بسم الله الرحمن الرحيم

مروجين فرهنگ دروغ و خيانت و فساد

بسيارى از مسائل و مشکلات ممالک جهان و قضاياى انسانى، سياسى، اجتماعى، اقتصادى و.... در آنها، عليرغم گردش شبانه روزى چرخهاى امپرياليسم خبرى، کمتر شناخته شده است، و اگر هم چيزى دانسته ميشود بيشتر مربوط به مثلاً عقب ماندگى مردمان آنها!!، يا جنگهاى داخلى در آنها!!، يا خرافه پرستى!! يا زن ستيزى!! در آن مناطق!!، يا صدور ترياک و هروئين!! از آن ممالک!!، يا قحطى و فقر مردمان آنجاها !!، و يا چگونگى پيوند دولتهايشان با غرب است!!، که تقريبا همۀ اين معلومات از طريق امپرياليسم خبرى غرب که الحق وظيفه اش ترويج فرهنگ کذابيت و دروغ پراکنى است کسب شده است.

اکنون کار بجايى رسيده که مردمان ممالک تحت سلطه در انظار جهانيان، طورى جلوه ميکنند که گويى آنها موجودات دوران عصر حجر و قبل از تاريخ هستند که تا حال باقى مانده اند. اما اين معلومات، نه بيانگر واقعيات، بلکه بيانگر ماهيت پخش کنندگان و انتشار دهندگان اين اخبار و معلومات است که همان امپرياليسم خبرى غربى است که جهان را و پديده هاى آن را بر پايۀ اصول غربى که ماديت و تنازع بقاء و ماکياوليت است تفسير و ارائه ميکند، تا نتيجه اش، که استمرار نظام سلطه در اشکال استعمار و امپرياليسم و نظامهاى استبدادى است تضمين شود و اصول و پايه هاى سياسى غرب که دوام تحت سلطگى و غارت شدگى و وابستگى مردمان جهان است حفظ گردند، و همۀ اين دجاليت، که براى حفظ اين اصول ضد بشرى، ارائه ميشوند، ميتوان آن را در يک  اصل  کلى تحقير کردن مردمان تحت سلطه و اثبات برترى سلطه گران، براى استمرار نظام سلطه و غارت خلاصه کرد.

امپرياليسم خبرى غرب که خارخانۀ دروغ پراکنى و محل صدور فرهنگ انحراف و حيله گرىِ دولتهاى استعمارگر و امپرياليستى و مداخله گر غربى است، بوسيلۀ وزارت خارجۀ آن ممالک گردانده ميشود و تحت نظارت شبکه هاى جاسوسى و امنيتى غرب قرار دارد و براى حفظ و بقاى اصول سياست خارجى آنها که استعمارگرى و غارتگرى و دوام نظامهاى استبدادى است راه اندازى شده است. و غربِ سلطه گر وغارتگر، بوسيلۀ  همين شبکه هاى خطرناک و گمراه کننده، دهها سال است تلاش و فعاليت ميکند و مردمان بيچارۀ جهان را گمراه و سرگردان ميسازد و به آنها خط و جهت ميدهد.

در غرب، سالانه دهها ميليارد دلار براى چرخش و گردش امپرياليسم خبرى و براى گمراه سازى بشريت و رواج فرهنگ دروغ اختصاص داده ميشود، و اخبار و تفاسير و مصاحبه هاى کليۀ رسانه هاى غربى، که به کليۀ زبانهاى دنيا پخش ميشوند، در حوزۀ پايه هاى امنيتى و سياسى و اقتصادى غرب قرار دارند. بدين شيوه، اطلاعات و معلوماتى که از امپرياليسم خبرى، مستقيم يا غير مستقيم، بدست آمده است، نه واقعيات، بلکه دروغ و انحرافى و ساختگى است و صرفاً براى تثبيت اصول سياستها دول غربى در ممالک تحت سلطه و غارت شده پخش و ترويج ميشوند، و هر کسى به اين اطلاعات و معلومات تکيۀ ذهنى و يا عملى کند يک گمراه است و خواه ناخواه در خط استعمار وامپرياليسم قرار دارد و در خدمت آنها و در خدمت سياستهاى آنهاست.

