بسم الله الرحمن الرحيم

محافظان جديد حامد کرزاى!!

ديروز شبکه هاى سمعى و بصرى و اينترنتى خبرى اعلام کردند که حامد کرزاى، دست نشاندۀ آمريکا در حکومت ساختۀ آمريکا و ناتو در افغانستان، بدليل خوف روز افزون از محافظان افغانى اش و اينکه مبادا دچار سرنوشت حاجى قدير معاون شود، از نيروهاى اشغالگرآمريکا خواسته است که محافظت او را به عهده بگيرند!! علاوه براين قرار است وزيران اصلى دولت انتقالى آمريکايى درافغانستان نيز داراى محافظان آمريکايى بشوند!!، در رابطه با محمد ظاهر خائن هم از همان روز اول نيروهاى ايتاليايى محافظت او را بعهده گرفته اند!!، اما چيزى که در اين ميان عجیب است اينست که معلوم نيست آن افغانهايى که اين استعمارگران ويرانگر و قاتل ملل براى آزادى آنها به افغانستان هجوم بردند و جنايات وصف ناکردنى مرتکب شدند، و حتى بنابر گزارشهايى بمبهاى اتمى کوچک در آن وحشيگريها بکار بردند، کجا هستند!!، آيا واقعا بيش از اينهم رسوايى وجود دارد ؟؟!!!!، آيا اين وضعيت براى رسوايى نهايى آمريکاى جهانخوار و ديگر استعمارگران ناتويى که از مجموعه ای از درندگان و مجرمين استعمارگر و مهاجم و غارتگر تشکيل شده است، و مزدوران دست نشانده و خائنى همچون کرزاى و ظاهرشاه عوامل رذيل و خود فروختۀ دور و برشان، کافى بنظر نمى رسد؟! تصور کنيد که اينها حتى براى محافظت شخصى نيز هيچ اعتمادی به هيچ افغانى و از جمله به اعضاىخانواده واقوام خود ندارند؟! آيا اعتراف رسواگر يک پيروزى کامل براى مخالفان استعمارگرى آمريکا و دول ناتويى بحساب نمى آيد؟! آيا همين اعتراف که حتى براى محافظت شخصى نيز مرد افغانى گيرشان نمى آيد، مظهر ماهيت و عملکرد و سرانجام شوم استعمارگران و عُمال دست نشاندۀ استعمارى غربى نمى باشد؟!

لازم بذکر است که بعد از ماهها اشغالگرى وکشتار هزاران مدنى افغانى و ادعاهای امپرياليسم خبرى، دايرۀ سلطۀ نيروهاى استعمارگرآمريکايى و ناتويى و استبدادى در افغانستان از چند شهر تجاوز نميکند، و در اين چند شهر نيز از ترس انتقام و تهاجم مقاومت مردم مسلمان نميدانند به کجا پناه ببرند و توان بيرون آمدن از پايگاههاى استعمارى خود را ندارند، و حتى ميخواهند، بجاى بسط سيطرۀ خود و بجاى اعزام بيشتر اشغالگر، اگرممکن شود و بخت يارشان باشد! مخفيانه از افغانستان فرار کنند. در شهر کابل نيز که مرکز اصلى اشغالگران استعمارى شده، علاوه بر دهها حملۀ ضد استعمارى، دو وزير دست نشانده نيز (معاون کرزاى- حاجى قدير، وزير سياحت و جهانگردى- عبدالرحمن) به قتل رسيده و بعضى از اين خيانتکاران هم از اين حملات جان بدر برده اند. اينست که کرزاى به هرکه افغانى باشد اعتماد نميکند، و براى بقاى بيشتر و حد اکثرخيانتکارى، مجبور شده که به اشغالگران آمريکايى متوسل شود.

سازمان موحدين آزاديخواه ايران، به نوبۀ خود اين اعتراف و اين واقعيت تلخ براى استعمار واستبداد دست نشانده را و اين پيروزى قاطع و غيرقابل انکار را به همۀ آزاديخواهان و استقلال طلبان و مسلمين جهان و افغانستان تبريک ميگويد. بله مردم مسلمان افغانستان ثابت کردند که نه تنها استعمار روسى و کمونيستى توان درهم کوبيدن و به زانو در آوردن آنها را ندارد، بلکه ثابت کردند که نيروهاى آمريکايى و ناتويى و روسى و با همراهى نظامهاى استبدادى و دست نشاندۀ آمريکا نيز توان شکست و به ذلت کشاندن آنها را ندارند، زيرا آنها ايمان دارند و امت اسلامى نيز در سراسر جهان پشتيبان آنها و همراه آنها و همدل آنها و يار و ياور آنهاست. درود برشما اى استعمارستيزان سنگرهاىمقاومت. پيش بسوى اخراج نهايى استعمار و برکنارى نهايى نظامهاى استبدادى و دست نشانده، که دشمن اصلى ملل تحت سلطه و غارت شدۀ جهان هستند.  

سا زمان موحدين آزاديخواه ايران

۱۴ جمادي الاول ۱۴۲۳ - ۲ مرداد ۱۳۸۱