بسم الله الرحمن الرحیم

کردهاى خوشبخت ايران!!

اول آذر ٧٩، راديو بى بى سى، بخش فارسى، به نقل از هفته نامۀ اکونوميست، کردهاى ايران را خوشبخت خواند!! چرا که هر وقت بخواهند و دوست داشته باشند ميتوانند با رئيس جمهور اصلاح طلب خود!! صحبت کنند و مشاکل خود را با او در ميان بگذارند!!

از راديوى بى بى سى که ۶۰ سال است در جهت سلطه گرى بر مردم جهان و غارت ثروتهاى مردمان دنيا و استقرار نظامهاى استبدادى و دست نشاندۀ استعمار و امپرياليسم برنامه پخش ميکند و مردمان جهان را گمراه و سرگردان ميسازد و جهان را پر از دروغ و انحراف ساخته است، بحدى که امروزه در دنيا کمتر کسى پيدا ميشود که بخش زيادى ازمعلوماتِ دروغينش از بى بى سى سرچشمه نگرفته باشد، غير از اين دروغ رسوا کننده و در عين حال افشاء کنندۀ ماهيت اصلاح طلبى خاتمى که ازطرف استعمار وامپرياليسم غربى مأموريت بازسازى نظام استبدادى خمينى را يافته است، چه انتظار ديگرى ميتوان از اين رسانۀ سمى و سمپاش داشت، کردهايى که از طرف نظام خمينى حتى مسلمان هم محسوب نمى شوند!!

سازمان موحدين آزاديخواه ايران

۲۵ رمضان ۱۴۲۱ - ۲ دی ۱۳۷۹