بسم الله الرحمن الرحيم

نقش محورى (رهبرى) سيا در هجوم آمريکا به افغانستان

روز شنبه ٣ آذر ١٣٨٠ راديو آزادى آمريکا طى گفتارى و به نقل از روزنامۀ آمريکايى واشنگتن پست، اعلام کرد که: سازمان جاسوسى آمريکا (سيا) نقش محورى و رهبرى کننده را در عمليات زمينى افغانستان بازى کرده است. و اگر آمريکا و انگليس نقش انحصارى را در بمباران افغانستان به عهده داشته اند، در حملات زمينى و هجوم به شهرهاى آن ديار، اين سازمان سياه بوده که فرماندۀ عمليات در شهرهاى افغانستان و درجنگ با طالبان وسازمان القاعده بوده است. اين گزارش مى افزايد: سازمان جاسوسى سيا قبل از تهاجم به افغانستان و مدتها قبل ازحمله به نيويورک و واشنگتن در ٢٠ شهريور گذشته، با رهبران اتحاد شمال و با رهبران قبايل جنوب افغانستان مرتبط بوده و با آنها هماهنگى داشته است. با توجه به اين اعترافات، ميتوان چگونگى ورود شير پنج شير به جنگل غرب و استقبال از او به عنوان وزير دفاع افغانستان و ديدار مقامات سياسى و نظامى اروپا در مقر نظامى پيمان ناتو با ايشان را نيز بيشتر درک کرد.

سازمان موحدين آزاديخواه ايران در موقع خود اعلام داشت که: هدف آمريکا از هجوم به افغانستان، نه اسامه بن لادن و نه مسئلۀ  حمله به پنتاگون و مرکز تجارت استعمارى و امپرياليستى است، بلکه مسئلۀ اساسى اينست که سلطۀ آمريکا و استعمار و امپرياليسم در افغانستان درخطر! قرارگرفته است. و ميبايست!! براى برقرارى و اعادۀ سلطۀ مجدد، هجوم جنايتکارانه اى به آن مملکت صورت گيرد، و براى اين هجوم استعمارى، بهانه اى نيز عَلَم شود.

لازم به ذکر است که حکومت طالبان و مردم مظلوم افغانستان، مورد حملۀ مخربترين و خطرناکترين سلاحهاى جنايت بار آمريکا و انگليس و بمبارانهاى ۴۰ روزۀ هوايى آمريکا و انگليس و بمبهاى خوشه اى و ٨ تنى و موشکهاى کروز آنها قرار گرفتند. واين جنايتها عليه کل مردم مسلمان افغانستان حالا هم ادامه دارد. از طرف ديگر نيز عُمال و مزدوران امريکى و روسى متشکل در اتحاد شمال که مجهز به آخرين تجهيزات جنگى روسى و تدارکات آمريکايى شده اند و تحت رهبرى سيا عمل ميکنند، زير باران بمب و موشک آمريکا و انگليس، وارد شهرهاى افغانستان شدند، چيزى که از اول و قبل از آغاز هجوم استعمارى، قابل پيش بينى بود، و توسل به جنگهاى چريکى، رسما از طرف طالبان اعلام شده بود. بگذريم از اينکه، علاوه بر قُندز، که مقاومت ضد استعمارى و امپرياليستى در آن شهر قويا ادامه دارد، در جنوب مملکت، ۵ ولايت يعنى غزنه، اوروزگان، هلمند، قندهار، و زابل بطور کامل در اختيار طالبان است. ولايت پکتيکا هم بيشترش در اختيار طالبان است. در ولايت وردک هم مقاومت ادامه دارد. بسيارى ازمناطق پکتييا نيز در دست نيروهاى مقاومت است و شهر گرديز هنوز هم بمباران ميشود. اما امپرياليسم خبرى که امواج دروغ و کذابيت را براه انداخته و در اين راه به حدى افراط کرده که دروغها و پنهان کاريها و حذفهاى خبرى اش حتى بچه گانه شده است، هرگز حاضر نيست به اين واقعيات مسلم اعتراف کند. اين درحالى است که حرکت طالبان از طرف همۀ حکومتهاى خائن و استبدادى همسايه اعم از پاکستان، تاجيکستان، ازبکستان، ترکمنستان، و از همه بيشتر، از طرف نظام استبدادى و منافق خمينى، عملاً محاصره شده است، و اين ممالک به پايگاههاى آمريکا وانگليس و سيا مبدل شده اند. با وجود اين، خائنان موسوم به تحالف شمال کوچکترين توانى براى تصرف شهرهاى جديد ندارند، و اگر بمباران وحشيانه روى قندز متوقف شود، به هيچ وجه توان تصرف آن را نخواهند داشت، و بلکه از شهرهاى تصرف شده هم همراه با عُمال سيا و نيروهاى اشغالگر امريکى وانگليسى و فرانسوى و قوات ديگر خونۀ استبدادى، مثل اردن، ترکيه و.... که براى کمک به هجوم استعمارى و امپرياليستى به افغانستان گسيل شده اند، بيرون انداخته خواهند شد. (لازم به ذکراست که اتحاد خائنان موسوم به شمال، سه گروه هستند. گروهى از آنها طرفداران برهان الدين ربانى هستند، که در مقطعى بعد از اخراج شوروى از افغانستان، رئيس جمهور گرديد. گروهى ديگر طرفداران رشيد دوستم ميباشند. رشيد دوستمى که از بقاياى نظام کمونيستى و دست نشاندۀ شوروى ميباشد. گروه سوم هم طرفداران حزب شيعۀ وحدت هستند که رهبرشان على خامنه اى است و آنها از ولايت مطلقه نظام خمينى طرفدارى و تقليد ميکنند و از شيعه يان افغانستان اند. اين گروه از هر لحاظى وابسته هستند وعلنا و رسما ساختۀ  نظام خمينى ميباشند. البته شيعيان زيادى در افغانستان هستند که مخالف نظام خمينى ميباشند).

