بسم الله الرحمن الرحيم

جنايات جديد استعمار صهیونی در فلسطين

سرزمين فلسطين اکنون ۵۲ سال است به اشغال انگليس و آمريکا و دُوَل غربی (استعمار صهیونی) درآمده، و استعمار و امپرياليسم غربى نام اسرائيل  به اين سرزمين اشغالى داده اند و براى آن جريانى بنام صهيونیسم (الصهیونیة) راه انداخته اند، که بر يهوديت تکيه ميکند، و دولتى هم به همين نام برايش ايجاد نموده اند، و لقمۀ اين دولت استثنايى نيز، يهوديان بيچاره در بلاد مختلف جهان است که به اصطلاح براى نان و نوايى بهتر! به اين مکان غصب شده (فلسطين) کوچانده ميشوند.

فلسطينيها بعد از دهها سال مقاومت و مبارزۀ مسلحانه، بالاخره، بوسيلۀ فشارهاى سنگين از جانب استعمار و امپرياليسم و به کمک حکام خائن مسلط شده بر اعراب، مبارزۀ مسلحانه شان متلاشى شد واکثر مبارزين درممالک مختلف جهان پراکنده و آواره شدند. (علاوه برميليونها فلسطينى اخراج شده از سرزمين فلسطين که ۵۲ سال است آواره شده اند). اما چند سالى نگذشت که قيام و انتفاضۀ فلسطينى از درون سرزمينهاى اشغالى برپا شد که سالها ادامه داشت. و اين انتفاضه که بدنبال جنگ دول غربى با دولت عراق روى داد، علاوه بر احياى مجدد مبارزۀ فلسطينيها، به دليل گستردگى و استمرار و جديت آن، توانست دشمنان اشغالگرشان را وادار به تجديد نظر کنند، و جهت پايان دادن به انتفاضۀ مردم فلسطين، آمادگى صلح با فلسطينها را در چهار چوبۀ قطعنامه هاى سازمان ملل متحدِ غرب اعلان کردند، که اين آمادگى، توانست بخش سنتى رهبرى فلسطينى به رهبرى ياسر عرفات را قانع سازد که از اين موقعيت استفاده کند و حداقل حقوق فلسطينيها و سرزمينهاى فلسطينى را از اشغال استعمارگران آزاد سازد. اما زمان ثابت کرد که استعمار وامپرياليسم غربى، علاوه براهداف ديگر، هدفش خاموش سازى انتفاضۀ فلسطينيها بوده نه رسيدن به صلح با فلسطينيها. چون اسرائيل که محصول جنايت و و غصب و اشغالگرى است، براى صلح بوجود نيامده که بخواهد صلح کند.(در جاى خود، به دلايل ايجاد اسرائيل پرداخته خواهد شد).

و بعد از سالها چانه زنى، فلسطينيها نه تنها به چيزى نرسيدند، بلکه کما فى السابق، اشغالگرىِ اسرائيل و اسکان دادن يهوديان وارداتى و تجهيز بيشتر اسرائيل با سلاحهاى مخرب غربى ادامه يافت. و بالاخره بعداز سالها مذاکره و نشستهاى پى در پى و بى نتيجه، صلح کذايى به بن بست رسيد و فلسطينيها نيز آمادۀ انتفاضۀ جديد شدند. و حضور آريل شارون، جانى معروف، در مسجد اقصى، همراه با دو سه هزار پليس مسلح، انتفاضة الاقصاى فلسطينيها را شعله ور کرد که به سرعت سراسرفلسطين را فرا گرفت، که تا روز هفتم آن (امروز)، حدود ٧٠ نفر شهيد وهزاران زخمى و صدها اسير، فداى وطن و مقدسات شده است. و اين قربانيان به دليل وحشى گرى بى نظير قاتلان اشغالگر در فلسطين رو به افزايش تصاعدى دارد، اما براى هر اجتماعى، مردن و قربانى شدنش بهتر از اينستکه تحت سلطۀ دشمنان کينه توز و درنده اش زندگى کند. همچنين اعتصابات همراه با تظاهرات و سنگ پرانى جوانان فلسطينى، سراسرفلسطين اشغالى رافرا گرفته است.

البته موافقت رهبرى سنتى فلسطينيها خالى از فايده هم نبود، و مهمترين فايدۀ آن اين بود که براى هميشه، و خصوصاً به اهل سازش، ثابت کرد، که استعمار و امپرياليسم و استبداد جهانى، با کسى صلح نخواهند کرد و امتيازى نيز به کسى نخواهند داد، مگر راه و چاره اى برايشان باقى نماند. و فايدۀ  ديگرش، که ميتواند نتيجۀ فايدۀ اول باشد، گسترش قيام و انتفاضۀ فلسطينى به کل فلسطين اشغالى و غصب شده، ازجمله به ناصريه و ام الفحم والجليل است، وحتى دامنۀ آن به بلاد عربى و تمام جهان اسلام برسد، و به اميد خدا همۀ مسلمين را به صحنۀ مبارزه با استعمار وامپرياليسم و نظامهاى استبدادى، که همۀ وابسته به يکديگرند خواهد کشاند.

سازمان موحدين آزاديخواه ايران، ضمن محکوم کردن جنايات وحوش استعمارى و امپرياليستى و صهيونى در سرزمين فلسطين، همدردى عميق خود را با مردم مسلمان و مبارز فلسطين اعلام ميدارد، و به خونهاى ريخته شده بر خاک اشغال شدۀ فلسطين و مسجدالاقصاى مبارک احترام ميگذارد و به جان شهداى مظلوم فلسطينى سلام مى فرستد، و براى مجروحانى که در برابر وحشيگرى مدرن!! جانانه مقاومت کرده اند از خداى بزرگ شفا مى طلبد.

 

الله اکـبــر الله اکـبــر، سـلام بــر تـوده هـاى بپـا خاستۀ فلسـطيـن

مـرگ بـر استعمـار و امپرياليـسم جهانـى و صهيونيـت اشغالگـر

برقرار باد آزادى و مردمسا لارى و کثرت گرايى در جهان اسلام

پـيش بسوى قيـام عليه سلطۀ اسـتبداد و اسـتعمار و امپرياليـسم

 

سازمان موحدين آزاديخواه ايران

۶ رجب ۱۴۲۱ - ۱۳ مهر ۱۳۷۹