بســــم الله الرحمن الرحيم

نظام استبــدادى، جنايتکــار است

طى ١٠ روز گذشته، شهر مهاباد، شهرى که جزو شهرهاى کردستان و اهل سنت ايران است، شاهد جنايتى ديگر از طرف نظام استبدادى و عکس العمل خشم آلود مردم نسبت به اين جنايت بود، عکس العمل ها و اعتراضاتى که به نوبۀ خود موجب بازداشت و مجــروح شدن صدها نفر شده است. بله شخصى بنام شــوانه بصورتى وحشيانه و بدون محاکمه و همراه با شکنجه توسط عُمال استبدادی کشته ميشود و جسد او بدون کوچکترين توجهى به عواطف مــردم و اطرافيانش، به خانواده اش تحويــل داده ميشود. اين عمل  نتيجۀ اين واقعيت است که مــردم ايران به نظـام استبدادى اثبات کرده اند که اين نظام ميتواند جنايت بکند  خيانت بکند، فساد بکند، و چيــزى هم رخ ندهد!!، و اگر چيــزى هم رخ دهــد، خشــم و اعتـراض ساده اى خواهد بود که خطرى متوجه نظام استبدادى ولايت مطلقه نمى سازد. بدنبال اين عمل وحشيانه، بخشى از مــردم مهاباد دست به اعتراض و تظاهرات ميزنند، و عکس العمل و اعتراض به اين عمل وحشيانه، چند روز بعد درشهرهاى مختلف کردستان از سنندج تا پيرانشهر تکرار ميشود، و بخشهايى از مـردم، علیه استبداد به تظاهرات مى پردازند و اين جنايت را محکوم ميکنند.

اما آنچه مهم است اينست که نظام ولايت مطلقه، نظامى استبدادى وکارش جنايت و سرکوب مــردم و تحميل سلطۀ مطلقــۀ خود مى باشد، و تا نظامى که کارش استبداد و سرکوبگرى است، وجــود داشته باشد، جنايت و جنايتکارى وجود هم خواهد داشت و جان و مال و ناموس و شغل کسى در امان نخواهند بود، وکارى که بر سر شوانه رفت، در مورد ديگران هم تکرار خواهد شد، و بدتر از اين هم درگذشته بر سر ديگران رفته است، و نمونۀ آنها برخورد نظام استبدادى با مــردم عربستان ايران در چند ماه گذشته است.

حال سؤال اينست که آيا اين حـرکات و عکس العمل هاى بيشتر عاطفى و اکثــرا زودگذر، سياسى مى شوند و ادامه خواهند داشت و از مسئلۀ عکس العمل به يک جنايت، فراتر خواهند رفت، يا کما فى السابق، بعد از چند روز وچند هفته، اوضاع به حالت عادی باز ميگردد؟ هر چه روى دهد در اين شکى نيست که نظام ولايت مطلقه، به اين سادگى دست از سلطه گرى و جنايتکارى که لازمۀ استمـرار نظام استبدادى است بر نخواهد داشت. اينست که مردم و جامعه اى توان مبارزه و مقابله با سلطۀ استبدادى را دارند که در کار و اهـداف خود جدى و مصمم باشند و طرد و نفى نظام استبــدادى را هدف اصلى زندگى خود قرار دهند. حــال آيا چنين اراده اى در مردم و معترضين به نظام ولايت مطلقه به وجود آمده است يا به وجود خواهد آمد؟ تمام امـور و کــارها و اعتراضات و نتيجه دادن و بى نتيجه بودن آنها وابسته به جواب مثبت يا منفى بدين سؤال است.

سازمان موحـدين آزاديخواه ايران همانطور که اين جنايت را محکـوم ميکند و از اعتراضات و تظاهرات مردم پشتيبانى مى نمايد، از مــردم مظلوم کردستان، که در هر بُعدى زیر  سلطۀ نظام ولايت مطلقۀ صفوى قرار گرفته و سرکوب شده اند، دعوت ميکند که بيش از اين، نظام استبــدادى را تحمــل نکنند، و بنابر اهـداف سياسى مشخــص، و جـدى و مصمم، وارد صحنه شوند، و تا برکنارى اين نظـام استبدادى و بر قرارى آزادى ومردمسالارى به مبارزۀ خود ادامه دهند، و بدانند که همۀ جوامع و اقوام ايرانى پشتيبان و همراه آنها هستند.

 

مــــــرگ بـــر اسـتبـــداد بـــر قــــرار بـــاد آزادى

بــرکنـار بــــاد نــظـام ولايــت مـطلـقـۀ خـمـينى

شـعله ور بــاد قيـام پـايـانبخـش مــردم ايـران

بر قــرار بـــاد جمـهــورى متحـدۀ مــردمى

پـيـش بسـوى آزادى و مــردمســالارى

 و کـثــرت گــرايــى

 

سازمــان موحــدين آزاديخــواه ايــران

۱۴ جمادي الثاني ۱۴۲۶ - ۲۹ تیر ۱۳۸۴