اتحاد خائن شمال بدون همکارى همه جانبۀ قوات استعمارى و امپرياليستى، اعم از غربى و روسى و هندى و....کارى نمى توانند بکنند، و هر قدمى که برميدارند، بايد با فرماندهى سيا، تجهيزات جنگى روسى، و بمبارانهاى امريکى و انگليسى صورت گيرد. براى مثال در چند روز گذشته که در ميدان شهر درگيرهاى شديدى وجود داشت، نيروهاى خائن متحد شمال، به گريه افتاده بودند که آمريکا به قدر کافى بلنديهاى ميدان شهر را بمباران نمى کند، و خود بى بى سى هم نقل کرد که با وجود اينکه ٢٠٠ هزار دلار به يک فرماندۀ محلى رشوه داده اند، ولى باز در صف طالبان مى جنگد. همين امروز هم رؤساى پنتاگون و وزارت استعمارگرى آمريکا اعلام کرد که براى تصرف قندهار بايد ۲۵ هزار نيروى امريکى و انگليسى در حمله به قندهار شرکت کنند. زيرا تا حال از خائنان متحد شمالی (که در واقع متخاصم هستند) و از رؤساى خائن قبائل، عليرغم پول و سلاح کافى، کارى بر نيامده است، بناچار بايد نيروهاى خود را وارد ميدان کنند.

 بدنبال پيشروى نيروهاى استعمارى و امپرياليستى آمريکا و انگليس و فرانسه، همراه با نيروهاى تحالف شمال و تحت رهبرى سيا و زير شديدترين بمبارانها و اشغال مزار شريف و کابل، موج جنايت و وحشيگرى به راه افتاد، که سازمانهاى استعمارى و امپرياليستى غربى موسوم به حقوق بشرى! هم ناچارا صدايشان درآمد و به اين کشتارهاى کور اعتراض کردند. تيسير علونى نيز که يکى از خبرنگاران تلويزيون الجزيره است و درکابل گزارشهايى ارسال ميکرد، بعد از خروج و فرار از کابل گفت: آنچه در چند شب گذشته از قتل و غارت و جنايت ديده است، هرگز به خيالش خطور نمى کرد و صحنه هايى که ديده است نمى تواند آنها را براى کسى توصيف کند ، زيرا ما فوق وصف هستند. (لازم به ذکر است که انگليس و نظام خمينى و روسيه اولين دولتهايى بودند که على الفور در کابل سفارت گشودند و اتحاد خائن شمال را به رسميت شناختند).

سازمان موحدين آزاديخواه ايران، مقاومت مردم افغانستان را در برابر هجوم استعمار و امپرياليسم جهانخوار، به رهبرى آمريکا و با همکارى خائنان داخلى موسوم به اتحاد شمال و پشتيبانى نظامهاى استبدادى و خائن ومنافق حاکم برممالک اسلامى، مشروع و بر حق ميداند، وآزادى واستقلال همۀ مسلمين و از جمله آزادى و استقلال مردم افغانستان را حق طبيعى و اسلامى و انسانى آنها قلمداد ميکند، مقاومتى که مورد تأييد و حمايت همۀ مسلمين و احزاب و حرکات و جنبشهاى اسلامى است. و اين هم سندى بزرگ بر مشروعيت اين مقاومت اسلامى است. باشد که مردم مسلمان افغانستان و به کمک همۀ مسلمين به مقاومت مشروع و برحق خود ادامه دهند و بر استعمار و امپرياليسم وخائنان داخلى ونظامهاى استبدادى پيروز شوند. بديهى است که مقاومت برحق ومشروع مسلمين در فلسطين، چچن، کشمير، آلبانى، کُسو، بوسنى، جزاير ميندانائو، داغستان، ترکمنستان شرقی (سين کيانگ) و..... از مقاومت بر حق و مشروع مردم مسلمان افغانستان جدايى ناپذير است. همانگونه که همۀ اين جنبشهاى مشروع و حق طلبانه از مبارزۀ آزاديخواهانه و استقلال طلبانه درهمۀ ممالک اسلامى، عليه نظامهاى استبدادى و عليه دخالت و سلطۀ استعمار وامپرياليسم، تفکيک ناپذير وجدايى ناپذير ميباشد. پيش به سوى مقاومت هرچه وسيعتر، جهت اخراج استعمار و امپرياليسم و براى برکنارى نظامهاى استبدادى، در سراسر جهان اسلام.