ما ميتوانيم مثالهاى بسيار زيادى در همۀ ممالک و در ابعاد مختلف سياسى، اقتصادى، اجتماعى، فرهنگى، تاريخى، هنرى، نظامى و.... در رابطه با گمراه سازى امپرياليسم خبرى بياوريم. مثلاً امروزه بسيارى از مردم، سياست را مساوى با دروغگويى قلمداد ميکنند و فکرميکنند که سياست بى پدر و مادر است و مثلاً يک انسان مسلمان نبايد در سياست و امور سياسى دخالت کند!! يا مثلاً امپرياليسم خبرى چنين القاء ميکند که مشاکل و مصائب موجود در افغانستان ناشى از طالبان و ساختۀ دست طالبان است، اعم از مشاکل و مصائب سياسى، اقتصادى، اجتماعى، جنگهاى داخلى، مسائل زنان، و ديگر مشاکلى که به آنها منسوب ميشود، از جمله قضيۀ مواد مخدر، و بعد از انتساب همۀ اين مسائل و مصائب به آنها، ميخواهند اين طور تبليغ کنند که طالبان حکومت اسلامى!! تشکيل داده اند و حکومت آنها نمونۀ يک حکومت اسلامى!! است. يا مثلاً کوشش کرده و ميکنند که نظام خمينى را يک نظام اسلامى جا بيندازند!! و حتى آن را مرکزى براى اسلامگرايى قلمداد ميکنند!! و هم اکنون هم امواج امپرياليسم خبرى در رابطه با اصلاح نظام خمينى، گوش همه را کَرْ کرده است. يا مثلاً غصب فلسطين چگونه جلوه داده ميشود و چگونه استعمار صهيونيستى- غربى را و غصب فلسطين را مشروع ميسازند!! يا مثلاً قضيۀ  الجزاير را چگونه وارونه جلوه ميدهند و آنهايى که ٧٠ درصد رأى مردم را کسب کردند، جنايتکار و آدمکش و ارهابى!! و کودتاگران جنايتکار و خيانتکار وابسته به فرانسه وغرب را که عليه رأى مردم و بر ضد مردمسالارى کودتا کردند، دولت الجزاير و حکومت قانونى الجزاير معرفى ميکنند!!

درآسياى ميانه، در شمال آفريقا، در جنوب شرقى آسيا، در جزيرة العرب، در فلسطين غصب شده، در ترکيه، و درهمۀ جهان، به همين شيوه ميخواهند که دروغ و کذابيت، فرهنگ جهانيان و فرهنگ آنهايى که به اين منابع خطرناک اعتماد ميکنند گردد.

مسئلۀ دروغ و شايعه پراکنى از قديم الايام وجود داشته است، اما آنچه دروغ و شايعه پراکنى امروزه را از ايام گذشته متمايز ميکند اينست که در گذشته دروغگويى و شايعه پراکنى به اندازۀ امروزه، نه اصول و قواعد و سازماندهى داشت و نه مانند امروزه، مکاتب و روشهاى دروغ سازى و شايعه پراکنى ايجاد شده بود و نه امکان تبليغ دروغ و شايعه پراکنى به وسعت امروزه وجود داشت که در سطح جهان پخش و به همۀ زبانها تبليغ شود.

