد؟!)

شايد!! به اين دليل که ما تشکيلات منسجم و پايدارى نداشتيم!! تا نشرياتمان بتوانند بيانگر نظرات خاص آنها باشند!! (و بجاى آن در خدمت نظام خمينى و و تطويل عمر آن هستند).

 محمد رضا خاتمى يکى از عيبهاى کلى نشريات مملکت را اين دانست که بيش از آنکه ژورناليسم (عرف روزنامه نگارى) بر آنها حاکم باشد، عقايد جناحى و حزبى برآنها حاکم است (که اين جناحها و احزاب ادعايى، قلابى و حيلۀ نظام استبدادى و براى بقاى نظام و استمرار حکومت استبدادى بوجود آمده اند) و بدون اينکه کسانيکه آنها را مى گردانند به حزبى تعلق داشته باشند عموم نشريات ما بيانگر نظرات طيف خاصى هستند. (که منظورش طيف استبداد حاکم است، پس چگونه اين نشريات از آن احزاب هستند!!)

وى در خصوص علت اين امر گفت: به طور کلى تيراژ نشريات در ايران کم است و اين يکى از شاخص هايى است که نشان مى دهد توسعه در ايران به خوبى پا نگرفته است. (تيراژ کم نيست و بلکه همه بسته و قفل شده و يا فرارى داده شده اند و صاحبانشان هم يا در داخل خفه و اعدام و زندانى شده و يا مجبور به هجرت شده اند). شايد !! حزب منسجم و پايدارى نداشتيم که اين هم به جو سياسى مملکت، استبداد زدگى تاريخى و عدم وجود جو آزاد بر ميگردد. (حزب سياسى پايدار و منسجم داشته ايم و داريم و بسيار هم هستند و اين نظام استبدادى خمينى است که کار و روش نظام استبدادى پهلوى را ادامه ميدهد و دهها حزب و سازمان پايدار و منسجم را سرکوب، مهاجر، و متلاشى کرده و از هرگونه حزب و سازمان جديد هم به هر نامى و در هرمحتوايى جلوگيرى ميکند).

وى افزود: در طول دهه هاى گذشته در ايران، جرائدى امکان بقاء پيدا ميکردند که به نوعى وابسته به حاکميت باشند. انقلاب اسلامى ايران اين جريان را معکوس کرد!!، به طورى که شاهد بوديم بسيارى از نشريات معاند و بر انداز هم!! تا زمانى که قانون را رعايت ميکردند، ميتوانستند حرف خود را بزنند. (اين سخن اوج بيحايى اين اصلاح طلب را منعکس ميکند، و اينکه از گفتن دروغى به اين بزرگى  پروا ندارد، ماهيت او و جريان بازسازان نظام خمينى را هم خيلى روشن ميسازد. و براى اثبات دروغگويى اين اصلاح طلب!! همين قدر کافى است که گفته شود در طول دو سال  ۵۸ و ۵۹ که دورۀ تثبيت قدرت نظام استبدادى بود، هيچ نشريه و روزنامه اى و هيچ حزب و سازمانى که وابسته به نظام خمينى نباشد باقى نماند ولو اين حزب و نشريه يا روزنامه در حد ادناى موضع انتقادى بوده باشد. يعنى در اوايل سا ل ۶۰، دوران انحصار و يکه تازى فرا رسيد و هيچ چيزى که از نظام خمينى حتى انتقاد کند باقى نماند، و اين اصلاح طلب رسوا شده، بى مهابا ميگويد که حتى شاهد بوديم که نشريات معاند و بر انداز هم تا قانون!! را رعايت ميکردند، ميتوانستند حرف خود را بزنند!!، آيا اين سخن و اين شهادت و قضاوت بى شرمانه براى موضعگيرى در برابر اين بازسازان نظام استبدادى کفايت نميکند؟)

محمد رضا خاتمى گفت: البته در دو سه سال اخير مقدارى!! دچار مشکل شديم. (يعنى قبلاًمشکلى نداشتيم!! و در اين اواخر مقدارى مشکلات بوجود آمد؟!، پس اگر اينطور است چه نيازى به اصلاح نظام خمينى و ساخت دوم خرداد بود، چرا بازگشت به گذشتۀ نظام خمينى و دورۀ خمينى نميکنيد، و چرا تظاهر به انتقاد از دو دهۀ گذشته ميکنيد؟!)

برخوردى که اکنون با نشريات مستقل!! ميشود، چيزى نيست که طبق قانون توقع آن مى رفت. اميدوارم در آينده اى نزديک شاهد برخوردهاى سليقه اى با مطبوعات آزاد!! نباشيم. (منظور او از مطبوعات مستقل و آزاد!!، مطبوعات وابسته به بازسازان نظام خمينى است که مدير مسئول آن رضا خاتمى و امثال اوست، و بدون اينکه خجالت بکشد آنها را مستقل و آزاد نام ميدهد، در حاليکه خودشان هم، خود را جناحى از نظام خمينى ميدانند!!).

سازمان موحدين آزاديخواه ايران

۲۵ رمضان ۱۴۲۱ - ۲ دی ۱۳۷۹