بسم الله الرحمن الرحيم

امپرياليسم خبرى و بوش امپراتور؛ ياران استبداد و دشمنان آزادى

بعد از بيانيۀ قاطع و کوبنده و افشاگر آقاى جلال الدين طاهرى عليه نظام استبدادى خمينى وکناره گيرى ايشان از امامت جمعۀ اصفهان وخروجش از دايره و محدودۀ نظام استبدادى، امپرياليسم خبرى و دول استعمارگر غربى و بوش امپراتور دو مقصد و هدف را تعقيب کرده اند:

١- مقصد و هدف اول، تبليغ و القاى اين نکته بوده که اين اقدام و اعتراض، يک مسئلۀ جناحى بوده و در محدوده و دايرۀ نظام خمينى صورت گرفته و آقاى طاهرى يکى از پيروان خاتمى است. اين شيوۀ برخورد با اقدامات آزاديخواهانه و ضد استبدادى تنها به ايران منحصر نميشود، بلکه در همۀ ممالک جهان، امپرياليسم خبرى و دول استعمارى و نظامهاى استبدادى، تلاش ميکنند که اعتراضات و اقدامات آزاديخواهانه را جناحى و در محدودۀ نظامهاى استبدادى محصور سازند، و براى اينکار دجالانه و به قصد استمرار نظامهاى مستبد و دست نشانده، جناحهاى ساختگى وبا اختلافات ظاهرى راه مياندازند، و حتى درصورت ضرورت، خود عناصر استبدادى، دست به اعتراضات ضد استبدادى ميزنند، تا به قول خودشان، مخالفين را خلع سلاح کنند و مطالبات مردم ومخالفين از زبان آنها بيان شود، و بدين شيوه اوضاع مهار گردد. و نمونه هاى آن را مردم ايران خوب مى شناسند، و با اين شيوه هاى مکارانه آشنايى زيادى دارند. و داستان بختيار در اواخر نظام استبدادى پهلوى وعلم کردن خاتمى بعنوان اصلاح کنندۀ نظام استبدادى خمينى، دو نمونۀ خيلى گويا و روشن هستند. جهت مستند کردن تلاشهاى امپرياليسم خبرى به قسمتى از تبليغات بى بى سى انگليسى که در بخش فارسى اش درج شده است توجه فرماييد:

 اهمیت استعفانامۀ آیت الله طاهری

٢- مقصد و هدف دوم امپرياليسم خبرى و دول استعمارى و غارتگر، علاوه بر جناحى جلوه دادن بيانيه و کناره گيرى طاهرى، آلوده سازى کار ايشان و پيدا کردن منشاء خارجى براى کار ايشان و تلاش براى واقعى جلوه دادن ادعاهاى نظام استبدادى مبنى برخط گرفتن از دول استعمارى است. اينست که بوش امپراتور که حقا هم بدليل قرارگرفتن در رأس امپراتورى جهانخوار آمريکا وهم بدليل پشتيبانى همه جانبه از نظامهاى استبدادى، جنايتکارترين موجود روى زمين است، سراسيمه و مضطرب ونگران از تزلزل نظام استبدادى، به صحنه می آيد و خواستار آزادى و حقوق بشر در ايران ميشود!! و بدين شيوه در پى لوث کردن اقدام طاهرى و مشروعيت دادن به نظام استبدادى خمينى بر مى آيد. اما بوش امپراتور چقدر بايد بى شرم باشد که خواستار آزادى و حقوق بشر براى ايران ميشود و آمريکاى جهانخوار ومصيبت عظماى کنونى بشريت را بهترين دوست ايران!! معرفى ميکند. با اين وضع مشخص است که مردمان ايران وجهان وملل اسلامى چقدر بايد هوشيار و بيدار باشند تا بتوانند بر استبداد و استعمار فائق آيند و به آزادى و استقلال و امنيت و رشد برسند.

قابل ذکر است که هم مستبدين وهم استعمارگران، باتوجه به اينکه خوب ميدانند که چقدر مورد نفرت جوامع جهانى هستند، دربسيارى از اوقات دشمنان خود را به خودشان!! نسبت ميدهند، تا بد نام شوند، و برعکس، دوستان و نوکران خود را دشمن معرفى ميکنند تا محبوب گردند!، وحالا خود آمريکا وجناب امپراتورش خوب ميداند که چقدر مورد تنفر مردم ايران است، و به همين خاطرتلاش ميکند که آزادى و مردمسالارى و حقوق بشر را به خود نسبت دهد، تا مردم ايران حتى از آزادى ومردمسالارى وحقوق بشر خاطرۀ بد پيدا کند!، و براى نظام استبدادى راهى مى يابد تا آزاديخواهان و مردمسالاران را به دول استعمارى وامپرياليستى نسبت دهد، و طورى وانمود ميکند که بوش مخالف نظام خمينى است!!

سازمان موحدين آزاديخواه ايران ضمن محکوم کردن تبليغات مسموم و گمراه ساز امپرياليسم خبرى و دخالت دول استعمارگر و بوش جنايتکار، در امور ملل جهان، از اقدام استبداد ستيزانه و آزاديخواهانه و عدالت طلبانۀ آقاى جلال الدين طاهرى حمايت و آن را تاييد مى نمايد و خروج ايشان را از محدوده و دايرۀ نظام استبدادى تبريک ميگويد.

درآخربجاست قسمتهايى ازمتن بيانۀ طاهرى تقديم خوانندگان عزيز شود، تا اينکه هم ادعاى امپرياليسم خبرى مبنى بر جناحى بودن اقدام طاهرى و هم ادعاى نظام خمينى مبنى بر ريشه هاى خارجى افشاگرى طاهری، هرچه رسواتر گردند:

سازمـان موحــدين آزاديخـواه ايــران

۴ جمادي الاول ۱۴۲۳ - ۲۳ تیر ۱۳۸۱