متأسفانه امروزه، بشريت بر اساس دروغها و شايعه ها و حيله هاى امپرياليسم خبرى و دولتهاى استعمارى و امپرياليستى و استبدادى زندگى ميکند و زير عينک دروغها و حيله هاى آنها به جهان و انسان وچگونگى زندگى و ابعاد زندگى نگاه ميکند، و همۀ اين دجاليت و حيله گرىِ حکومتهاى استعمارى و امپريالستى و استبدادى، ماکياوليت نام دارد که يک مکتب سياسى غربى و مربوط به چگونگى حکومت دارى و اساس روش نظامهاى غربى در سياست و کار سياسى است. و اصلاً ماکياوليت که بنيانگذار آن آقاى ماکياول ايتاليايى است، مبنى بر روش حيله گرى و حقه بازى و دروغگويى است، و در ميدان حکومت و ادارۀ اجتماع، روش و چگونگى پيشبرد اهداف سياسى و رسيدن به قدرت و راههاى حفظ آنست، و هدف وسيله را توجيه ميکند، لُب و مغز مکتب اوست، که اکنون پايۀ سياستها و روشهاى استعمارى و امپرياليستى و استبدادى شده است. و دروغ جلوه دادن سياست و کار سياسى هم ناشى از همين روش است، تا مردمان جهان در سياست و کار سياسى دخالت نکنند و ميدان سياست و اجتماع  براى اين حيله گران سلطه گر و غارتگر خالى و باز باشد و بدين شيوه آنها هم بر سرنوشت مردمان، حاکم و مسلط شوند، که متأسفانه به دليل غفلت و ناتوانى مردمان، اکثراً در آن موفق بوده اند.

البته کار و فعاليت شبکه هاى امپرياليسم خبرى، در پخش و ترويج دروغ و ايجاد فرهنگ دروغ خلاصه نمى شود، بلکه همراه با همۀ نظامهاى استعمارى و امپرياليستى و استبدادى، در پى ايجاد و ترويج فرهنگ خيانت بوده و هستند، و راه اينکار هم، شايع کردن اباحه گرى و عادات حيوانات است و با همۀ وجودشان در پى بى اعتبارکردن و از مد انداختن اصل حلال و حرام و اصل حق و باطل و اصل خوب و بد و.... برآمده اند، تا فساد و خيانت و حيوانيت بى معنا شود و هرکسى صرفاً کارى کند و  راهى برود که سود مادى و شخصى در پى داشته باشد، تا جايى که امروزه حتى کوشش ميشود که ارتباط با شبکه هاى جاسوسىِ استعمارى و امپرياليستى و استبدادى و وابستگى به آنها هم عادى جلوه کند، و اکنون کسانيکه در شبکه هاى فاسد و ضد بشرى خيانتکارى ميکنند، نه تنها خجالت نمى کشند بلکه حتى روى اين شبکه ها (جاسوسى، خبرى) خود را معرفى نيز ميکنند!! و بعنوان خبرنگار يا کارمند فلان شبکۀ استعمارى و امپرياليستى و استبدادى، خود را به رخ ديگران هم ميکشند!!، و حتى کار بجايى رسيده که دارند فاحشه گرى را و همجنس بازى را و لواطى را که جزو اعمال ننگين در کل تاريخ بشريت بوده اند و پايمال کنندۀ اصول انسانيت بحساب می آيند، بعنوان مد روز و مظهر مدرن بودن!! تبليغ مى کنند!!

و امروزه به کرات مى شنويم که بعضى از آوارگان، از ممالک مختلف، براى برخوردار شدن از حق هم جنس بازى و لواطى گرى!! از غرب  تقاضاى پناهندگى ميکنند!!، و غربيان هم جهت برخوردار کردن آنها از اين حق!! به آنها پناهندگى ميدهند!!، و اين هم نمونه هايى از ترويج فرهنگ فساد و تبهکارى و حيوانيت از طرف دول غربى و شبکه هاى استعمارى و امپرياليستى است، پديده اى که رو به گسترش نهاده و جگر سوزان و موحدان و مصلحان، بايد چاره جويى کنند و از سرايت اين وباى خطرناک و برباد دهندۀ  فرهنگ و تمدن بشرى، پيش گيرى کنند.

سازمان موحدين آز اديخواه ايران

۱۲ صفر ۱۴۲۲ - ۱۶ اردیبهشت ۱۳۸۰