بسم الله الرحمن الرحيم

موضع مردم قبل و بعد از ١٨ تير ٨٢

 اگر نظام استبدادى خمينى تا قبل از ١٨ تيرماه به خواستها و مطالبات آزاديخواهانه و استقلال طلبانه و مشروع مردم ايران و دانشجويان بيدار و پيشتازش جواب مثبت ندهد و آمادۀ برگزارى همه پرسى در مورد نوع نظام سياسى مملکت و مبنى برآزادى و انتخاب نشود، شايد هرگز فرصتى ديگر را بدست نياورد، زيرا در١٨ تيرماه ٨٢ و بعد از آن، مردم ايران و دانشجويانِ مبارز و آزاديخواه و روشن انديش، راه ديگرى جز استمرار قيام آزاديخواهانه و براى اسقاط و سرنگونى نظام خمينى پيش روى نخواهند داشت وبناچار به قيام پايانبخش و سرنگون کننده روى خواهند آورد. بنابر اين، اى رؤساى نظام خمينى و متوليان مطلقۀ نظام استبدادى، و اى آقاى خامنه اى ولىّ مطلقۀ نظام خمينى، به صلاح همگان و قبل از همه به صلاح شما استبداديان است که به جاى اميد به سازشهاى خائنانه با استعمارگران و اصرار بر استبداد و سرکوبگرى و خفه سازى، به خواست مشروع و برحق مردم و دانشجويانِ آزاديخواه و استقلال طلب و مسلمان که براى آن قيام کرده اند، لبيک گوييد و تن به آزادى و مردمسالارى و انتخابات آزاد بدهيد و در آزاد شدن ملت و مملکت ايران از چنگ استبداد و استعمار شرکت جوييد. چه بجاست که به صف مردم بپيونديد و از شرک و استبداد و استعمار فاصله بگيريد. مطمئن باشيد اگر به صف آزاديخواهان و استقلال طلبان بپيونديد، مردم ايران حتما شما را بخاطر تن دادن به آزادى و مردمسالارى خواهند بخشيد. اکنون يک هفته از قيام ضد استبدادى و آزاديخواهانۀ دانشجويان و مردم گذشته است؛ اما عُمال سرکوبگر نظام استبدادى تان نه تنها نتوانسته اند که اين قيام آزاديبخش و استقلال طلبانه را سرکوب کند، بلکه روز به روز بر وسعت اين قيام افزوده شده و از دانشگاهها وشهرهاى بزرگ گذشته و دارد سطح مملکت را فرا ميگيرد. بنابر اين فرصت را دريابيد و همه را و خودتان را و مملکت را نجات دهيد. چنين باد.

سازمـان موحـدين آزاديـخـواه ايـران

۱۷ ربيع الثاني ۱۴۲۴ - ٢٧ خرداد ١٣٨٢