طالبان و ديگرنيروهاى مخالف استعمار وامپرياليسم ومجاهدان داوطلب اسلامى که ازممالک مختلف اسلامى براى مقابله با استعمار و امپرياليسم راهى افغانستان شده اند، بايد اثبات کنند که مردم مسلمان با آنها هستند و با آنها خواهد بود و بر خلاف تبليغات شوم ومسموم وامواج کذابيت امپرياليسم خبرى، وجود آنها ناشى از مردم و خواست مردم و متکى به اسلام و مسلمين است. اين هم وابسته به مقاومت آنها و سلامت و استقلال مبارزۀ آنها و پذيرش تعدديت از طرف آنهاست. و عمليات استشهادى صدها نفر از مجاهدان زندان قلعه جنگى در مزار شريف، که تحت تسلط مشترک نيروهاى آمريکايى و رشيد دوستم است، سند بزرگ استمرارمقاومت عليه هجوم استعمار وامپرياليسم است. دراين عمليات که بنابر اخبار رسيده ۶۰۰ نفر از مجاهدان داوطلب اسلامى اسير شده، در آن شرکت دارند، علاوه بر تصرف زندان و مسلح شدن اکثر آنها، صدها نفر از نيروهاى مشترک امريکى و وابسته به رشيد دوستم کشته شده اند، که تا حال کشته شدن يک مستشار نظامى آمريکايى و دو ژنرال وابسته به رشيد دوستم اعلام شده اند. زندان قلعه جنگى، به دنبال اين قيام قهرمانانه، توسط هواپيماهاى جنگى آمريکا بشدت بمباران شده است، و بوسيلۀ تانک و توپ هم مورد حمله قرار گرفته است، که همۀ اينها حکايت از وسعت عمليات دارد. گزارشها ميگويند زندان قلعه جنگى هنوز در اختيار مجاهدان اسير است ولى از طرف نيروهاى آمريکايى و وابسته به رشيد دوستم محاصره شده است.

جهت مستند کردن مطلب مربوط به نقش محورى سيا درافغانستان به متن گزارش راديو آزادى آمريکا گوش کنيد، تا عملگى و خيانتکارى تحالف شمال وديگر قبايل دين و وطن فروش، هرچه عيان تر شود، خيانت مستبدين هم که عيان است.

اين گزارش ميرساند که استعمار وامپرياليسم هميشه وابستگان خود را رسوا ميکند و آنها را نوکرانى بى اراده معرفى ميکند. و در حالى که عُمالش، وابستگى خود را حتى الامکان انکار ميکنند، اربابانشان روى آنها افشاءگرى ميکنند. هنوز آنها به کابل نرسيده که عکسهاى جنسى (سکسى - زنان لخت) پخش ميکنند و آنها را روى تلويزيونها نشان مى دهند. هنوز به کابل نرسيده اند که نيروهاى انگليسى وجودشان را در بگرام اعلام ميکنند. بيچاره يونس قانونی (از رؤساى تحالف خائن) ميگويد که آنها براى حفاظت از سفارت انگليس!! به بگرام آمده اند. همين شخص قبلا گفته بود که آنها بدون اطلاع ما به آنجا آمده اند!!، تحالف خائنان، حضور نيروهاى آمريکايى درجنگها را انکار ميکنند، اما رامسفلد وزير جنگ آمريکا، عکسهاى سربازان آمريکايى را که در هجوم به شهرهاى افغانستان شرکت کرده اند، روى تلويزيونها مى آورد!!

اما ازهمۀ اينها عجيب تر تخليۀ کلمات از محتواى خودش است: نه محاصره معناى خود را دارد، نه تسليم معناى معروف خود را حفظ کرده است. همه چيز دروغ و کذابيت شده است. راه چاره در زمانى که مسلمين هيچ وسيلۀ اعلامى و تبليغى در اختيار ندارند، توسل به اين آيۀ قرآن است:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ: اى کسانيکه به الله و قوانينش ايمان و يقين داريد، اگر کسان فاسق و فاسد و منحرفى برايتان خبرى آورند، قبل از باور کردن، آن خبر را تحقيق و بررسى کنيد، تا صحت و کذب آن، روشن گردد، و بر اساس خبرتحقيق نشده و بررسى نشده عمل و رفتار نکنيد، مبادا نادانى و خبر دروغ، به قوم و جامعه و افرادى ضرر و زيان برساند و بعد هم از عملکرد خود پشيمان و نادم شويد. حجرات: آيۀ ۶

سازمان موحدين آزاديخواه ايران

۱۱ رمضان ۱۴۲۲ - ۵ آذر ۱۳۸۰