بسم الله الرحمن الرحیم

الله اکبر، مرگ بر استبداد، برقرار باد آزادی

قیام انتخابات آزاد: آری؛ قیام استبداد بر انداز مردم شعله ور شده است - بعد از ۳۰ سال زور و تزویر ولایت مطلقه، و بعد از بزرگترین و جاهلانه ترین جعل و تزویر تاریخ ایران، که در جریان اعلان نتایج نمایش ریاست جمهوری و تماما رُســوای ۲۲ خرداد رخ داد، و نمونۀ واقعی یک کودتای انتخاباتی بود، خشم و غضب مردم ایران به اوج خود رسید و متعاقب آن قیام استبداد بر انداز مردم ایران شعله ور گردید. مبارک باشد و ان شاء الله با حد اقل قربانی به نتیجه خواهد رسید.  و در این رابطه باید گفت که: فشار ناشی از زور و تزویر استبداد و فریبکاری دراز مدت نظام دروغ و فساد، و طغیان استبدادیان و تحقیرات بی اندازه، آب را به استخوان و به روح و جان مردم ایران رساند، و قیامی را بوجود آورد که اکنون و بالفعـل در خیابانهای تهران و در شهرهای مختلف و در دانشگاهها و...... در جریان است، وهمین الآن بزرگترین تظاهرات ضد استبدادی (بعد از۳۰ سال استبداد و سرکوبگری) و در جلو چشم استبدادیان ولایت مطلقه براه افتاده است، تظاهرات علنی که  در شبکه های تلویزیونی جهان بصورت زنده و گسترده پخش و منعکس می شود. و امروز ۲۵ خرداد ۱۳۸۸ مردم ایران با تظاهرات میلیونی خود در تهران و دیگر شهرها و در دانشگاهها و...... صراحتا مــوضع خــود را به استبدادیان ولایت مطلقه و نیز به ملل دنیا اعلام داشتند. و اما اگر ملل دنیا پیام قیام آنها را بخوبی فهم و دریافت کردند، لکن استبدادیان کَر و کور، بنابر ماهیت خیره سرانه و طغیانگرانه هنوز تــوان هضم و دریافت این پیام و موضع را پیدا نکرده اند، اما تـداوم قیام سراسری و آزادیخواهانه و ضد استبدادی، استبدادیان ولایت مطلقه را نیز بدین نتیجه خواهد رساند که راهی جز تسلیم به خواست های مردم ندارند. هر چند اگر جنایات عُمال ولایت مطلقه وسعت و تداوم پیدا کند، مردم در پی انتقام بر می آیند، و عفو جنایتکاران از طرف مردم بسیار دشوار خواهد گشت، و خشم و قهر توده های مظلوم و خانواده های شهدای راه آزادی همۀ اراده های سیاسی را در خواهد نوردید. آری، قیام استبــداد بر انداز مــردم ایران شعله ور شده است، اما نتیجۀ نهـایی و آزادسازی ایران از چنگ استبداد ولایت مطلقه، وابسته به تـداوم و پیگیری این قیام استبداد بر انداز و برحق و آزادیخواهانه است.

الله اکبر، الله اکبر، سلام بر مردم بپا خاستۀ ایران

مـــــــــرگ بر استبــــــــــداد، برقــــــــرار باد آزادی

برکنـــــــــــار باد نظام ولایـــــــــــــت مطلقۀ خمینی

برقـــــــــــــرار باد جمهــــوری متحــــــــــدۀ مردمی

پیش بسوی آزادی و مردمسالاری و کثرت گرایی

ســازمان مُــوحِدین آزادیخــواه ایــران

۲۲ جمادی الثاني ۱۴۳۰ ۲۵ خرداد ۱۳۸۸

 

_____________________________________________________________________________________________